Ktl-icon-tai-lieu

Hoàn thiện công nghệ sản xuất nấm men đối kháng kết hợp với màng bao ăn được để bảo quản quản Thanh Long

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 2282 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hoàn thiện công nghệ sản xuất nấm men đối
kháng kết hợp với màng bao ăn được để
bảo quản quả Thanh Long
Nguyễn Tiến Khương
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa Sinh học
Chuyên ngành Vi sinh vật học; Mã số:60 42 40
Người hướng dẫn:GS-TS Nguyễn Thùy Châu
Năm báo vệ: 2011
Abstract. Phân lâ ̣p các chủng nấ m men Candida sake đố i kháng từ các nguồ n quả
tươi như: táo, lê thu thâ ̣p đươ ̣c từ các nguồ n tro ng nước và nước ngoài . Định loại
các chủng nấm men có khả năng ức chế nấm mốc gây thối hỏng quả thanh long
.
Xác định khả năng ức chế các loại nấm mốc chính gây thối hỏng quả thanh long
như: Aspergillus niger và Colletotrichum gloeosporioid es của các chủng nấm men
Candida sake phân lập được . Nghiên cứu khảo sát các yế u tố công nghê ̣ thich hơ ̣p
́
cho sản xuấ t sinh khố i chủng nấ m men Candida sake có hoa ̣t tính đố i kháng cao
phân lâ ̣p đươ ̣c. Tiế n hành bảo quản thử nghiê ̣m chế phẩ m nấ m men Candida sake có
hoạt tính đối kháng cao kết hợp với màng bao ăn được CT 27 cải tiến và nhiệt độ
lạnh 8-100C.ở quy mô phòng thí nghiệm và quy mô lớn(hay mô hình thực tế).
Keywords. Vi sinh vật; Nấm men; Quả thanh long

Content:
Để nâng cao hiệu quả bảo quản thanh long của chế phẩm nấm men đối kháng
Candida sake kết hợp với màng bao ăn được cần phải phân lập được chủng nấm
men Candida sake có khả năng ức chế mạnh được cả 2 loài nấm mốc A.niger và
Colletotrichum gloeosporioides gây thối hỏng thanh long. Do đó chúng tôi tiến hành
nghiên cứu đề tài:“Hoàn thiện công nghệ sản xuất nấ m men đối kháng kết hợp
với màng bao ăn được để bảo quản thanh long”

1

MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI
- Phân lâ ̣p và lựa chọn đươc một đến hai chủng nấm men Candida sake có khả
năng ức chế mạnh sự phát triển của nấm mốc Aspergillus niger và Colletotrichum
gloeosporioides gây thối hỏng quả thanh long.
- Hoàn thiện được công nghệ sản xuất màng bao ăn được và nấm men Candida
sake đối kháng để kéo dài thời gian bảo quản quả thanh long được 30 ngày ở điều
kiện nhiệt độ từ 8 đến 10oC
NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
- Phân lâ ̣p các chủng nấm men Candida sake đố i kháng từ các nguồ n quả tươi
như: táo, lê thu thâ ̣p đươ ̣c từ các nguồ n trong nước và nước ngoài.
- Định loại các chủng nấm men có khả năng ức chế nấm mốc gây thối hỏng
quả thanh long.
- Xác định khả năng ức chế các loa ̣i nấ m mố c chinh gây thố i hỏng quả thanh
́
long như: Aspergillus niger và Colletotrichum gloeosporioides của các chủng nấm
men Candida sake phân lập được.
- Nghiê...
1




; Khoa Sinh hc
 ; 60 42 40
h:GS-

Abstract. 






: , 



 

 . 
 .

: 
 
 . 
















. 




 

 27 
8-
Keywords. ; ; 
Content:
thanh long 
Candida sake     
men Candida sake A.niger 
Colletotrichum gloeosporioides thanh long. 
Hon thin công ngh sản xuất n m men đối kháng kết hợp
với mng bao ăn được để bảo quản thanh long
Hoàn thiện công nghệ sản xuất nấm men đối kháng kết hợp với màng bao ăn được để bảo quản quản Thanh Long - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoàn thiện công nghệ sản xuất nấm men đối kháng kết hợp với màng bao ăn được để bảo quản quản Thanh Long - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Hoàn thiện công nghệ sản xuất nấm men đối kháng kết hợp với màng bao ăn được để bảo quản quản Thanh Long 9 10 621