Ktl-icon-tai-lieu

Hoàn thiện cơ cấu vốn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp xây dựng giao thông

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1873 lần   |   Lượt tải: 8 lần
HOÀN THIỆN CƠ CẤU VỐN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ
SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG GIAO THÔNG

TS. NGUYỄN QUỲNH SANG
Bộ môn Kinh tế Xây dựng
Khoa Vận tải - Kinh tế
Trường Đại học Giao thông Vận tải

Tóm tắt: Bài viết đưa ra một số giải pháp hoàn thiện cơ cấu vốn nhằm nâng cao hiệu quả sử
dụng vốn của các doanh nghiệp xây dựng giao thông.
Summary: This article presents some capital struture completing solutions to improve the
effect of capital usage in transport construction company.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh (SXKD), các doanh nghiệp (DN) nói chung và
doanh nghiệp xây dựng giao thông (DNXDGT) nói riêng cần có một lượng vốn nhất định. Câu
hỏi cần giải quyết ở đây là DN sử dụng số vốn đó như thế nào cho có hiệu quả? (có cơ cấu tài
sản cho các hoạt động hợp lý, sinh lợi cao …). Đây là vấn đề liên quan đến các quyết định
chuyển hóa vốn đã tạo thành tài sản và sử dụng các tài sản để thực hiện mục tiêu sinh lợi. Bài
viết đề cập đến cơ cấu vốn (tài sản) của DN nên như thế nào là hợp lý để nâng cao hiệu quả sử
dụng chúng.
II. CƠ CẤU VỐN CỦA DOANH NGHIỆP
Cơ cấu vốn của DN nói chung, các DNXDGT nói riêng là tỷ trọng và mối quan hệ của
từng loại vốn so với tổng vốn của DN tại một thời điểm nhất định.
Thuần túy về công thức, thì:

Ti =

Vi
n

∑

× 100%

Vi

i =1

Trong đó: Ti - tỷ trọng loại vốn thứ i;
Vi - loại vốn thứ i;
n

∑ V - tổng vốn của DN tại một thời điểm nhất định.
i

i =1

Thực tế, cơ cấu vốn của các DNXDGT hiện nay còn chưa hợp lý. Trong tổng tài sản của
DN thì tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng tương đối cao, tài sản dài hạn (đặc biệt tài sản cố định

(TSCĐ)) chiếm tỷ trọng không đáng kể, điều này làm năng lực sản xuất của DN thấp làm giảm
khả năng thắng thầu. Trong tài sản ngắn hạn thì tỷ trọng các khoản phải thu, chi phí SXKD dở
dang quá lớn, trong khi đó tiền chiếm tỷ trọng không đáng kể, dẫn tới không đáp ứng đủ cho
nhu cầu SXKD diễn ra được bình thường (như nợ lương công nhân, không có tiền mua nguyên
vật liệu, …).
Vấn đề đặt ra ở đây là cơ cấu vốn của một DNXDGT như thế nào là hợp lý? Và để có cơ
cấu vốn hợp lý các DNXDGT cần phải làm gì?
Cơ cấu vốn hợp lý là cơ cấu vốn mà trong đó các loại vốn của DNXDGT chiếm một tỷ
trọng nào đó để đáp ứng đủ cho quá trình SXKD diễn ra một cách bình thường không thừa,
không thiếu và sử dụng đến mức tối đa để sinh lợi. Nếu thừa sẽ dẫn đến ứ đọng, nếu thiếu sẽ
làm cho quá trình SXKD bị ngừng trệ. Cả hai trường hợp đều làm giảm hiệu quả sử dụng vốn
của DN.
Tổng vốn (tổng tài sản) của DNXDGT ...
HOÀN THIN CƠ CU VN NHM NÂNG CAO HIU QU
S DNG VN CA DOANH NGHIP XÂY DNG GIAO THÔNG
TS. NGUYN QUNH SANG
B môn Kinh tế Xây dng
Khoa Vn ti - Kinh tế
Trường Đại hc Giao thông Vn ti
Tóm tt: Bài viết đưa ra mt s gii pháp hoàn thin cơ cu vn nhm nâng cao hiu qu s
dng vn ca các doanh nghip xây dng giao thông.
Summary: This article presents some capital struture completing solutions to improve the
effect of capital usage in transport construction company.
I. ĐẶT VN ĐỀ
Để đáp ng nhu cu sn xut kinh doanh (SXKD), các doanh nghip (DN) nói chung và
doanh nghip xây dng giao thông (DNXDGT) nói riêng cn có mt lượng vn nht định. Câu
hi cn gii quyết đây là DN s dng s vn đó như thế nào cho có hiu qu? (có cơ cu tài
sn cho các hot động hp lý, sinh li cao …). Đây là vn đề liên quan đến các quyết định
chuyn hóa vn đã to thành tài sn và s dng các tài sn để thc hin mc tiêu sinh li. Bài
viết đề cp đến cơ cu vn (tài sn) ca DN nên như thế nào là hp lý để nâng cao hiu qu s
dng chúng.
II. CƠ CU VN CA DOANH NGHIP
Cơ cu vn ca DN nói chung, các DNXDGT nói riêng là t trng và mi quan h ca
tng loi vn so vi tng vn ca DN ti mt thi đim nht định.
Thun túy v công thc, thì:
%100
V
V
T
n
1i
i
i
i
×=
=
Trong đó: T
i
- t trng loi vn th i;
V
i
- loi vn th i;
- tng vn ca DN ti mt thi đim nht định.
=
n
1i
i
V
Thc tế, cơ cu vn ca các DNXDGT hin nay còn chưa hp lý. Trong tng tài sn ca
DN thì tài sn ngn hn chiếm t trng tương đối cao, tài sn dài hn (đặc bit tài sn c định
Hoàn thiện cơ cấu vốn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp xây dựng giao thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoàn thiện cơ cấu vốn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp xây dựng giao thông - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hoàn thiện cơ cấu vốn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp xây dựng giao thông 9 10 996