Ktl-icon-tai-lieu

Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1725 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------

ĐÀO THỊ OANH

ĐÀO THỊ OANH

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
QUẢN TRỊ KINH DOANH

TẠI QUỸ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

2009 – 2011
HÀ NỘI
NĂM
2011

HÀ NỘI – NĂM 2011

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Quản trị nhân lực hiệu quả được các nhà quản lý xem như chìa khoá của sự thành công.
Nhận thức được tầm quan trọng của quản trị nhân lực nên hiện nay các tổ chức đều rất quan tâm
đến vấn đề này.
Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam (sau đây gọi tắt là Quỹ) là tổ chức tài chính
nhà nước trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, được thành lập để hỗ trợ thực hiện chính sách
của Nhà nước về cung cấp dịch vụ viễn thông công ích trên phạm vi cả nước.
Là một đơn vị mới thành lập, có mô hình tổ chức hoạt động rất mới, không có sự kế thừa
của cơ chế quản lý hiện nay của Nhà nước nên các mặt công tác khác nói chung và công tác quản trị
nhân lực nói riêng của Quỹ còn gặp không ít khó khăn, thách thức. Xuất phát từ thực tiễn nêu trên,
có thể nói việc nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Quỹ Dịch vụ Viễn
thông công ích Việt Nam” là hết sức cần thiết.
2. Tổng quan về nghiên cứu
Có rất nhiều công trình nghiên cứu về quản trị nhân lực trong tổ chức, nổi bật là một số
công trình được biết đến như: Đề tài nghiên cứu khoa học “Quản lý nguồn nhân lực trong một tổ
chức” của Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Văn Nhơn (2009); Luận văn Thạc sỹ “Thực trạng quản lý nguồn
nhân lực của các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế” của Nguyễn
Thế Công (2007); Nghiên cứu khoa học “Chiến lược quản lý tài nguyên con người” của John
Bratton (1999); Nghiên cứu khoa học “Tác động của quản lý nguồn nhân lực đến hiệu năng tổ
chức: Lý thuyết và nghiên cứu” của Jean-Marie Hiltrop (1999).
Mặc dù kết quả nghiên cứu của các công trình nêu trên đưa ra nhiều luận điểm lý thuyết
về quản trị nhân lực song các công trình này được nghiên cứu ở phạm vi rộng mang tính tổng
quan về quản trị nhân lực trong các doanh nghiệp, chưa nghiên cứu sâu về thực tế quản trị nhân
lực tại một đơn vị. Do vậy, luận văn tiếp tục nghiên cứu về đề tài quản trị nhân lực với vấn đề
“Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam” nhằm
nghiên cứu thực tế công tác quản trị nhân lực tại Quỹ và đưa ra các giải pháp thực hiện.
3. Mục đích nghiên cứu
Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về quản trị nhân lực trong tổ chức, nghiên cứu thực
tr...
ĐÀO THỊ OANH
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------
ĐÀO THỊ OANH
QUẢN TRỊ KINH DOANH
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
TI QUỸ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH VIỆT NAM
LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
2009 – 2011
HÀ NỘI
NĂM
2011
HÀ NỘI NĂM 2011
Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam 9 10 732