Ktl-icon-tai-lieu

Họ Lantan

Được đăng lên bởi haiha_ocean
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 680 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I.

Sô löôïc lòch söû tìm ra hoï lantan:

Caàn phaûi moâ taû vaøi neùt ñaëc tröng cuûa nguyeân toá hoï Lantan ñeå gaây söï chuù yù cuûa hoïc
sinh. Lantan coù soá oâ laø 57. Con soá naøy neân nhôù. Noù thuoäc nhoùm IIIB, chu kì 6. Ñaây laø
chu kì daøi nhaát coù ñeán 32 nguyeân toá. Cho ñeán giôø phuùt naøy khoâng coù chu kì naøo nhieàu
nguyeân toá ñeán nhö theá. Daân soá nhieàu, vaán ñeà saép xeáp nhaø ôû bao giôø cuõng khoù khaên,
huoáng chi ñaây laø cuøng hoï haøng ruoät thòt. Lantan laø nguyeân toá ñaát hieám. 14 nguyeân toá
tieáp lieàn sau lantan cuõng laø nguyeân toá ñaát hieám. Chuùng raát gioáng lantan.
Tuïc ngöõ coù caâu: “ soáng moãi ngöôøi moät nhaø, cheát moãi ngöôøi moät moà”. Ai cuõng muoán
soáng rieâng bieät, ngay caû khi cheát! Khoâng thích ñuïng chaïm vôùi ngöôøi khaùc.
Lantan laø tröôûng toäc haøo hieäp. Vôùi laïi, khoâng haøo hieäp cuõng khoâng ñöôïc ; neáu ñaët moãi
nguyeân toá ñaát hieám vaøo moät oâ naøo khaùc, chaúng haïn ñaët sang beân caïnh, töùc laø sang
nhoùm khaùc, thì chaúng ai chòu caû vì noù chaúng gioáng ai caû.
Noùi chung, caùc nguyeân toá ñaát hieám ñöôïc sinh ra vaøo cuoái theá kæ 19, ñaàu theá kæ 20. Theá
giôùi ñaõ vaên minh roài.Taïi sao khoâng laøm nhaø nhieàu taàng? Theá laø taïi oâ ñaát 57, ngöôøi ta
xaây döïng moät toøa nhaø 15 taàng, vöøa ñaûm baûo moãi nguyeân toá coù moät phoøng rieâng, vöøa
ñoaøn keát ñöôïc vôùi haøng xoùm xung quanh.
Neáu chuù yù, chuùng ta thaáy raèng nguyeân toá Hafini (Hf) tuy laø haøng xoùm vôùi lantan
nhöng coù soá nhaø laø 72.
Ai coù saùng kieán ñaët caùc nguyeân toá ñaát hieám vaøo cuøng chung moät oâ vôùi lantan?
Ñoù laø baïn ñoàng nghieäp gaàn guõi vôùi Menñeleâep, giaùo sö Tieäp Khaéc teân laø Boâguslap
Braune. Naêm 1903, taïi ñaïi hoäi caùc nhaø thöïc nghieäm khoa hoïc töï nhieân Nga, oâng ñaõ
ñöa ra ñeà nghò naøy vôùi lí do: nhöõng nguyeân toá ñaát hieám raát gioáng nhau veà tính chaát
hoùa hoïc vaø coù hoùa trò 3. Ñeà nghò naøy ñöôïc moïi ngöôøi thöøa nhaän.
Lòch söû tìm ra caùc nguyeân toá ñaát hieám thaät nhieàu choâng gai, keùo daøi ñeán 113 naêm, töø
1794 ( Ytri ñöôïc tìm ra) ñeán 1907 ( nguyeân toá cuoái cuøng ñöôïc tìm ra).
Hoï lantan chæ coù 14 nguyeân toá, maø treân baùo chí coù hôn 100 laàn coâng boá tìm ra nguyeân
toá ñaát hieám.
Hôn 100 laàn ñaàu ñôn nhöng chæ coù 14 laàn truùng tuyeån!
Ñieàu ñoù noùi leân vieäc khaùm phaù ra nguyeân toá hoï lantan laø voâ cuøng khoù khaên.
 Tröôùc heát chuùng voâ cuøng gioáng nhau veà tính chaát hoùa hoïc. Ngöôøi ta nhaän bieát
nhöõng ng...
I. Sô löôïc lòch söû tìm ra hoï lantan:
Caàn phaûi moâ taû vaøi neùt ñaëc tröng cuûa nguyeân toá hoï Lantan ñeå gaây söï chuù yù cuûa hoïc
sinh. Lantan coù soá oâ laø 57. Con soá naøy neân nhôù. Noù thuoäc nhoùm IIIB, chu kì 6. Ñaây l
chu kì daøi nhaát coù ñeán 32 nguyeân toá. Cho ñeán giôø phuùt naøy khoâng coù chu kì naøo nhieàu
