Ktl-icon-tai-lieu

Hiện đại hóa quân sự Trung Quốc hai mươi năm đầu thế kỷ XXI

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1310 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Hiện đại hóa quân sự Trung Quốc hai mươi
năm đầu thế kỷ XXI
Lê Thị Tuyết Mai
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận văn Thạc sĩ ngành: Châu Á học; Mã số: 60.31.50
Người hướng dẫn: TS. Đỗ Minh Cao
Năm bảo vệ: 2010
Abstract: Quá trình phát triển tư tưởng hiện đại hoá quân sự của Trung Quốc (TQ):
nêu khái lược về những yếu tố tác động đến quá trình hiện đại hoá quân sự TQ và quá
trình hiện đại hoá từ thời cổ đại đến năm 1991, đặc biệt là sự phát triển tư duy hiện đại
hoá quân đội của người đứng đầu đất nước, đứng đầu quân uỷ trung ương - yếu tố tác
động sâu sắc nhất nhưng cũng cụ thể nhất đến tiến trình hiện đại hoá quân sự. Hiện đại
hoá quân sự Trung Quốc từ năm 1991 đến nay: phân tích làm rõ những bước phát triển
mới về tiềm lực quân sự của TQ có ảnh hưởng đến thế giới, khu vực. Xu hướng phát
triển quân sự của Trung Quốc đến năm 2020 và những tác động ảnh hưởng đối với thế
giới, khu vực và Việt Nam: đưa ra một số dự báo về phát triển tiềm lực quân sự TQ 20
năm đầu thế kỷ 21 và ảnh hưởng tới thế giới, khu vực và Việt Nam; đồng thời, nêu
ảnh hưởng, một số kinh nghiệm và bài học của hiện đại hóa quân sự của TQ đối với
Việt Nam.
Keywords: Trung quốc; Thế kỷ 21; Quân sự; Hiện đại hóa quân sự
Content
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do lựa chọn đề tài
Thời gian gần đây, TQ đang “trỗi dậy” mạnh mẽ, kinh tế phát triển nhanh liên tục, sức
mạnh tổng hợp quốc gia ngày càng được tăng cường, ảnh hưởng quốc tế ngày càng được mở
rộng, trở thành một thế lực mới trong cán cân quyền lực quốc tế. Có được những thành tựu đó
phải kể đến công cuộc cải cách mở cửa mà TQ đã theo đuổi hơn 30 năm qua. Để tiếp tục công
cuộc cải cách mở cửa do Đặng Tiểu Bình khởi xướng, TQ đã đang và sẽ tiến hành “Bốn hiện
đại hoá”, là những bộ phận cấu thành sức mạnh tổng hợp quốc gia của mình. Hiện đại hoá
quân sự là công cuộc khó khăn phức tạp, tuy nhiên, trong lĩnh vực này, TQ đã đạt được những
thành tựu nhất định. Hiện nay, về sức mạnh quân sự, TQ được đánh giá là một trong số những
quốc gia hàng đầu thế giới.
Việt Nam và TQ là hai nước láng giềng có quan hệ truyền thống lâu đời. Thời gian gần

đây, với sự nỗ lực của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, quan hệ Việt – Trung đã
có bước phát triển vượt bậc, quan hệ “đối tác hợp tác chiến lược toàn diện” trên cơ sở
“phương châm 16 chữ” và “tinh thần 4 tốt” ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết
thực cho hai nước. Quan hệ quốc phòng hai nước cũng có những bước phát triển cần ghi
nhận. Thêm vào đó, sự tương đồng về thể chế chính trị cũng...
Hiện đại hóa quân sự Trung Quốc hai mươi
năm đầu thế k XXI
Thị Tuyết Mai
Trường Đại hc Khoa hc Xã hội và Nhân văn
Luận văn Thạc sĩ ngành: Châu Á học; Mã số: 60.31.50
Người ng dẫn: TS. Đỗ Minh Cao
m bảo vệ: 2010
Abstract: Quá trình phát trin tưởng hiện đại hoá quân scủa Trung Quốc (TQ):
u khái lược về những yếu tố tác động đến quá trình hiện đại hoá quân sự TQ quá
tnh hiện đi hoá từ thời cổ đại đến năm 1991, đặc biệt sự phát triển tư duy hiện đại
hoá quân đội của người đứng đầu đất nước, đứng đầu quân uỷ trung ương - yếu tố tác
động sâu sắc nhất nng cũng cụ thnhất đến tiến tnh hiện đại hoá quân sự. Hiện đại
hoá quân sự Trung Quốc từ năm 1991 đến nay: phân tích làm rõ những bước phát trin
mới vtiềm lực quân sự của TQ có nh hưởng đến thế giới, khu vực. Xu hướng phát
triển quân sự của Trung Quốc đến năm 2020 những tác động ảnh hưởng đối với thế
giới, khu vực và Việt Nam: đưa ra một số dự o về phát triển tiềm lực quân sự TQ 20
năm đầu thế k 21 nh hưởng tới thế giới, khu vực và Việt Nam; đồng thời, nêu
ảnh hưởng, một skinh nghiệm và bài học của hiện đại hóa quân sự của TQ đối với
Việt Nam.
Keywords: Trung quốc; Thế k 21; Quân sự; Hiện đại hóa quân sự
Content
LI M ĐẦU
1. Lý do lựa chọn đề tài
Thời gian gần đây, TQ đang trỗi dậymạnh mẽ, kinh tế phát triển nhanh liên tục, sức
mạnh tổng hp quốc gia ngày ng được tăng cường, ảnh hưởng quốc tế ngày càng được mở
rộng, trở thành một thế lực mi trong cán cân quyền lực quc tế. được những thành tựu đó
phải kể đến công cuộc cải cách mở cửa mà TQ đã theo đuổin 30 năm qua. Để tiếp tục công
cuộc cải cách mở cửa do Đặng Tiểu Bình khởi xướng, TQ đã đang và s tiến hành “Bốn hiện
đại hoá”, là những bộ phận cấu thành sức mạnh tổng hợp quốc gia của nh. Hiện đại hoá
quân sự là công cuộc khó khăn phức tạp, tuy nhiên, trong lĩnh vực này, TQ đã đạt được những
thành tựu nhất định. Hiện nay, về sức mạnh quân sự, TQ được đánh giá là một trong số những
quốc gia hàng đầu thế giới.
Việt Nam TQ là hai nước láng giềng có quan hệ truyền thống lâu đời. Thời gian gần
Hiện đại hóa quân sự Trung Quốc hai mươi năm đầu thế kỷ XXI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiện đại hóa quân sự Trung Quốc hai mươi năm đầu thế kỷ XXI - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hiện đại hóa quân sự Trung Quốc hai mươi năm đầu thế kỷ XXI 9 10 491