Ktl-icon-tai-lieu

hóa học 11

Được đăng lên bởi mantran
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 249 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG PTTH QUỐC HỌC HUẾ
TỔ HÓA (PT)
ĐỀ KIÊM TRA HỌC KỲ 1 - 11CB MÔN: HÓA HỌC - THỜI GIAN: 45’
--o-O-o-Câu 1/ Ở 3000oC (hoặc có tia lửa điện) N2 hoá hợp với O2 theo phương trình phản ứng nào sau đây ?
a. N2 + O2
 2NO ∆H < 0
c. 4N2 + O2
 2N2O
b. N2 + 2O2  2NO2
d. 4N2 + 3O2  2N2O3
Câu 2 /Cho 5,6 lít CO2(đktc) vào 100 ml dung dịch NaOH 1M, Ba(OH) 2 1M khối lượng kết tủa thu
được sẽ:
A. 49,5 gam
B.19,7 gam
C. 9,85 gam
D. 39,4 gam
Câu 3/ Đốt amoniac trong oxi có xúc tác là bạch kim ở nhiệt độ 850oC .Phương trình phản ứng là :
a. 4NH3 + 3O2 ═ 2N2 + 6H2O ∆H< 0
b. 4NH3 + 5O2 ═ 4NO + 6H2O ∆H< 0
c. 2NH3 + 2O2 ═ N2O + 3H2O ∆H< 0
d. 2NH3 + 3O2 ═ N2O3 + 3H2O ∆H< 0
Câu 4/ Thành phần % theo khối lượng của N làn lượt lớn nhất và bé nhất trong các hợp chất sau:
(NH2)2CO; NH4NO3; NH4H2PO4; NH4Cl; (NH4)2SO4; NaNO3
A. NH4NO3; NH4H2PO4
B. (NH2)2CO; NH4H2PO4
C. (NH2)2CO; NaNO3
D. (NH4)2SO4; NaNO3
Câu 5 Cho các phản ứng sau :
(1) NH3 + HCl ═ NH4Cl
(2) 4NH3 + 3O2
═ 2N2 + 6H2O
(3) NH3 + HNO3 ═ NH4NO3 (4) 2NH3 + 3Br2 ═ 6HBr + N2
Phản ứng nào chứng tỏ amoniac là một chất khử ?
a. (1), (2)
b. (1), (3)
c. (2), (3)
d. (2), (4)
Câu 6/ Để phân biệt dung dịch (NH4)2SO4 , dung dịch NH4Cl và dung dịch Na2SO4 chỉ dùng một thuốc
thử nào sau đây ?
Ba(OH)2
Không thể dùng một,
a.
d.
BaCl2
mà phải dùng hai
b.
Ba(NO3)2
thuốc thử .
c.
Câu 7/ Để nhận biết dung dịch muối nitrat dùng hoá chất nào sau và có dấu hiệu gì ?
a. BaCl2 , có kết tủa trắng .
b. PbCl2 , có kết tủa đen .
c. Cu và H2SO4 đậm đặc,dấu hiệu sủi bọt , có khí màu nâu bay ra.
d. Không thể nhận biết được dung dịch muối nitrat bằng các hoá chất thông thường .
Câu 8/ Hoà tan hoàn toàn 1,35 gam hỗn hợp gồm Cu, Mg, Al trong dung dịch HNO3 thu được 0,01 mol
khí NO và 0,04 mol khí NO2. Khối lượng muối tạo thành là:
A. 2,96g
B. 5,96g
C. 6,75g
D. 3,59g
Câu 9/ Dung dịch HNO3 oxi hoá hầu hết kim loại, sản phẩm khí sinh ra là gì ?
Luôn luôn có khí H2.
Luôn luôn có khí NO2
a.
b.
Tuỳ theo chất khử,nồng độ dung dịch , nhiệt độ mà có thể tạo ra NO,NO2,N2O,N2,NH3.
c.
Không có khí thoát ra mà chỉ tạo ra dung dịch nitrat vì HNO3 là một chất oxi hoá mạnh.
d.
Câu 10/ Cho phản ứng : Cu + HNO3 ( loãng,dư ) → A + B + C. A,B,C lần lượt là :
a. CuO , NO , H2O
c. Cu(NO3)2 , NO2 , H2O
b. Cu(NO3)2 , NO , H2O
d. Cu(NO3)2 , NH3 , H2O
Câu 11/ Cho các căp phản ứng :
(1) Na2O và HNO3
(3) Fe2O3 và HNO3
FeO
và
HNO
và HNO3
(2)
3
(4) Fe
Cặp phản ứng nào chứng tỏ HNO3 có tính chất oxi hoá mạnh ?
a. (1) , (3)
b. (2) , (4)
c. (2) , (3)
d. (4)
Câu 12/ Cho dãy chuyển hoá sau...
