Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống thư viện công cộng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập phát triển

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2229 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Hệ thống thư viện công cộng Việt Nam trong
thời kỳ đổi mới và hội nhập phát triển
Nguyễn Thị Hoạt
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Khoa học Thư viện; Mã số: 60 32 20
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Thị Quý
Năm bảo vệ: 2010
Abstract. Làm rõ nội hàm khái niệm: đổi mới, hội nhập và phát triển nói chung và
trong lĩnh vực hoạt động thông tin thư viện (TTTV) nói riêng. Nghiên cứu vị trí, vai
trò và nhiệm vụ của sự nghiệp TTTV nói chung và của hệ thống thư viện công cộng
(HTTVCC) nói riêng trong giai đoạn đổi mới, hội nhập. Nghiên cứu thực trạng mọi
mặt hoạt động của HTTVCC trong quá trình đổi mới. Đi sâu phân tích các kết quả
đạt được trên mọi mặt hoạt động của HTTVCC. Đánh giá được những thuận lợi và
khó khăn, những cơ hội và thách thức mà HTTVCC đã và sẽ trải qua trong quá trình
đổi mới hội nhập và phát triển. Kiến nghị và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao
hiệu quả hoạt động của HTTVCC, góp phần vào sự phát triển sự nghiệp công nghiệp
hóa và hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn đổi mới.
Keywords. Khoa học thư viện; Thư viện công cộng; Việt Nam
Content
1. Tính cấp thiết của đề tài
Vào những thập kỷ cuối của thế kỷ XX, tình hình thế giới và trong nước có nhiều thay
đổi: kinh tế thế giới bước vào một thời kỳ phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng dưới tác động
của tiến bộ khoa học - công nghệ đặc biệt là công nghệ thông tin (CNTT). Kinhh tế thế giới
đã và đang dịch chuyển sang nền kinh tế tri thức. Sự hình thành xã hội thông tin như cách
mạng tin học, sinh học, năng lượng, tự động hóa, chế tạo vật liệu mới, khoa học về con
người, khoa học về biển, khoa học về vũ trụ…; công cuộc toàn cầu hóa kinh tế, cuộc khủng
hoảng của chủ nghĩa xã hội hiện thực là những vấn đề thời đại. Trong nền kinh tế tri thức hiện
nay, thông tin và tri thức chiếm vai trò đặc biệt quan trọng. Bất kỳ quốc gia nào muốn hội nhập
với thế giới, với nền kinh tế tri thức nhất thiết phải nắm bắt được thông tin và tri thức của nhân
loại tiến bộ.
Ở trong nước, chúng ta phải đối mặt với những hậu quả nặng nề và khó khăn thời hậu
chiến tranh; những khuyết điểm, sai lầm trong chỉ đạo, thực hiện đường lối, chủ trương chính
sách đã dẫn tới nền kinh tế - xã hội rơi vào khủng hoảng… Trong bối cảnh đó, Đại hội Đảng
lần thứ VI (năm 1986) đã đề ra đường lối đổi mới đất nước.
Nội dung của quá trình đổi mới bao trùm mọi lĩnh vực đời sống kinh tế, chính trị, xã
hội của đất nước. Bên cạnh công cuộc chăm lo bảo vệ Tổ quốc, Đảng và nhân dân ta đặt lên
hàng đầu nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã...
1
H thống thư viện công cộng Vit Nam trong
thi k đổi mới và hội nhập phát triển
Nguyn Th Hot
Trường Đại hc Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Khoa học Thư viện; Mã số: 60 32 20
Người hướng dn: PGS.TS. Trn Th Quý
Năm bảo v: 2010
Abstract. Làm nội hàm khái niệm: đổi mi, hi nhập phát triển nói chung
trong lĩnh vực hoạt động thông tin thư vin (TTTV) nói riêng. Nghiên cứu v trí, vai
trò nhiệm v ca s nghiệp TTTV nói chung và của h thống thư viện công cộng
(HTTVCC) nói riêng trong giai đoạn đổi mi, hi nhập. Nghiên cứu thc trng mi
mt hoạt động của HTTVCC trong quá trình đổi mới. Đi sâu phân ch các kết qu
đạt được trên mọi mt hoạt động của HTTVCC. Đánh giá được nhng thun lợi
khó khăn, những cơ hội và thách thức mà HTTVCC đã và s tri qua trong quá trình
đổi mi hi nhập phát triển. Kiến ngh đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao
hiu qu hoạt đng của HTTVCC, góp phần vào sự phát trin s nghiệp công nghiệp
hóa và hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn đổi mi.
Keywords. Khoa học thư viện; Thư viện công cộng; Vit Nam
Content
1. Tính cấp thiết của đề tài
Vào nhng thp k cui ca thế k XX, tình hình thế giới và trong nước có nhiều thay
đổi: kinh tế thế giới ớc o một thi k phát triển mnh m nhanh chóng dưới tác động
ca tiến b khoa hc - công nghệ đặc biệt công nghệ thông tin (CNTT). Kinhh tế thế gii
đã đang dịch chuyn sang nn kinh tế tri thc. S hình thành hội thông tin như cách
mng tin hc, sinh hc, năng lượng, t động hóa, chế to vt liu mi, khoa hc v con
người, khoa hc v bin, khoa hc v trụ…; công cuộc toàn cầu hóa kinh tế, cuc khng
hong ca ch nghĩa xã hội hin thc là những vn đề thời đại. Trong nn kinh tế tri thc hin
nay, thông tin và tri thc chiếm vai t đặc bit quan trng. Bt k quốc gia nào mun hi nhp
vi thế gii, vi nn kinh tế tri thc nht thiết phi nm bắt được thông tin và tri thức ca nhân
loi tiến b.
trong ớc, chúng ta phải đối mt vi nhng hu qu nng n khó khăn thời hu
chiến tranh; nhng khuyết đim, sai lm trong ch đạo, thc hiện đường li, ch trương chính
sách đã dẫn ti nn kinh tế - xã hội rơi vào khủng hong Trong bi cảnh đó, Đại hội Đảng
ln th VI (năm 1986) đã đề ra đường lối đổi mới đất nước.
Ni dung của quá trình đổi mới bao trùm mọi nh vực đời sng kinh tế, chính trị, xã
hi của đất ớc. Bên cạnh công cuộc chăm lo bo v T quốc, Đảng nhân n ta đt lên
hàng đầu nhim v y dựng ch nghĩa hội, xây dựng chế độ làm ch tp thể, xây dựng
nn kinh tế mi, nền văn hóa mới và con người mới xã hội ch nghĩa.
Hệ thống thư viện công cộng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập phát triển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống thư viện công cộng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập phát triển - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Hệ thống thư viện công cộng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập phát triển 9 10 703