Ktl-icon-tai-lieu

Hồ Chí Minh với cuộc vận động nông dân từ năm 1930 đến năm 1954

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 2494 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hồ Chí Minh với cuộc vận động nông dân
từ năm 1930 đến năm 1954
Nguyễn Thị Kim Dung
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Lịch sử
Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học; Mã số: 60 31 27
Người hướng dẫn: PGS.TS.Vũ Quang Hiển
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Tìm hiểu vị trí, vai trò của nông dân Việt Nam thời thuộc địa. Nghiên cứu
tư tưởng Hồ Chí Minh về nông dân và cuộc vân động nông dân từ năm 1930 đến năm
1954. Đánh giá hiệu quả cuộc vân động nông dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh từ năm
1930 đến năm 1954. Đưa ra phương hướng và biện pháp vận dộng nông dân trong bối
cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Keywords. Tư tưởng Hồ Chí Minh; Vận động nông dân; Giai đoạn 1930-1954

Content.
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Việt Nam là một nước nông nghiệp, đại bộ phận dân cư là nông dân. Có thể nói,
lịch sử phát triển của đất nước là lịch sử của phát triển văn minh nông nghiệp, trong đó
nông dân là chủ thể làm nên những trang lịch sử hào hùng suốt hàng nghìn năm dựng
nước và giữ nước của dân tộc.
Dưới chế độ phong kiến, nông dân là lực lượng sản xuất cơ bản nhất của xã hội.
Từ khi thực dân Pháp xâm lược, lực lượng sản xuất cơ bản của xã hội Việt Nam thuộc
địa là nông dân và công nhân, nhưng đông đảo nhất vẫn là nông dân. Đế quốc và
phong kiến thống trị, bóc lột nhân dân ta thì chủ yếu là thống trị và bóc lột nông dân.
Vì thế mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Việt Nam là mâu thuẫn giữa thế lực đế quốc và
phong kiến với cả dân tộc Việt Nam mà đông đảo là nông dân. Giải phóng dân tộc là
giải phóng đông đảo nông dân. Vậy nên, giai cấp nông dân là lực lượng có vai trò quan
trọng của cách mạng Việt Nam.
Xuất phát từ đặc điểm nông dân Việt Nam, Hồ Chí Minh rất quan tâm giáo dục
nông dân, lãnh đạo họ đi theo cách mạng, từng bước đem lại lợi ích thiết thân cho
1

nông dân, xây dựng, củng cố khối liên minh công nông thành đạo quân chủ lực của
cách mạng. Trong các giai đoạn cách mạng, nông dân luôn là lực lượng hùng hậu nhất
đi theo Ðảng, đóng góp vô cùng to lớn về tinh thần và sức lực, tính mạng và của cải,
vượt qua muôn vàn hy sinh, gian khổ, góp phần làm nên những trang sử vẻ vang của
dân tộc.
Thực tiễn xây dựng, bảo vệ Tổ quốc cũng như quá trình công nghiệp hóa, hiện
đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa đều khẳng định tầm vóc chiến lược
của vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Văn kiện các Ðại hội Ðảng thời kỳ đổi mới và nhiều chỉ thị, nghị quyết, hội
nghị Trung ương đều thể hiện rõ chủ trương chiến lược nhất quán đối với nông nghiệp,
nông dân, nông thôn. Đảng t...
1
Hồ Chí Minh với cuộc vận động nông dân
từ năm 1930 đến năm 1954
Nguyễn Thị Kim Dung
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Lịch sử
Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học; Mã số: 60 31 27
Người hướng dẫn: PGS.TS.Vũ Quang Hiển
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Tìm hiểu vị trí, vai trò của nông dân Việt Nam thời thuộc địa. Nghiên cứu
tưởng Hồ Chí Minh về nông dân và cuộc vân động nông dân từ năm 1930 đến năm
1954. Đánh giá hiệu quả cuộc vân động nông dân theo tưởng Hồ Chí Minh từ năm
1930 đến năm 1954. Đưa ra phương hướng biện pháp vận dộng nông dân trong bối
cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Keywords. Tư tưởng Hồ Chí Minh; Vận động nông dân; Giai đoạn 1930-1954
Content.
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Việt Nam là một nước nông nghiệp, đại bộ phận dân cư là nông dân. Có thể nói,
lịch sử phát triển của đất nước là lịch sử của phát triển văn minh nông nghiệp, trong đó
nông dân chủ thể làm nên những trang lịch sử hào hùng suốt hàng nghìn năm dựng
nước và giữ nước của dân tộc.
Dưới chế độ phong kiến, nông dân là lực lượng sản xuất cơ bản nhất của xã hội.
Từ khi thực dân Pháp m lược, lực lượng sản xuất bản của hội Việt Nam thuộc
địa nông dân công nhân, nhưng đông đảo nhất vẫn nông dân. Đế quốc
phong kiến thống trị, bóc lột nhân dân ta thì chủ yếu thống trị bóc lột nông dân.
Vì thế mâu thuẫn chyếu trong hội Việt Nam mâu thuẫn giữa thế lực đế quốc
phong kiến với cả dân tộc Việt Nam đông đảo nông dân. Giải phóng dân tộc
giải phóng đông đảo nông dân. Vậy nên, giai cấp nông dân là lực lượng có vai trò quan
trọng của cách mạng Việt Nam.
Xuất phát từ đặc điểm nông dân Việt Nam, Hồ Chí Minh rất quan tâm giáo dục
nông dân, lãnh đạo họ đi theo cách mạng, từng bước đem lại lợi ích thiết thân cho
Hồ Chí Minh với cuộc vận động nông dân từ năm 1930 đến năm 1954 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hồ Chí Minh với cuộc vận động nông dân từ năm 1930 đến năm 1954 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Hồ Chí Minh với cuộc vận động nông dân từ năm 1930 đến năm 1954 9 10 740