Ktl-icon-tai-lieu

HỆ THỐNG THÔNG TIN MARKETING VÀ NGHIÊN CỨU MARKETING

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1701 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HỆ THỐNG THÔNG TIN MARKETING VÀ NGHIÊN CỨU MARKETING

1.

Khái niệm và các bộ phận cấu thành của một hệ thống thông

tin Marketing
2.

Hệ thống ghi chép nôi bộ

3.

Hệ thống tình báo Marketing

4.

Hệ thống nghiên cứu Marketing

5.

Hệ thống hỗ trợ quyết định Marketing (MDSS)

Tóm tắt
Thông tin Marketing là một yếu tố cực kỳ quan trọng đảm bảo Marketing có
hiệu quả như một kết quả của xu hướng Marketing toàn quốc và quốc tế, chuyển từ
nhu cầu của người mua sang mong muốn của người mua, và chuyển từ cạnh tranh
bằng giá cả sang cạnh tranh phi giá cả. Tất cả các công ty đều có một hệ thống
thông tin Marketing, nhưng những hệ thống này khác nhau rất nhiều về mức độ tinh
vi. Trong rất nhiều trường hợp thông tin không có hay đến chậm hay không thể tin
cậy được. Ngày nay ngày càng có nhiều công ty đang cố gắng cải tiến hệ thống
thông tin Marketing của mình.
Một hệ thống thông tin Marketing được thiết kế tốt gồm bốn hệ thống con. Hệ
thống con thứ nhất là hệ thống ghi chép nội bộ đảm bảo cung cấp những số liệu hiện
thời về mức tiêu thụ, chi phí, dự trữ, lưu kim, và những tài khoản phải thu và phải
chi. Hệ thống con thứ hai là hệ thống tình báo Marketing, cung cấp cho những nhà
quản trị Marketing những thông tin hàng ngày về những diễn biến trong môi trường
ở bên ngoài. Hệ thống thứ ba là nghiên cứu Marketing đảm bảo thu thập những
thông tin liên quan đến một vấn đề Marketing cụ thể đặt ra trươc công ty. Hệ thống
thứ tư là hệ thống hỗ trợ quyết định Marketing gồm các phương pháp thống kê và
các mô hình quyết định để hỗ trợ những nhà quản trị Marketing thông qua các quyết
định đúng đắn hơn.
Làm thế nào ban lãnh đạo công ty có thể nắm được những mong muốn luôn
thay đổi của khách hàng, những sáng kiến mới của đối thủ cạnh tranh, các kênh
phân phối luôn thay đổi, v...v.? Câu trả lời đã rõ ràng: Ban lãnh đạo phải phát triển
và quản trị thông tin.

1. Khái niệm và các bộ phận cấu thành của một hệ thống thông tin Marketing.
Mọi công ty đều phải tổ chức dòng thông tin Marketing dẫn đến những người quản trị
Marketing của mình. Các công ty đang nghiên cứu những nhu cầu thông tin của
người quản trị và thiết kế các hệ thống thông tin Marketing của mình (MIS) để đáp
ứng những nhu cầu đó. Ta định nghĩa hệ thống thông tin Marketing như sau:
Hệ thống thông tin Marketing (MIS) bao gồm con người, thiết bị và quy trình
thu thập, phân loại, phân tích, đánh giá và phân phối những thông tin cần thiết, kịp
thời và chính xác cho những người soạn thảo các quyết định Marketing.
Khái niệm hệ...
H THNG THÔNG TIN MARKETING VÀ NGHIÊN CU MARKETING
1. Khái nim và các b phn cu thành ca mt h thng thông
tin Marketing
2.
H thng ghi chép nôi b
3. H thng tình báo Marketing
4.
H thng nghiên cu Marketing
5.
H thng h tr quyết định Marketing (MDSS)
Tóm tt
Thông tin Marketing là mt yếu t cc k quan trng đảm bo Marketing có
hiu qu như mt kết qu ca xu hướng Marketing toàn quc và quc tế, chuyn t
nhu cu ca người mua sang mong mun ca người mua, và chuyn t cnh tranh
bng giá c sang cnh tranh phi giá c. Tt c các công ty đều có mt h thng
thông tin Marketing, nhưng nhng h thng này khác nhau rt nhiu v mc độ tinh
vi. Trong rt nhiu trường hp thông tin không có hay đến chm hay không th tin
cy được. Ngày nay ngày càng có nhiu công ty đang c gng ci tiến h thng
thông tin Marketing ca mình.
Mt h thng thông tin Marketing được thiết kế tt gm bn h thng con. H
thng con th nht là h thng ghi chép ni b đảm bo cung cp nhng s liu hin
thi v mc tiêu th, chi phí, d tr, lưu kim, và nhng tài khon phi thu và phi
chi. H thng con th hai là h thng tình báo Marketing, cung cp cho nhng nhà
qun tr Marketing nhng thông tin hàng ngày v nhng din biến trong môi trường
bên ngoài. H thng th ba là nghiên cu Marketing đảm bo thu thp nhng
thông tin liên quan đến mt vn đề Marketing c th đặt ra trươc công ty. H thng
th tư là h thng h tr quyết định Marketing gm các phương pháp thng kê và
các mô hình quyết định để h tr nhng nhà qun tr Marketing thông qua các quyết
định đúng đắn hơn.
Làm thế nào ban lãnh đạo công ty có th nm được nhng mong mun luôn
thay đổi ca khách hàng, nhng sáng kiến mi ca đối th cnh tranh, các kênh
phân phi luôn thay đổi, v...v.? Câu tr li đã rõ ràng: Ban lãnh đạo phi phát trin
và qun tr thông tin.
HỆ THỐNG THÔNG TIN MARKETING VÀ NGHIÊN CỨU MARKETING - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỆ THỐNG THÔNG TIN MARKETING VÀ NGHIÊN CỨU MARKETING - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
HỆ THỐNG THÔNG TIN MARKETING VÀ NGHIÊN CỨU MARKETING 9 10 140