Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống thông tin đất lis

Được đăng lên bởi huavancuong
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 2686 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Phần I: LÝ THUYẾT CƠ BẢN
Chương I: TỔNG QUAN HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN
ĐẤT ĐAI
I. KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN ĐẤT ĐAI
Cho đến ngày nay hệ thống thông tin đất đai (Land Information System LIS), và
hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System GIS) là hai thuật ngữ khác
nhau nhƣng thông thƣờng chúng đƣợc gọi chung là một hệ thống máy tính cơ bản
dùng để lƣu trữ, xử lý, và phân tích các dữ liệu không gian (Võ Quang Minh, 1999).
Hệ thống thông tin đất đai là một tập hợp con của GIS hay nói khác hơn về lĩnh vực
kinh doanh thì nó là một khách hàng. Sự khác nhau về lĩnh vực GIS và LIS là do LIS
cung cấp cơ sở dữ liệu về sở hữu đất đai của từng thửa đất, thêm vào đó là những
thông tin truyền thống hay là hồ sơ đất đai. Nó bao gồm những thông tin của những
thửa đất riêng biệt trong một đơn vị làng xã giá trị của đất, những thông tin liền kề
thửa… Bản đồ địa chính là xƣơng sống của hệ thống thông tin đất đai
LIS (Land Information Systems) hệ thống thông tin đất đai = GIS + thao tác với
các bản đồ số
LIM (Land Information Managements) quản lý thông tin đất đai = GIS + nguồn
tài nguyên đất đai
Để hiểu rõ về hệ thống quản lý thông tin đất đai ta cần nắm đƣợc thuật ngữ “đất
đai-Land”
Đất đai có nhiều định nghĩa khác nhau:
- Đối với nhà địa lý nó là cảnh quan, một sản phẩm của quá trình địa chất
địa mạo.
- Đối với nhà kinh tế học nó là nguồn tài nguyên cần đƣợc khai thác hoặc
cần đƣợc bảo vệ để đạt đƣợc những phát triển kinh tế tối ƣu
- Đối với hầu hết mọi ngƣời nó là khoảng không gian cho các hoạt động
con ngƣời đƣợc thể hiện ở nhiều dạng sử dụng đất đai khác nhau.
Nhƣ vậy, Đất đai là diện tích cụ thể của bề mặt trái đất, bao gồm tất cả các cấu
thành của môi trƣờng sinh thái ngay trên và dƣới bề mặt đó (Lê Quang Trí, 2004).
Thế nào là quản lý đất đai? Quản lý đất đai là một phƣơng pháp mà nhờ vào đó
tài nguyên đất đai đƣợc sử dụng hiệu quả.
II. HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI
1. Định nghĩa
Vào năm 1982, trong suốt hội nghị Montreux tại Thuỵ Sĩ, FIG (liên đoàn quốc
tế các chuyên viên vẽ đồ hoạ), Commission III đã chấp nhận 1 định nghĩa về LIS:
LIS Là công cụ hành chánh hợp pháp trợ giúp cho người ra quyết định dự án
kinh tế, phát triển phù hợp. Hay nói cách khác, Là công cụ kỹ thuật quản lý, cập nhật,
phân tích, sắp xếp, thống kê …và xuất dữ liệu thông tin đất đai
2. Hệ thống thông tin không gian của đất đai
Tuỳ theo mục đích sử dụng mà LIS tạo ra nhằm cung cấp các thông tin khác
nhau:
Hệ thống thông tin không gian sơ cấp còn gọi là hệ thống thông tin ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống thông tin đất lis - Người đăng: huavancuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Hệ thống thông tin đất lis 9 10 512