Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống thông tin di động thế hệ 4 LTE-Advanced

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 4194 lần   |   Lượt tải: 24 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG

---------------------------------------

LÊ THANH BÌNH

HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG THẾ HỆ 4
LTE-ADVANCED
Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử
Mã số: 60.52.70
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ

HÀ NỘI - 2012

1

LỜI MỞ ĐẦU
LTE-Advanced (Long Term Evolution-Advanced)
là sự tiến hóa trong tƣơng lai của công nghệ LTE, là bƣớc
chuẩn bị lên 4G. Chính vì vậy, để hòa nhập với xu thế
chung, đề tài “Hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 4 –
LTE-Advanced” đƣợc lựa chọn để có cơ hội nghiên cứu,
tìm hiểu kĩ hơn về công nghệ mới này. Với khuôn khổ hạn
hẹp về thời gian và trình độ, mục tiêu của đồ án là nêu ra
những hoạt động cơ bản của hệ thống LTE-Advanced, tìm
hiểu những công nghệ mới, những cải tiến về chất lƣợng
dịch vụ để đảm bảo đáp ứng đƣợc yêu cầu ngày càng cao
của ngƣời dùng đối với mạng di động. Ngoài ra luận văn
còn đƣa ra những nghiên cứu về khả năng áp dụng triển
khai mạng 4G đối với cơ sở mạng hiện tại của Việt Nam,
dựa trên những khảo sát những thử nghiệm và triển khai
trên thế giới. Luận văn sẽ tập trung vào nghiên cứu kiến
trúc mạng LTE-Advanced, các công nghệ đƣợc sử dụng
trong LTE-Advanced nhằm đạt đến, thậm chí vƣợt qua
những yêu cầu của IMT-Advanced
Về nội dung, luận văn đƣợc chia làm 4 chƣơng:

2

Chƣơng 1: Giới thiệu chung hệ thống thông tin di
động LTE.
Chƣơng 2: Trình bày về hoạt động của hệ thống
thông tin di động LTE-Advanced, bao gồm cấu trúc, các
đặc điểm nổi bật và sự khác biệt so với hệ thống LTE, qua
đó chỉ ra các vấn đề tồn tại đối với LTE để đáp ứng đƣợc
yêu cầu của IMT-Advanced và cho thấy LTE-Advanced là
sự phát triển đƣợc chờ đợi của LTE.
Chƣơng 3: Đây là nội dung trình bày chính của
luận văn. Chƣơng 3 sẽ trình bày về 5 thành phần công
nghệ chính đƣợc sử dụng trong LTE-Advanced nhằm đạt
tới và thậm chí vƣợt xa những yêu cầu của IMTAdvanced.
Chƣơng 4: Khảo sát tìm hiểu tình hình thử nghiệm
LTE-Advanced trên thế giới và tìm hiểu khả năng triển
khai ở Việt Nam. Các cuộc thử nghiệm của các nhà mạng
lớn, các hãng sản xuất thiết bị viễn thông đã chứng tỏ
năng lực của công nghệ LTE-Advanced và khả năng
thƣơng mại hóa LTE-Advanced đã đến gần.

3

CHƢƠNG 1 - TỔNG QUAN VỀ HỆ
THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG LTE
1.1. Lịch sử phát triển của các hệ thống thông tin
di động
Các công nghệ thông tin di động đƣợc chia thành
ba thế hệ: thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ tƣ đƣợc viết tắt
là 1G, 2G, 3G và 4G.
LTE là một trong các con đƣờng tiến tới 4G. LTE
sẽ tồn tại trong giai đoạn đầu của 4G, tiếp theo đó sẽ là
IMT-Advanced. 3GPP đã b...
HC VIN CÔNG NGH BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------
LÊ THANH BÌNH
H THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG TH H 4
LTE-ADVANCED
Chuyên ngành: K thut Đin t
Mã s: 60.52.70
TÓM TT LUN VĂN THẠC SĨ
NI - 2012
Hệ thống thông tin di động thế hệ 4 LTE-Advanced - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống thông tin di động thế hệ 4 LTE-Advanced - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Hệ thống thông tin di động thế hệ 4 LTE-Advanced 9 10 169