Ktl-icon-tai-lieu

Hồ sơ hoàn công

Được đăng lên bởi phantienminh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 492 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hồ sơ Hoàn công
Các bước lập hồ sơ Hoàn công xây dựng công trình

Hồ sơ hoàn công là gì?
Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 21 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP thì Chủ đầu tư có trách
nhiệm tập hợp, kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận công trình, giai
đoạn thi công xây dựng, nghiệm thu thiết bị, nghiệm thu hoàn từng hạng mục xây dựng và hoàn
thành công trình xây dựng.
Hồ sơ hoàn công là tài liệu, lý lịch của sản phẩm công trình xây dựng, bao gồm các vấn đề từ chủ
trương đầu tư đến việc lập dự án đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế công trình, thi công
xây dựng công trình và các vấn đề khác có liên quan đến dự án, công trình đó.Hồ sơ hoàn công công
trình bao gồm hồ sơ pháp lý và tài liệu quản lý chất lượng được quy định tại Phụ lục 3 của Thông tư
số 12/2005/TT-BXD ngày 15/7/2005 của Bộ Xây Dựng về "Hướng dẫn một số nội dung về Quản lý
chất lượng công trình và Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng" 2. Nội
dung hồ sơ hoàn công
A - Hồ sơ pháp lý (Chủ đầu tư - Bên A tập hợp)
a1. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, từng dự án thành phần hoặc tiểu dự án
của cấp có thẩm quyền
a2. Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý chuyên ngành có thẩm quyền về việc cho phép sử dụng
công trình kỹ thuật bên ngoài hàng rào: - Cấp điện; - Sử dụng nguồn nước; - Khai thác nước ngầm; Khai thác khoáng sản, khai thác mỏ; - Thoát nước (đầu nối vào hệ thống nước thải chung); - Đường
giao thông bộ, thủy; - An toàn của đê (Công trình chui qua đê, gần đê, trong phạm vi bảo vệ đê...) An toàn giao thông (nếu có).
a3. Hợp đồng xây dựng (ghi số, ngày tháng của hợp đồng) giữa Chủ đầu tư với Nhà thầu tư vấn thực
hiện khảo sát xây dựng, thiết kế; Nhà thầu thi công xây dựng chính, giám sát thi công xây dựng, kiểm
định chất lượng, kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp và cũng như hợp đồng giữa Nhà thầu chính (tư
vấn, thi công xây dựng) và các Nhà thầu phụ (tư vấn, thi công xây dựng).
a4. Các tài liệu chứng minh điều kiện năng lực của các Nhà thầu tư vấn, Nhà thầu thi công xây dựng
kể cả các Nhà thầu nước ngoài (thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, thi công xây dựng, giám sát thi
công xây dựng, kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng...)
a5. Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của cấp có thẩm quyền phê duyệt kèm theo phần thiết kế cơ sở
quy định.
a6. Kết quả thẩm định và phê duyệt thiết kế KT, thiết kế BVTC của Chủ đầu tư kèm theo hồ sơ thiết
kế theo quy định.
a7. Biên bản của Sở xây dựng kiểm tra sự tuân thủ quy định q...
Hồ sơ Hoàn công
Các bước lập hồ sơ Hoàn công xây dựng công trình
Hồ sơ hoàn công là gì?
Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 21 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP thì Chủ đầu tư có trách
nhiệm tập hợp, kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận công trình, giai
đoạn thi công xây dựng, nghiệm thu thiết bị, nghiệm thu hoàn từng hạng mục xây dựng và hoàn
thành công trình xây dựng.
Hồ sơ hoàn công là tài liệu, lý lịch của sản phẩm công trình xây dựng, bao gồm các vấn đề từ chủ
trương đầu tư đến việc lập dự án đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế công trình, thi công
xây dựng công trình và các vấn đề khác có liên quan đến dự án, công trình đó.Hồ sơ hoàn công công
trình bao gồm hồ sơ pháp lý và tài liệu quản lý chất lượng được quy định tại Phụ lục 3 của Thông tư
số 12/2005/TT-BXD ngày 15/7/2005 của Bộ Xây Dựng về "Hướng dẫn một số nội dung về Quản lý
chất lượng công trình và Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng" 2. Nội
dung hồ sơ hoàn công
A - Hồ sơ pháp lý (Chủ đầu tư - Bên A tập hợp)
a1. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, từng dự án thành phần hoặc tiểu dự án
của cấp có thẩm quyền
a2. Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý chuyên ngành có thẩm quyền về việc cho phép sử dụng
công trình kỹ thuật bên ngoài hàng rào: - Cấp điện; - Sử dụng nguồn nước; - Khai thác nước ngầm; -
Khai thác khoáng sản, khai thác mỏ; - Thoát nước (đầu nối vào hệ thống nước thải chung); - Đường
giao thông bộ, thủy; - An toàn của đê (Công trình chui qua đê, gần đê, trong phạm vi bảo vệ đê...) -
An toàn giao thông (nếu có).
a3. Hợp đồng xây dựng (ghi số, ngày tháng của hợp đồng) giữa Chủ đầu tư với Nhà thầu tư vấn thực
hiện khảo sát xây dựng, thiết kế; Nhà thầu thi công xây dựng chính, giám sát thi công xây dựng, kiểm
định chất lượng, kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp và cũng như hợp đồng giữa Nhà thầu chính (tư
vấn, thi công xây dựng) và các Nhà thầu phụ (tư vấn, thi công xây dựng).
a4. Các tài liệu chứng minh điều kiện năng lực của các Nhà thầu tư vấn, Nhà thầu thi công xây dựng
kể cả các Nhà thầu nước ngoài (thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, thi công xây dựng, giám sát thi
công xây dựng, kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng...)
a5. Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của cấp có thẩm quyền phê duyệt kèm theo phần thiết kế cơ sở
quy định.
a6. Kết quả thẩm định và phê duyệt thiết kế KT, thiết kế BVTC của Chủ đầu tư kèm theo hồ sơ thiết
kế theo quy định.
a7. Biên bản của Sở xây dựng kiểm tra sự tuân thủ quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng
của Chủ đầu tư trước khi nghiệm thu giai đoạn xây dựng, nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa
vào sử dụng
B - Tài liệu quản lý chất lượng (Nhà thầu thi công xây dựng - Bên B lập)
b1. Bản vẽ hoàn công các hạng mục và toàn bộ công trình về kiến trúc, kết cấu, lắp đặt thiết bị, hệ
thống kỹ thuật công trình, hoàn thiện...(có danh mục bản vẽ kèm theo).
b2. Các chứng chỉ kỹ thuật xuất xưởng xác nhận chất lượng vật liệu sử dụng trong công trình để thi
công phần: san nền, gia cố nền, cọc, đài cọc, kết cấu ngầm và kết cấu thân, điện nước và hoàn
thiện...
Hồ sơ hoàn công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hồ sơ hoàn công - Người đăng: phantienminh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hồ sơ hoàn công 9 10 380