Ktl-icon-tai-lieu

Hỗ trợ phát triển chính thức của Nhật Bản và tác động đến quan hệ Việt - Nhật

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 776 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hỗ trợ phát triển chính thức của Nhật Bản và
tác động đến quan hệ Việt - Nhật
Trần Thị Thu Thảo
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Quan hệ quốc tế; Mã số: 60 31 40
Người hướng dẫn: TS. Phạm Quý Long
Năm bảo vệ: 2010
Abstract. Chương 1: Mô ̣t số vấ n đề chung về ODA Nhâ ̣t Bản : giới thiê ̣u mô ̣t cách
khái quát nhất khái niệ m Hỗ trơ ̣ phát triể n chinh thức (ODA), bản chất ODA Nhật
́
Bản và khái quát về quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản , vai trò của ODA trong
quan hê ̣ Viê ̣t Nam - Nhâ ̣t Bản . Chương 2: Viê ̣c thực hiê ̣n ODA của Nhâ ̣t Bản ta ̣i
Viê ̣t Nam: tâ ̣p trung phân tích các hình thức thực hiê ̣n ODA của chính phủ Nhâ ̣t Bản
dành cho Việt Nam. Đồng thời phân tích các nội dung thực hiện ODA cũng như các
thành tựu trong từng lĩnh vực triển khai ODA . Chương 3: Tác động của ODA đến
Quan hê ̣ Viê ̣t - Nhâ ̣t, Tồ n ta ̣i và Kiế n nghi .̣ Đưa ra những kiế n nghi ̣nhằ m góp phầ n
giải quyết hiệu quả công tác thu hút và sử dụng hiệu quả ODA đồng thời nâng cao
hiê ̣u quả của ODA trong tăng cường quan hê ̣ Viê ̣t Nam - Nhâ ̣t Bản , từ đó góp phầ n
tiế p tu ̣c thúc đẩ y quan hê ̣ Viê ̣t Nam - Nhâ ̣t Bản trong tương lai.
Keywords. Hỗ trợ phát triển chính thức; Nhật Bản; Hợp tác quốc tế; Việt Nam
Content
1.
Tính cấp thiết của đề tài
Kể từ khi thực hiê ̣n công cuô ̣c đổ i mới năm 1986, Viê ̣t Nam ngày càng mở rô ̣ng quan
́
hê ̣ với tấ t cả các nước trên thế giới, đă ̣c biê ̣t là các quố c gia trong khu vực Đông A .
Nhâ ̣t Bản là mô ̣t qu ốc gia có tiềm lực kinh tế hàng đầu khu vực , quan hệ ngoại giao
giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản đã được chính thức thiết lâ ̣p t ừ ngày 21/9/1973, vượt
qua mọi trở ngại, mố i quan hệ này đã ngày càng tiến triển khả quan hơn. Cho đế n nay, Nhật
Bản đã trở thành một trong những đối tác chiế n lươ ̣c quan tr ọng hàng đầu của nước ta. Việt
Nam và Nhật Bản đã hơ ̣p tác trong h ầu hết các lĩnh vực, trong đó nổi bật nhất vẫn là các lĩnh
vực kinh tế thương mại, đầu tư và hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). Nhâ ̣t Bản luôn là quốc
gia đứng đầ u về ODA cho Viê ̣t Nam . Nguồ n hỗ trơ ̣ này đã đóng góp mô ̣t phầ n ý nghia trong
̃
viê ̣c đẩ y nhanh quá trinh công nghiê ̣p hóa ở Viê ̣t Nam , tác động rất lớn đến sự phát triển kinh
̀
tế - xã hội nước ta.
Vâ ̣y viê ̣c tài trơ ̣ ODA cho Viê ̣t Nam là do xuấ t phát từ mố i quan hê ̣ hơ ̣p tác hữu nghi ̣
Viê ̣t Nam - Nhâ ̣t Bản h...
H tr c ca Nht B
n quan h Vit - Nht
Trn Th Thu Tho
i hc Khoa h
Lu ThS.  Quan h quc t: 60 31 40
ng dn: TS. Ph
o v: 2010
Abstract. 1: 


: 




 





 (ODA), 
 , 




 - 

. 2: 








: 












. 
 . 3: 


 - 
, 


. 










 - 

,








- 

.
Keywords. H tr c; Nht Bn; Hc t; Vit Nam
Content
1. Tnh cp thit ca đ ti







 1986, 











, 





.




  , quan h ngoi giao
gic Vit Bc thi
 t
qua mi tr ngi,  n trin kh . , Nht
Bn  t trong nh
 u cc ta. Vit

t B

u hi bt nht v
vc kinh t  tr c (ODA). N


gia 

 . 

















 , 
- ta.














- 










 ? 



 




,  



 , 



 - 

? 









Vi ?.v.v.. 







, 







Hỗ trợ phát triển chính thức của Nhật Bản và tác động đến quan hệ Việt - Nhật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hỗ trợ phát triển chính thức của Nhật Bản và tác động đến quan hệ Việt - Nhật - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Hỗ trợ phát triển chính thức của Nhật Bản và tác động đến quan hệ Việt - Nhật 9 10 513