Ktl-icon-tai-lieu

hoàn thiện chính sách bố trí sử dụng công chức cấp xã

Được đăng lên bởi Mi Mi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 219 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH BỐ TRÍ SỬ DỤNG CÁN
BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ
▀ ThS. LÊ ĐÌNH LÝ
Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An
1. Khái niệm về chính sách bố trí sử dụng
Chính sách bố trí sử dụng cán bộ, công chức (CBCC) cấp xã là tổng thể các quan
điểm, phương hướng, mục tiêu và giải pháp nhằm sắp xếp, bố trí sử dụng CBCC cấp xã
một cách khoa học và hợp lý nhằm phát huy năng lực, sở trường của từng CBCC nhằm
hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Chính sách bố trí sử dụng là một trong
những chính sách tạo động lực cơ bản trong công tác quản lý nhân sự, tác động tới các
yếu tố tạo động lực như: công việc cần thực hiện, trách nhiệm và cơ hội phát triển v.v..
2. Thực trạng chính sách bố trí sử dụng CBCC cấp xã
Điều tra 500 đối tượng là CBCC cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An, kết quả thu
được phản ánh thực trạng chính sách bố trí sử dụng CBCC cấp xã theo 3 tiêu chí như sau:
Về sự phù hợp giữa công việc với năng lực sở trường
Sự phù hợp giữa công việc được giao với năng lực sở trường là một yếu tố ảnh
hưởng tới động lực làm việc của CBCC. Trong số những người được hỏi, có 17,4% trả
lời có tác động rất nhiều đến động lực làm việc của CBCC; 36,1% trả lời tác động nhiều;
34,0% trả lời tác động vừa phải; chỉ có 9,8% trả lời tác động ít và 2,8% trả lời có tác
động rất ít.
Trong số CBCC được hỏi về sự phù hợp giữa công việc được giao với năng lực sở
trường, có 11,0% trả lời rất phù hợp; 28,2% trả lời phù hợp; 30,1% trả lời phù hợp ở mức
độ vừa phải; có đến 22,3% trả lời không phù hợp và 8,3% trả lời là rất không phù hợp.
Kết quả khảo sát về mức độ hài lòng của CBCC đối với công việc được giao: có 6,8% trả
lời rất hài lòng; 28,7% trả lời hài lòng; 32,9% trả lời hài lòng ở mức độ vừa phải; 24,4%
trả lời không hài lòng và 7,2% ý kiến trả lời rất không hài lòng.
Về sự thách thức trong công việc
Công việc được giao mang tính thách thức là yếu tố có tác động nhiều đến động
lực làm việc của CBCC. Trong số CBCC cấp xã được hỏi, có 11,9% tin rằng công việc
được giao mang tính thách thức có tác động rất nhiều đến động lực làm việc; 25,3% tin
rằng có tác động nhiều; 43,7% tin rằng có tác động vừa phải; chỉ có 12,3% tin rằng có tác
động ít và 6,8% tin rằng tác động rất ít đến động lực làm việc.
Hiện nay, công việc của CBCC cấp xã đòi hỏi tính thách thức tương đối cao.
Trong số những người được hỏi, có 8,3% cho rằng công việc của CBCC cấp xã có sự
thách thức rất cao; 24,2% cho rằng có sự thách thức cao; 34,4% cho rằng sự thách thức ở
mức độ vừa phải; 22,5% cho rằng có sự thách thức thấp và 10,6% ch...
HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH BỐ TRÍ SỬ DỤNG CÁN
BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ
▀ ThS. LÊ ĐÌNH LÝ
Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An
1. Khái niệm về chính sách bố trí sử dụng
Chính sách bố trí sử dụng cán bộ, công chức (CBCC) cấp tổng thể các quan
điểm, phương hướng, mục tiêu giải pháp nhằm sắp xếp, bố trí sử dụng CBCC cấp
một cách khoa học hợp nhằm phát huy năng lực, sở trường của từng CBCC nhằm
hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Chính sách bố trí sử dụng một trong
những chính sách tạo động lực bản trong công tác quản nhân sự, c động tới các
yếu tố tạo động lực như: công việc cần thực hiện, trách nhiệm và cơ hội phát triển v.v..
2. Thực trạng chính sách bố trí sử dụng CBCC cấp xã
Điều tra 500 đối tượng CBCC cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An, kết quả thu
được phản ánh thực trạng chính sách bố trí sử dụng CBCC cấp xã theo 3 tiêu chí như sau:
Về sự phù hợp giữa công việc với năng lực sở trường
Sự phù hợp giữa công việc được giao với năng lực sở trường một yếu tố ảnh
hưởng tới động lực làm việc của CBCC. Trong số những người được hỏi, 17,4% trả
lời có tác động rất nhiều đến động lực làm việc của CBCC; 36,1% trả lời tác động nhiều;
34,0% trả lời tác động vừa phải; chỉ 9,8% trả lời c động ít 2,8% trả lời tác
động rất ít.
Trong số CBCC được hỏi về sự phù hợp giữa công việc được giao với năng lực sở
trường, có 11,0% trả lời rất phù hợp; 28,2% trả lời phù hợp; 30,1% trả lời phù hợp ở mức
độ vừa phải; đến 22,3% trả lời không phù hợp 8,3% trả lời rất không phù hợp.
Kết quả khảo sát về mức độ hài lòng của CBCC đối với công việc được giao: có 6,8% trả
lời rấti lòng; 28,7% trả lời hài lòng; 32,9% trả lời hài lòng mức độ vừa phải; 24,4%
trả lời không hài lòng và 7,2% ý kiến trả lời rất không hài lòng.
Về sự thách thức trong công việc
Công việc được giao mang tính thách thức yếu tố tác động nhiều đến động
lực làm việc của CBCC. Trong số CBCC cấp được hỏi, 11,9% tin rằng công việc
được giao mang tính thách thức tác động rất nhiều đến động lực làm việc; 25,3% tin
rằng có tác động nhiều; 43,7% tin rằng có tác động vừa phải; chỉ có 12,3% tin rằng có tác
động ít và 6,8% tin rằng tác động rất ít đến động lực làm việc.
Hiện nay, công việc của CBCC cấp đòi hỏi tính thách thức tương đối cao.
Trong số những người được hỏi, 8,3% cho rằng công việc của CBCC cấp sự
thách thức rất cao; 24,2% cho rằng sự thách thức cao; 34,4% cho rằng sự thách thức ở
mức độ vừa phải; 22,5% cho rằng có sự thách thức thấp và 10,6% cho rằng sự thách thức
là rất thấp.
Kết quả phân tích sliệu điều tra cho thấy một bộ phận CBCC cấp chưa biểu
lộ sự hài lòng cao về tính thách thức trong công việc được giao. Trong số CBCC cấp
được hỏi, chỉ 25,7% trả lời hài lòng hoặc rất hài lòng; 55,8% trả lời mức độ vừa
phải; có 18,5% trả lời không hài lòng hoặc rất không hài lòng.
Về cơ hội thăng tiến trong công việc
hoàn thiện chính sách bố trí sử dụng công chức cấp xã - Trang 2
hoàn thiện chính sách bố trí sử dụng công chức cấp xã - Người đăng: Mi Mi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
hoàn thiện chính sách bố trí sử dụng công chức cấp xã 9 10 728