Ktl-icon-tai-lieu

Hoàn thiện hoạt động marketing hỗn hợp đối với dòng sản phẩm ống nhựa xoắn Thăng Long của công ty cổ phần Ba An

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2185 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------

ĐÀO HOÀNG NGỌC ANH

HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING HỖN HỢP
ĐỐI VỚI DÒNG SẢN PHẨM ỐNG NHỰA XOẮN THĂNG LONG
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BA AN

CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH
MÃ SỐ : 60.34.05

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ

HÀ NỘI – 2012

Luận văn được hoàn thành tại:
Luận HỌC VIỆN thành tại: NGHỆ
văn được hoàn CÔNG

BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến

Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến
Phản biện 1: ………………….………………………………

Phản biện 1:………………………………………………………
Phản biện 2: ……………………..……….…………………..

Phản biện 2: ……………………………………………………....
Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ tại Học viện Công nghệ Bưu chính
Viễn thông
Vào lúc: ....... giờ ....... ngày ....... tháng ........ năm ...........

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ tại
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Có thể tìm hiểu luận văn tại:

Vào lúc:

....... giờ ....... ngày ....... tháng ....... .. năm ..............

- Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

1

LỜI NÓI ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Công ty Cổ phần Ba An là công ty tiên phong trong lĩnh vực sản xuất dòng sản phẩm ống nhựa xoắn
nhãn hiệu Thăng Long chuyên dụng bảo vệ cáp điện, cáp thông tin từ năm 2008. Trước sự cạnh tranh khốc
liệt của thị trường, công ty Ba An đã dần dần mất đi vị trí dẫn đầu của mình.
Một trong những lý do giải thích điều này là các giải pháp Marketing, đặc biệt là Marketing hỗn hợp,
mà công ty Ba An đưa ra chưa thực sự phù hợp và hiệu quả. Nhận thức được điều này, tôi đã chọn đề tài
“HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING HỖN HỢP ĐỐI VỚI DÒNG SẢN PHẨM ỐNG
NHỰA XOẮN THĂNG LONG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BA AN” cho luận văn tốt nghiệp chương
trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh của mình.
2. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu
- Nghiên cứu tổng quan lý thuyết về Marketing.
- Phân tích thực trạng và đánh giá hiệu quả hoạt động Marketing hỗn hợp hiện tại của Công ty Cổ
phần Ba An đối với dòng sản phẩm ống nhựa xoắn Thăng Long.
- Đưa ra 1 số đề xuất, giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách Marketing hỗn hợp .
3. Mục đích nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu này nhằm mục đích là đưa ra những đề xuất, giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động
Marketing hỗn hợp của công ty Ba An đối với dòng sản phẩm ống nhựa xoắn Thăng Long.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên...
HC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------
ĐÀO HOÀNG NGỌC ANH
HOÀN THI
N HO
T Đ
NG MARKETING H
N H
P
ĐỐI VI DÒNG SN PHM NG NHA XOẮN THĂNG LONG
CA CÔNG TY C PHN BA AN
CHUYÊN NGÀNH : QUN TRỊ KINH DOANH
MÃ S : 60.34.05
M TT LUẬN VĂN THẠC
NỘI – 2012
Hoàn thiện hoạt động marketing hỗn hợp đối với dòng sản phẩm ống nhựa xoắn Thăng Long của công ty cổ phần Ba An - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoàn thiện hoạt động marketing hỗn hợp đối với dòng sản phẩm ống nhựa xoắn Thăng Long của công ty cổ phần Ba An - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Hoàn thiện hoạt động marketing hỗn hợp đối với dòng sản phẩm ống nhựa xoắn Thăng Long của công ty cổ phần Ba An 9 10 122