nguyeân toá ñeán nhö theá. Daân soá nhieàu, vaán ñeà saép xeáp nhaø ôû bao giôø cuõng khoù khaên,
huoáng chi ñaây laø cuøng hoï haøng ruoät thòt. Lantan laø nguyeân toá ñaát hieám. 14 nguyeân toá
tieáp lieàn sau lantan cuõng laø nguyeân toá ñaát hieám. Chuùng raát gioáng lantan.
Tuïc ngöõ coù caâu: “ soáng moãi ngöôøi moät nhaø, cheát moãi ngöôøi moät moà”. Ai cuõng muoán
soáng rieâng bieät, ngay caû khi cheát! Khoâng thích ñuïng chaïm vôùi ngöôøi khaùc.
Lantan laø tröôûng toäc haøo hieäp. Vôùi laïi, khoâng haøo hieäp cuõng khoâng ñöôïc ; neáu ñaët moãi
nguyeân toá ñaát hieám vaøo moät oâ naøo khaùc, chaúng haïn ñaët sang beân caïnh, töùc laø sang
nhoùm khaùc, thì chaúng ai chòu caû vì noù chaúng gioáng ai caû.
Noùi chung, caùc nguyeân toá ñaát hieám ñöôïc sinh ra vaøo cuoái theá kæ 19, ñaàu theá kæ 20. Theá
giôùi ñaõ vaên minh roài.Taïi sao khoâng laøm nhaø nhieàu taàng? Theá laø taïi oâ ñaát 57, ngöôøi ta
xaây döïng moät toøa nhaø 15 taàng, vöøa ñaûm baûo moãi nguyeân toá coù moät phoøng rieâng, vöøa
ñoaøn keát ñöôïc vôùi haøng xoùm xung quanh.
Neáu chuù yù, chuùng ta thaáy raèng nguyeân toá Hafini (Hf) tuy laø haøng xoùm vôùi lantan
nhöng coù soá nhaø laø 72.
Ai coù saùng kieán ñaët caùc nguyeân toá ñaát hieám vaøo cuøng chung moät oâ vôùi lantan?
Ñoù laø baïn ñoàng nghieäp gaàn guõi vôùi Menñeleâep, giaùo sö Tieäp Khaéc teân laø Boâguslap
Braune. Naêm 1903, taïi ñaïi hoäi caùc nhaø thöïc nghieäm khoa hoïc töï nhieân Nga, oâng ñaõ
ñöa ra ñeà nghò naøy vôùi lí do: nhöõng nguyeân toá ñaát hieám raát gioáng nhau veà tính chaát
hoùa hoïc vaø coù hoùa trò 3. Ñeà nghò naøy ñöôïc moïi ngöôøi thöøa nhaän.
Lòch söû tìm ra caùc nguyeân toá ñaát hieám thaät nhieàu choâng gai, keùo daøi ñeán 113 naêm, töø
1794 ( Ytri ñöôïc tìm ra) ñeán 1907 ( nguyeân toá cuoái cuøng ñöôïc tìm ra).
Hoï lantan chæ coù 14 nguyeân toá, maø treân baùo chí coù hôn 100 laàn coâng boá tìm ra nguyeân
toá ñaát hieám.
Hôn 100 laàn ñaàu ñôn nhöng chæ coù 14 laàn truùng tuyeån!
Ñieàu ñoù noùi leân vieäc khaùm phaù ra nguyeân toá hoï lantan laø voâ cuøng khoù khaên.
Tröôùc heát chuùng voâ cuøng gioáng nhau veà tính chaát hoùa hoïc. Ngöôøi ta nhaän bieát
nhöõng nguyeân toá khaùc nhau nhôø söï khaùc nhau veà tính chaát hoùa hoïc. Phöông thuoác naøy
khoâng thieâng laém ñoái vôùi 14 chò em naøy.
Tröôùc ñaây, vaøo cuoái theá kæ 19, chæ tìm ra caùc nguyeân toá ñaát hieám ña soá döôùi daïng oxit
maøa thoâi. Gaàn nöûa theá kæ sau môùi ñieàu cheá ñöôïc kim loaïi döôùi daïng nguyeân chaát. Theá
nhöng oxit cuûa chuùng cuõng raát gioáng nhau.
Khoù khaên thöù 2, trong quaëng vaø khoaùg vaät chuùng ñeàu coù maët chung.
Coù nhieàu tröôøng hôïp, “hoäi ñoàng theá giôùi” coâng nhaän naêm thaùng vaø ngöôøi chuû quyeàn
cuûa nguyeân toá môùi, nhöng veà sau hoùa ra ñoù laø hai hay nhieàu nguyeân toá chöa bieát.
Họ Lantan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Họ Lantan - Người đăng: haiha_ocean
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Họ Lantan 9 10 110