Ktl-icon-tai-lieu

Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực của các khách sạn 4 sao tại Thành phố Hải Phòng

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 2043 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực của các
khách sạn 4 sao tại Thành phố Hải Phòng
Nguyễn Thị Tâm
Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Du lịch học
Chuyên ngành: Du lịch; Mã số: Chƣơng trình đào tạo thí điểm
Ngƣời hƣớng dẫn: PGS.TS Trần Thị Minh Hòa (Trƣởng
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Nghiên cứu , hệ thống hoá các cơ sở lý luận về quản trị nhân lực trong kinh
doanh khách sạn. Phân tích, đánh giá toàn diê ̣n hoa ̣t đô ̣ng quản tri ̣ nhân lƣ̣c của các khách
sạn 4 sao ở Hải Phòng , nhằ m tìm ra nhƣ̃ng vấ n đề tồ n ta ̣i , nguyên nhân của nó . Đề xuất
một số giải pháp và rút ra một số bài học kinh nghiệm nhằm hoàn thiện công tác quản trị
nhân lực của các khách sạn 4 sao tại Thành phố Hải Phòng.
Keywords. Du lịch; Quản trị nhân sự ; Khách sạn; Hải Phòng

Content.
MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc hiÖn nay ngµnh du lÞch cã
vÞ trÝ quan träng. Nã kh«ng chØ lµ mét ngµnh mang hiÖu qu¶ kinh tÕ mµ cßn lµ ®ßn bÈy
thóc ®Èy c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c ph¸t triÓn. Bªn c¹nh ®ã §¶ng vµ Nhµ n-íc ta ®· x¸c ®Þnh
“du lÞch lµ ngµnh kinh tÕ tæng hîp quan träng mang néi dung v¨n ho¸ s©u s¾c, cã tÝnh liªn
ngµnh, liªn vïng vµ x· héi ho¸ cao” vµ ®Ò ra môc tiªu phÊn ®Êu “Tõng b­íc ®­a n­íc ta
trë thµnh trung t©m du lÞch, th-¬ng m¹i, dÞch vô cã tÇm cì khu vùc” (§¹i héi ®¹i biÓu toµn
quèc lÇn thø VIII).
Hội nhập và toàn cầu hoá, là xu hƣớng tất yếu. Bất cứ nƣớc nào tham gia vào tiến
trình đó đều phải tuân theo những chuẩn mực và “luật chơi ” nhất định. Hiện nay, chúng
ta đã là thành viên của nhiều tổ chức kinh tế trong khu vực và quốc tế, chúng ta đã gia
nhập Tổ chức Thƣơng mại Thế giới WTO và ký hiệp định thƣơng mại Việt- Mỹ. Vì vậy,
để có thể chủ động và thành công trong quá trình hội nhập, các doanh nghiệp phải có kế
hoạch hành động cụ thể. Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất đó là phát triển
nguồn nhân lực. Đây luôn đƣợc coi là nguồn lực của đất nƣớc, là tài sản quý báu, có giá
trị nhất của tất cả các ngành kinh doanh nói chung và ngành kinh doanh khách sạn nói
riêng, đặc biệt là trong điều kiện hiện nay, khi mà nguồn lực tài chính và công nghệ
không phải là ƣu điểm của các khách sạn Việt Nam.
Nhƣ vậy, có thể khẳng định nhân lực là nhân tố chủ yếu tạo ra lợi nhuận và lợi thế
cạnh tranh cho các ngành kinh doanh dịch vụ, đặc biệt là ngành kinh doanh khách sạn.
Nhân tố con ngƣời là một nhân tố hết sức đa dạng và phức tạp, đòi hỏi phải có sự quản lý
một cách khoa học. Muốn tồn tại và phát triển, bản thân các khách sạn,...
1



; Khoa  h
 
 

Abstract. , 
. , 







4  , 

, 
 


Keywords. ;  ; ; g
Content.
MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Trong nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc hiÖn nay ngµnh du lÞch
trÝ quan träng. kh«ng chØ mét ngµnh mang hiÖu qu¶ kinh tÕ cßn ®ßn bÈy
thóc ®Èy c¸c ngµnh kinh kh¸c ph¸t triÓn. Bªn c¹nh ®ã §¶ng vµ Nhµ n-íc ta ®· x¸c ®Þnh
“du lÞch ngµnh kinh tÕ tæng hîp quan träng mang néi dung v¨n ho¸ s©u s¾c, tÝnh liªn
ngµnh, liªn vïng héi ho¸ cao” ®Ò ra môc tiªu phÊn ®Êu Tõng bíc ®a níc ta
trë thµnh trung t©m du lÞch, th-¬ng m¹i, dÞch vô cã tÇm cì khu vùc” (§¹i héi ®¹i biÓu toµn
quèc lÇn thø VIII).



- 

                
 

                 

N



Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực của các khách sạn 4 sao tại Thành phố Hải Phòng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực của các khách sạn 4 sao tại Thành phố Hải Phòng - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực của các khách sạn 4 sao tại Thành phố Hải Phòng 9 10 213