Ktl-icon-tai-lieu

Hồ Chí Minh với cuộc vận động sự ủng hộ quốc tế trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954)

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1830 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Hồ Chí Minh với cuộc vận động sự ủng hộ quốc
tế trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp
(1946-1954)
Trần Thị Mai Dung
Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
Luận văn ThS ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Mã số: 60 22 56
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Văn Yên
Năm bảo vệ: 2010
Abstract: Tập hợp và hệ thống những tư liệu có liên quan đến bối cảnh
quốc tế và hoạt động quốc tế của Hồ Chí Minh cũng như của Đảng và Nhà
nước ta trong kháng chiến chống Pháp. Trình bày những tư liệu đó qua các
thời kỳ lịch sử gắn liền với điều kiện không thời gian lịch sử. Phân tích chủ
trương và hoạt động cơ bản của Hồ Chí Minh trong quá trình thực hiện vận
động quốc tế phục vụ mục tiêu cách mạng Việt Nam. Làm rõ dư luận quốc
tế và sự ủng hộ quốc tế đối với cuộc kháng chiến của nhân dân ta. Rút ra
những bài học kinh nghiệm trong quan hệ quốc tế, vận dụng vào công cuộc
đổi mới ở nước ta hiện nay.
Keywords: Hồ, Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Kháng chiến chống
Pháp; Đảng Cộng sản Việt Nam; Lịch sử
Content
1. Lý do chọn đề tài
Nghiên cứu một cuộc cách mạng cần phải chú ý đến nhiều phương diện, trong đó,
đường lối chính trị cùng với phương pháp cách mạng được xem là hai lĩnh vực chủ yếu
quyết định sự thành công và thất bại của cách mạng. Cuộc kháng chiến chống Pháp giành
thắng lợi đã chứng minh cho sự kết hợp tài tình giữa đường lối đúng đắn và phương pháp
cách mạng thích hợp. Góp phần vào thắng lợi đó, phải kể đến chủ trương vận động, tranh
thủ sự ủng hộ của quốc tế mà Chủ tịch Hồ Chí Minh là người xây dựng những cơ sở đầu
tiên và cũng là người hoạt động tích cực nhất.
Cuộc kháng chiến chống thực dân xâm lược Pháp của nhân dân Việt Nam diễn ra
trong bối cảnh Chiến tranh thế giới thứ hai vừa kết thúc, trong xu thế phát triển của thời
đại mới được mở ra từ Cách mạng Tháng Mười Nga. Hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế

giới hình thành và phát triển; phong trào giải phóng dân tộc lớn mạnh đánh phá hệ thống
thuộc địa của chủ nghĩa thực dân đế quốc; phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân
và nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của các đảng cộng sản ở các nước tư bản tấn công
quyết liệt vào chủ nghĩa tư bản độc quyền. Tất cả các dòng thác cách mạng đó biểu hiện
tập trung sức mạnh của thời đại - một sức mạnh chưa từng có trong lịch sử loài người.
Xác định cách mạng Việt Nam là bộ phận của cách mạng thế giới, đặt cách mạng Việt
Nam trong cục diện chung của thế giới và trong xu thế phát triển của thời đại, Chủ tịch
Hồ Chí Minh luôn chú trọng tăng cường đoàn kết quốc tế, phát huy sức ...
H Chí Minh vi cuc vn động s ng h quc
tế trong cuc kháng chiến chng thc dân Pp
(1946-1954)
Trn Th Mai Dung
Trường Đại hc Khoa hc Xã hội & Nhân văn
Lun văn ThS ngành: Lch s Đảng Cng sn Vit Nam; Mã s: 60 22 56
Người hướng dn: PGS.TS. Lê Văn Yên
m bo v: 2010
Abstract: Tp hp h thng những liệu liên quan đến bi cnh
quc tế hoạt động quc tế ca H Chí Minh cũng như của Đảng Nhà
nước ta trong kháng chiến chng Pháp. Trình bày những liệu đó qua các
thi k lch s gn lin với điu kin không thi gian lch s. Phân tích ch
trương và hoạt động cơ bản ca H Chí Minh trong quá trình thc hin vn
động quc tế phc v mc tiêu cách mng Việt Nam. Làm dư luận quc
tế và s ng h quc tế đi vi cuc kháng chiến ca nhân dân ta. Rút ra
nhng bài hc kinh nghim trong quan h quc tế, vn dng vào công cuc
đổi mi nước ta hin nay.
Keywords: H, Chí Minh; tưởng H Chí Minh; Kháng chiến chng
Pháp; Đảng Cng sn Vit Nam; Lch s
Content
1. Lý do chọn đề tài
Nghiên cu mt cuc cách mng cn phải chú ý đến nhiều phương diện, trong đó,
đường li chính tr cùng với phương pháp cách mạng được xem hai lĩnh vực ch yếu
quyết định s thành công và tht bi ca cách mng. Cuc kháng chiến chng Pháp giành
thng li đã chứng minh cho s kết hp tài tình giữa đường lối đúng đắn và phương pháp
cách mng thích hp. Góp phn vào thng lợi đó, phải k đến ch trương vận động, tranh
th s ng h ca quc tế Ch tch H Chí Minh là người xây dng những s đầu
tiên và cũng là người hoạt động tích cc nht.
Cuc kháng chiến chng thực dân xâm lược Pháp ca nhân dân Vit Nam din ra
trong bi cnh Chiến tranh thế gii th hai va kết thúc, trong xu thế phát trin ca thi
đại mới được m ra t Cách mạng Tháng Mười Nga. H thng hi ch nghĩa trên thế
Hồ Chí Minh với cuộc vận động sự ủng hộ quốc tế trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hồ Chí Minh với cuộc vận động sự ủng hộ quốc tế trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954) - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Hồ Chí Minh với cuộc vận động sự ủng hộ quốc tế trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954) 9 10 223