Ktl-icon-tai-lieu

Hiện tượng cộng hưởng plasmon bề mặt của các hạt nano kim loại

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2586 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Hiện tƣợng cộng hƣởng plasmon bề mặt của
các hạt nano kim loại
Trần Thu Hà
Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên, Khoa Vật lý
Luận văn ThS Chuyên ngành: Quang học; Mã số: 60 44 11
Ngƣời hƣớng dẫn: TS. Ngạc An Bang
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hạt nano kim loại: Hiện tƣợng
cộng hƣởng plasmon bề mặt của các hạt nano kim loại; Các phƣơng pháp
chế tạo hạt nano kim loại; Các phƣơng pháp khảo sát. Tiến hành thực
nghiệm: Chế tạo hạt nano vàng; Chế tạo hạt nano Au-core/Ag-shell;
Khảo sát đặc trƣng cấu trúc XRD; Nghiên cứu phổ tán sắc năng lƣợng
EDS; Khảo sát vi hình thái TEM; Nghiên cứu phổ hấp thụ. Trình bày một
số kết quả nhƣ: Kết quả chế tạo mẫu bằng phƣơng pháp hóa khử; Kết quả
phân tích cấu trúc XRD; Phổ tán sắc năng lƣợng EDS; Kết quả vi hình
thái TEM; Kết quả đo phổ hấp thụ
Keywords: Hiện tƣợng cộng hƣởng; Hạt nano kim loại; Quang học; Vật lý
Content
Quan sát thực nghiệm về tƣơng tác photon-plasmon trên bề mặt hạt nano kim
loại ta thấy hiệu ứng tăng cƣờng phát xạ rất mạnh của các hạt nano.
Nghiên cứu hiện tƣợng cộng hƣởng plasmon bề mặt của hạt nano Au và Aucore/Ag-shell có tính định hƣớng ứng dụng rất cao.
Ngoài mở đầu và kết luận, luận văn gồm 3 chƣơng:
Chƣơng 1: Cơ sở lý thuyết
Chƣơng 2: Thực nghiệm
Chƣơng 3: Kết quả và thảo luận
CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Plasmon bề mặt là những sóng điện từ đƣợc truyền dọc theo giao diện kim loại điện môi. Đơn giản hơn, ta có thể định nghĩa: plasmon bề mặt là sự dao động của điện
tử tự do ở bề mặt của hạt nano với sự kích thích của ánh sáng tới. Cƣờng độ điện

trƣờng của plasmon bề mặt giảm theo hàm mũ khi xa dần giao diện kim loại - điện
môi.
Hiện tƣợng cộng hƣởng plasmon bề mặt là sự kích thích các electron tự do bên
trong vùng dẫn, dẫn tới sự hình thành các dao động đồng pha [2]. Khi kích thƣớc của
một tinh thể nano kim loại nhỏ hơn bƣớc sóng của bức xạ tới, hiện tƣợng cộng hƣởng
plasmon bề mặt xuất hiện.
Lý thuyết Mie giới hạn cho các hệ có nồng độ hạt nhỏ và giả thuyết các hạt là
tách biệt, không tƣơng tác với nhau. Giả thuyết này cũng cho rằng điện trƣờng đƣợc
sinh ra do kích thích plasmon bề mặt cộng hƣởng khi một hạt đơn lẻ không tƣơng tác
với phần còn lại trong môi trƣờng xung quanh. Khi khoảng cách giữa hai hạt giảm đi sẽ
có một dịch chuyển đỏ xảy ra trong cộng hƣởng plasmon và ta sẽ quan sát đƣợc thêm
một đỉnh hấp thụ ở bƣớc sóng dài hơn.
Bản chất của phổ hấp thụ không phải do sự dịch chuyển giữa các mức năng
lƣợng mà là do hiện tƣợng cộng hƣởng plasmon bề mặt. Khi tần số của sóng ánh...
Hiện tƣợng cộng hƣởng plasmon b mt ca
các ht nano kim loi
Trn Thu Hà
Trƣờng Đại hc Khoa hc T nhiên, Khoa Vt lý
Luận văn ThS Chuyên ngành: Quang hc; Mã s: 60 44 11
Ngƣời hƣớng dn: TS. Ngc An Bang
Năm bảo v: 2011
Abstract: H thống hóa sở lun v ht nano kim loi: Hiện tƣợng
cộng hƣởng plasmon b mt ca các ht nano kim loại; Các phƣơng pháp
chế to ht nano kim loại; Các phƣơng pháp khảo sát. Tiến nh thc
nghim: Chế to ht nano vàng; Chế to ht nano Au-core/Ag-shell;
Khảo sát đặc trƣng cấu trúc XRD; Nghiên cu ph tán sắc năng lƣợng
EDS; Kho sát vi hình thái TEM; Nghiên cu ph hp th. Trình bày mt
s kết qu nhƣ: Kết qu chế to mu bằng phƣơng pháp hóa kh; Kết qu
phân tích cu trúc XRD; Ph tán sắc năng lƣợng EDS; Kết qu vi hình
thái TEM; Kết qu đo phổ hp th
Keywords: Hiện tƣợng cộng hƣởng; Ht nano kim loi; Quang hc; Vt lý
Content
Quan sát thc nghim v tƣơng tác photon-plasmon trên b mt ht nano kim
loi ta thy hiu ng tăng cƣờng phát x rt mnh ca các ht nano.
Nghiên cu hiện tƣợng cộng hƣởng plasmon b mt ca ht nano Au Au-
core/Ag-shell có tính định hƣớng ng dng rt cao.
Ngoài m đầu và kết lun, luận văn gồm 3 chƣơng:
Chƣơng 1: Cơ sở lý thuyết
Chƣơng 2: Thực nghim
Chƣơng 3: Kết qu và tho lun
CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYT
Plasmon b mt là nhng sóng điện t đƣợc truyn dc theo giao din kim loi -
điện môi. Đơn giản hơn, ta có th định nghĩa: plasmon bề mt s dao động của điện
t t do b mt ca ht nano vi s kích thích ca ánh sáng ti. Cƣờng độ điện
Hiện tượng cộng hưởng plasmon bề mặt của các hạt nano kim loại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiện tượng cộng hưởng plasmon bề mặt của các hạt nano kim loại - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Hiện tượng cộng hưởng plasmon bề mặt của các hạt nano kim loại 9 10 857