TRƯỜNG PTTH QUỐC HỌC HUẾ
TỔ HÓA (PT)
ĐỀ KIÊM TRA HỌC KỲ 1 - 11CB -
MÔN: HÓA HỌC - THỜI GIAN: 45’
--o-O-o--
Câu 1/ Ở 3000
o
C (hoặc có tia lửa điện) N
2
hoá hợp với O
2
theo phương trình phản ứng nào sau đây ?
a. N
2
+ O
2
2NO ∆H < 0
b. N
2
+ 2O
2
2NO
2
c. 4N
2
+ O
2
2N
2
O
d. 4N
2
+ 3O
2
2N
2
O
3
Câu 2 /Cho 5,6 lít CO
2
(đktc) vào 100 ml dung dịch NaOH 1M, Ba(OH)
2
1M khối lượng kết tủa thu
được sẽ: A. 49,5 gam B.19,7 gam C. 9,85 gam D. 39,4 gam
Câu 3/ Đốt amoniac trong oxi có xúc tác là bạch kim ở nhiệt độ 850
o
C .Phương trình phản ứng là :
a. 4NH
3
+ 3O
2
═ 2N
2
+ 6H
2
O ∆H< 0 b. 4NH
3
+ 5O
2
═ 4NO + 6H
2
O ∆H< 0
c. 2NH
3
+ 2O
2
═ N
2
O + 3H
2
O ∆H< 0 d. 2NH
3
+ 3O
2
═ N
2
O
3
+ 3H
2
O ∆H< 0
Câu 4/ Thành phần % theo khối lượng của N làn lượt lớn nhất và bé nhất trong các hợp chất sau:
(NH
2
)
2
CO; NH
4
NO
3
; NH
4
H
2
PO
4
; NH
4
Cl; (NH
4
)
2
SO
4
; NaNO
3
A. NH
4
NO
3
; NH
4
H
2
PO
4
B. (NH
2
)
2
CO; NH
4
H
2
PO
4
C. (NH
2
)
2
CO; NaNO
3
D. (NH
4
)
2
SO
4
; NaNO
3
Câu 5 Cho các phản ứng sau :
(1) NH
3
+ HCl ═ NH
4
Cl (2) 4NH
3
+ 3O
2
═ 2N
2
+ 6H
2
O
(3) NH
3
+ HNO
3
═ NH
4
NO
3
(4) 2NH
3
+ 3Br
2
═ 6HBr + N
2
Phản ứng nào chứng tỏ amoniac là một chất khử ?
a. (1), (2) b. (1), (3) c. (2), (3) d. (2), (4)
Câu 6/ Để phân biệt dung dịch (NH
4
)
2
SO
4
, dung dịch NH
4
Cl và dung dịch Na
2
SO
4
chỉ dùng một thuốc
thử nào sau đây ?
a.
Ba(OH)
2
b.
BaCl
2
c.
Ba(NO
3
)
2
d.
Không thể dùng một,
mà phải dùng hai
thuốc thử .
Câu 7/ Để nhận biết dung dịch muối nitrat dùng hoá chất nào sau và có dấu hiệu gì ?
a. BaCl
2
, có kết tủa trắng . b. PbCl
2
, có kết tủa đen .
c. Cu và H
2
SO
4
đậm đặc,dấu hiệu sủi bọt , có khí màu nâu bay ra.
d. Không thể nhận biết được dung dịch muối nitrat bằng các hoá chất thông thường .
Câu 8/ Hoà tan hoàn toàn 1,35 gam hỗn hợp gồm Cu, Mg, Al trong dung dịch HNO
3
thu được 0,01 mol
khí NO và 0,04 mol khí NO
2
. Khối lượng muối tạo thành là:
A. 2,96g B. 5,96g C. 6,75g D. 3,59g
Câu 9/ Dung dịch HNO
3
oxi hoá hầu hết kim loại, sản phẩm khí sinh ra là gì ?
a.
Luôn luôn có khí H
2
.
b.
Luôn luôn có khí NO
2
c.
Tuỳ theo chất khử,nồng độ dung dịch , nhiệt độ mà có thể tạo ra NO,NO
2
,N
2
O,N
2
,NH
3
.
d.
Không có khí thoát ra mà chỉ tạo ra dung dịch nitrat vì HNO
3
là một chất oxi hoá mạnh.
Câu 10/ Cho phản ứng : Cu + HNO
3
( loãng,dư ) → A + B + C. A,B,C lần lượt là :
a. CuO , NO , H
2
O
b. Cu(NO
3
)
2
, NO , H
2
O
c. Cu(NO
3
)
2
, NO
2
, H
2
O
d. Cu(NO
3
)
2
, NH
3
, H
2
O
Câu 11/ Cho các căp phản ứng :
(1)
Na
2
O và HNO
3
(2)
FeO và HNO
3
(3)
Fe
2
O
3
và HNO
3
(4)
Fe và HNO
3
Cặp phản ứng nào chứng tỏ HNO
3
có tính chất oxi hoá mạnh ?
a. (1) , (3) b. (2) , (4) c. (2) , (3) d. (4)
Câu 12/ Cho dãy chuyển hoá sau :
+A +B +C +D +E
N
2
→ NH
3
→ NO → NO
2
→ HNO
3
→ NH
4
NO
3
A,B,C,D,E lần lượt là :
a.
H
2
, O
2
, O
2
, H
2
O , NH
3 b.
H
2
, O
2
, O
2
, H
2
, NH
3
hóa học 11 - Trang 2
hóa học 11 - Người đăng: mantran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
hóa học 11 9 10 623