Ktl-icon-tai-lieu

history of the periodic table

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 354 lần   |   Lượt tải: 0 lần
L ch s phát tri n c a b ng h th ng tu n hoàn

TÓM T T L CH S PHÁT TRI N C A B NG H
TH NG TU N HOÀN

(The Young Vietnamese Chemistry Specialists)

c dù Dmitri Mendeleev th ng
c coi là cha c a b ng HTTH, nh ng bên c nh ó có nh ng
óng góp c a nhi u nhà khoa h c vào vi c xây d ng b ng HTTH mà chúng ta ang s d ng hi n
nay.

Lúc s khai
t
u ki n tiên quy t cho vi c xây d ng b ng HTTH là s tìm ra nh ng nguyên t
nl.M c
dù nh ng nguyên t nh vàng, b c, thi c, ng, chì và th y ngân ã
c bi t t th i c
i, nh ng
khám phá khoa h c u tiên v m t nguyên t hóa h c là vào n m 1649 khi Hennig Brand tìm ra
phospho. Trong su t 200 n m sau ó, các nhà hóa h c ã t
c m t kh i ki n th c kh ng l v
tính ch t c a các nguyên t và nh ng h p ch t mà h tìm ra. Vào n m 1869 t ng c ng có 63
nguyên t ã
c tìm ra. T nh ng nguyên t ã bi t các nhà khoa h c b t u nh n ra tính ch t
a chúng phát tri n s
phân lo i các nguyên t .

Qui t c tam t
Vào n m 1817 Johann Dobereiner nh n th y r ng tr ng l ng nguyên t c a strontium r i vào
kho ng gi a tr ng l ng c a Ca và Ba, Ca và Ba có tính ch t hóa h c gi ng nhau. N m 1829 sau
khi tìm ra b ba halogen bao g m chlorine, bromine, iodine và b ba kim lo i ki m K, Na, Li,
Johann Dobereiner cho r ng tính ch t ch a ng trong b ba nguyên t là nguyên t n m gi a
trong b ba có tính ch t trung bình so v i 2 nguyên t n m bên c nh nó khi th t
cs px p
theo tr ng l ng nguyên t (qui t c bô ba).Ý t ng m i v b ba nguyên t ã tr nên ph bi n
trong công vi c nghiên c u th i b y gi . Gi a nh ng n m 1829 n 1858 m t s nhà khoa h c
(Jean Baptiste Dumas, Leopold Gmelin, Ernst Lenssen, Max von Pettenkofer, and J.P. Cooke ) tìm
ra r ng nh ng m i quan h hóa h c v t ra ngoài qui t c tam t . Trong th i gian này Flo ã d c
thêm vào nhóm halogen, Oxy, L u Hu nh, Salen và Telu
c g p thành m t nhóm trong khi ó
Nit , phospho, Asen, Selen và Telu, Antimon va Bimut thì
c phân theo nhóm khác. Không may
là nh ng l nh v c nghiên c u này ã b phê phán b i s th t v các giá tr chính xác c a nh ng gì
không luôn sãn có.

Nh ng c g ng

u tiên cho vi c thi t k b ng HTTH

u B ng HTTH
c xem nh là tr t t s p x p c a các nguyên t hóa h c th hi n tính tu n hoàn
a tính ch t v t lý và tính ch t hóa h c, m t nhà a ch t ng i Pháp
c ghi nh n là ng i a
ra b ng HTTH u tiên xu t b n n m 1862 ó là A.E.Beguyer de Chancourtois. De Chancourtois
ã chép m t lo t các nguyên t
c ghi trên m t cái ng ong theo th t t ng d n v tr ng l ng
nguyên t . Khi cái ng ong
c a ra thì 16 n v kh i l ng có th l n l t
c vi t lên,
nh ng nguyên t liên qu...
Lch s phát trin ca bng h thng tun hoàn
Trang1
TÓM TT LCH S PHÁT TRIN CA BNG H
THNG TUN HOÀN
(The Young Vietnamese Chemistry Specialists)
c dù Dmitri Mendeleev thng c coi là cha  ca bng HTTH, nhng bên cnh ó có nhng
óng góp ca nhiu nhà khoa hc vào vic xây dng bng HTTH mà chúng ta ang s dng hin
nay.
c s khai
t u kin tiên quyt cho vic xây dng bng HTTH là s tìm ra nhng nguyên tn l. Mc
dù nhng nguyên t nh vàng, bc, thic, ng, chì và thy ngân ã c bit t thi ci, nhng
khám phá khoa hc u tiên v mt nguyên t hóa hc là vào nm 1649 khi Hennig Brand tìm ra
phospho. Trong sut 200 nm sau ó, c nhà hóa hc ã t c mt khi kin thc khng l v
tính cht ca các nguyên t và nhng hp cht mà h tìm ra. Vào nm 1869 tng cng có 63
nguyên tã c tìm ra. T nhng nguyên tã bit các nhà khoa hc bt u nhn ra tính cht
a chúng  phát trin s phân loi c nguyên t.
Qui tc tam t
Vào nm 1817 Johann Dobereiner nhn thy rng trng lng nguyên t ca strontium ri vào
khong gia trng lng ca Ca và Ba, Ca và Ba có tính cht hóa hc ging nhau. Nm 1829 sau
khi tìm ra b ba halogen bao gm chlorine, bromine, iodine và b ba kim loi kim K, Na, Li,
Johann Dobereiner cho rng tính cht cha ng trong b ba nguyên t là nguyên t nm gia
trong b ba có tính cht trung bình so vi 2 nguyên t nm bên cnh nó khi th tc sp xp
theo trng lng nguyên t (qui tc bô ba).Ý tng mi v b ba nguyên tã tr nên ph bin
trong công vic nghiên cu thi by gi. Gia nhng nm 1829 n 1858 mt s nhà khoa hc
(Jean Baptiste Dumas, Leopold Gmelin, Ernst Lenssen, Max von Pettenkofer, and J.P. Cooke ) tìm
ra rng nhng mi quan h hóa hc vt ra ngoài qui tc tam t. Trong thi gian này Flo ã dc
thêm vào nhóm halogen, Oxy, Lu Hunh, Salen và Telu c gp thành mt nhóm trong khi ó
Nit, phospho, Asen, Selen và Telu, Antimon va Bimut thì c phân theo nhóm khác. Không may
là nhng lnh vc nghiên cu này ã b phê phán bi s tht v các giá tr chính xác ca nhng gì
không luôn sãn có.
Nhng c gng u tiên cho vic thit k bng HTTH
u Bng HTTH c xem nhtrt t sp xp ca các nguyên t hóa hc th hin tính tun hoàn
a tính cht vt lý và tính cht hóa hc, mt nhà a cht ngi Pháp c ghi nhn là ngi a
ra bng HTTH u tiên xut bn nm 1862 ó là A.E.Beguyer de Chancourtois. De Chancourtois
ã chép mt lot các nguyên tc ghi trên mt cái ng ong theo th t tng dn v trng lng
nguyên t. Khi i ng ong c a ra thì 16 n v khi lng có th ln lt c vit lên,
nhng nguyên t liên quan cht ch vi nhau c vit theo hàng c. u này ã a
A.E.Beguyer de Chancourtois i n ý tng rng “ tính cht ca các nguyên t là tính cht ca
c con s” A.E.Beguyer de Chancourtois là ngi u tiên nhn ra rng tính cht ca các nguyên
history of the periodic table - Trang 2
history of the periodic table - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
history of the periodic table 9 10 334