Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp Khách Hành - Hồi 48

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 307 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn
Typed by NDT http://hello.to/kim dung
429
HOÀI THÖÙ BOÁN MÖÔI TAÙM
COÄT MOÄT TAY ÑAÛ BAÏI XUNG HÖ
Xung Hö lôùn tieáng quaùt hoûi:
-Ngöôi laø ai ? Sao baûo chuùng ta vu oan cho hoï ?
Thaïch Phaù Thieân ñaùp:
-Thaïch trang chuùa cuøng Thaïch phu nhaân coù laáy ñoàng baøi cuûa caùc vò ñaâu maø caùc
vò laïi buoäc cho ngöôøi ? Nhö theá khoâng phaûi vu oan laø gì ?
Xung Hö choáng kieám tieán leân moät böôùc noùi:
-Thaèng loûi naøy bieát gì maø vaøo ñaây noùi nhaêng ?
Thaïch Phaù Thieân ñaùp:
-Dó nhieân laø taïi haï bieát chöù …
Chaøng muoán noùi roõ chính mình ñaõ laáy nhöõng baøi ñoàng, nhöng chaøng sôï noùi ra,
ñoái phöông laïi cöôùp maát. Neáu mình khoâng traû, thì taát ñi ñeán ñoäng thuû vaø chaøng seõ
phaûi gieát ngöôøi neân chaøng ñaønh giaáu nheïm khoâng noùi ra.
Xung Hö ñoäng taâm nghó thaàm:
-Khoâng chöøng thaèng nhoû naøy bieát roõ nhöõng chuyeän ngoaét ngeùo beân trong.
Y lieàn hoûi:
-Vaäy thì ai ñaõ baét ñöôïc nhöõng baøi ñoàng kia ?
Thaïch Phaù Thieân ñaùp:
-Baát caàn bieát laø ai nhöng khoâng phaûi Thaïch trang chuùa cuøng Thaïch phu nhaân ñaõ
baét ñöôïc. Caùc vò laøm nhö vaäy laø maïo phaïm ñeán ngöôøi ta khieán cho Thaïch phu nhaân
uaát öùc phaûi phaùt khoùc theá laø khoâng phaûi. Caùc vò neân xin loãi Thaïch phu nhaân ñi laø
hôn.
Maãn Nhu ñoät nhieân thaáy caäu con cöng maø baø ngaøy mong ñeâm nhôù baáy laâu ñöôïc
bình yeân voâ söï thì trong loøng vui möøng khoân xieát. Baây giôø baø nghe chaøng baûo
Xung Hö phaûi xin loãi mình thì cho laø chaøng coù yù beânh vöïc maãu thaân.
Thaïch phu nhaân sinh ñöôïc hai caäu con ñaõ hao toán bao nhieâu taâm huyeát, chaûy bao
nhieâu nöôùc maét. Ñeán baây giôø baø môùi nghe thaáy caäu con noùi moät caâu beânh vöïc mình
thì trong loøng ñöôïc an uûi voâ cuøng. Theá laø hôn hai chuïc naêm bao nhieâu taân khoå cuõng
khoâng ñeán noãi uoång phí.
Thaïch Thanh thaáy vôï vui möøng loä ra saéc maët. Baø xuùc ñoäng ñeán sa leä thì hieåu
taâm yù ngay. Y naém chaët tay vôï, buïng baûo daï:
Hiệp Khách Hành - Hồi 48 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp Khách Hành - Hồi 48 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hiệp Khách Hành - Hồi 48 9 10 580