Ktl-icon-tai-lieu

Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc đối với nguồn nhân lực khối văn phòng tại công ty cổ phần tổng công ty công trình đường sắt

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 1542 lần   |   Lượt tải: 13 lần
MỤC LỤC

PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 3
1.1 Khái niệm về nguồn nhân lực khối văn phòng, công việc, đánh giá thực hiện công việc. 3
1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực khối văn phòng. 3
1.1.2. Khái niệm công việc, đánh giá thực hiện công việc. 3
1.2. Nội dung công tác đánh giá thực hiện công việc. 4
1.2.1: Lựa chọn và thiết kế phương pháp đánh giá. 4
1.2.1.1. Mục đích ĐGTHCV 4
1.2.1.2. Tiêu chuẩn thực hiện công việc. 4
1.2.1.3. Phương pháp đánh giá thực hiện công việc. 6
1.2.2. Lựa chọn và đào tạo người đánh giá. 10
1.2.2.1. Người đánh giá. 10
1.2.2.2. Các lỗi cần tránh khi đánh giá. 12
1.2.3. Xác định chu kỳ đánh giá. 13
1.2.4.Tiến hành đánh giá và thảo luận kết quả ĐGTHCV với người lao động. 13
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến đánh giá thực hiện công việc. 15
1.3.1. Về phía tổ chức. 15
1.3.1.1. Hoạt động phân tích công việc. 15
1.3.1.2. Văn hóa doanh nghiệp. 16
1.3.1.3. Người lãnh đạo. 16
1.3.2. Về phía người lao động. 16
1.4. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc. 17
1.4.1. Tác động của đánh giá thực hiện công việc đến tổ chức. 17
1.4.1.1. Kế hoạch hóa nguồn nhân lực. 17
1.4.1.2. Tuyển dụng và bố trí nhân lực. 17
1.4.1.3. Phân tích công việc. 18
1.4.1.4. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 18


1.4.1.5. Tạo động lực lao động. 18
1.4.1.6. Thù lao lao động. 19
1.4.1.7. Quan hệ lao động. 19
1.4.2. Tác động của đánh giá thực hiện công việc đến người lao động. 20
1.4.3. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt 20

PHẦN 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC ĐỐI VỚI NGUỒN NHÂN LỰC KHỐI VĂN PHÒNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT (RCC) GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2009 TỚI NĂM 2011. 22
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt 22
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 22
2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty. 23
2.1.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2011 24
2.1.4. Các đặc điểm của công ty ảnh hưởng đến đánh giá thực hiện công việc. 25
2.1.4.1. Cơ cấu tổ chức. 25
2.4.1.2. Đặc điểm Nguồn nhân lực tại văn phòng Tổng công ty RCC 27
2.2. Phân tích thực trạng công tác đánh giá thực hiện công việc tại Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt( RCC) từ năm 2009 đến năm 2011. 28
2.2.1. Kết quả công tác đánh giá thực hiện công việc tại RCC 28
2.2.2. Tiêu chuẩn đánh giá thực hiên công việc. 31
2.2.3. Phương pháp đánh giá mà công ty sử dụng. 33
2.2.4. Xác định chu kỳ đánh giá. 41
2.2.5. Lựa chọn và đào tạo người đánh giá. 41
2.2.6. Tiến hành đánh giá và thảo luận kết quả ĐGHTCV với người lao động. 42
2.2.7. Sử dụng kết quả đánh giá thực hiên công việc. 44
2.3. Nhận xét về công tácđánh giá thực hiện công việc tại RCC 47
2.3.1. Ưu điểm 47
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân. 47


PHẦN 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN KHỐI VĂN PHÒNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT (RCC). 49
3.1. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt tới năm 2013 49
3.1.1. Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2013. 49
3.1.2. Các nhiệm vụ chính của Công ty năm 2013. 49
3.1.3. Biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2013. 50
3.2. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc cho nguồn nhân lực khối văn phòng tại Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt (RCC). 51
3.2.1. Xác định rõ mục đích đánh giá vào tiêu chuẩn thực hiện công việc. 51
3.2.2. Hoàn thiện việc lựa chọn phương pháp và chu kỳ đánh giá. 55
3.2.2.1. Đánh giá tháng. 55
3.2.2.2. Đánh giá nữa năm 58
3.2.3. Nâng cao nhận thức về vai trò đánh giá thực hiện công việc của CBNV các cấp qua lựa chọn và đào tạo người đánh giá. 62
3.2.4. Hoàn thiện công tác phản hồi thông tin. 63
3.2.4.1. Chuẩn bị phỏng vấn. 63
3.2.4.2. Tiến hành phỏng vấn. 64

KẾT LUẬN 66
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 67
Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc đối với nguồn nhân lực khối văn phòng tại công ty cổ phần tổng công ty công trình đường sắt - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc đối với nguồn nhân lực khối văn phòng tại công ty cổ phần tổng công ty công trình đường sắt 9 10 693