Ktl-icon-tai-lieu

Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh (luận văn của trường KTQD)

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 1446 lần   |   Lượt tải: 9 lần
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU
LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ TRUNG TÂM VIỄN THÔNG DI ĐỘNG ĐIỆN LỰC 1.
1.1. Đặc điểm sản xuất kinh doanh tại Trung tâm Viễn thông Di động Điện lực1
1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Trung tâm Viễn thông Di động Điện lực1
1.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy quản lý của Trung tâm Viễn thông Di động Điện lực. 1
1.2. Đặc điểm về tổ chức công tác Kế toán và tình hình vận dụng Chế độ kế toán tại Trung tâm7
1.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. 7
1.2.2. Tình hình vận dụng Chế độ kế toán. 9
PHẦN II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CƯỚC DỊCH VỤ VIỄN THÔNG TẠI TRUNG TÂM VIỄN THÔNG DI ĐỘNG ĐIỆN LỰC21
2.1. Đặc điểm dịch vụ cung ứng của Trung tâm Viễn thông Di động Điện lực21
2.2. Kế toán doanh thu Cước dịch vụ Viễn thông. 22
2.2.1. Hạch toán chi tiết doanh thu Cước dịch vụ Viễn thông. 22
2.2.2. Hạch toán tổng hợp Doanh thu cước Viễn thông. 29
2.3.Kế toán Chi phí Cước Viễn thông tại Trung tâm Viễn thông Di động Điện lực46
2.3.1. Đặc điểm kế toán chi phí Cước Viễn thông. 46
2.3.2. Kế toán Giá thành sản xuất48
2.3.3. Kế toán Chi phí bán hàng. 54
2.3.4. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 64
2.3.5. Kế toán Doanh thu tài chính và Chi phí tài chính. 68
2.3. Kế toán xác định kết quả tại Trung tâm Viễn thông Di động Điện lực 70
2.3.1. Tài khoản sử dụng để xác định kết quả kinh doanh Cước Viễn thông tại Trung tâm Viễn thông Di động Điện lực. 70
2.3.2. Phương pháp kế toán. 71
2.3.3. Sổ kế toán áp dụng. 74
PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CƯỚC DỊCH VỤ VIỄN THÔNG TẠI TRUNG TÂM VIỄN THÔNG DI ĐỘNG ĐIỆN LỰC77
3.1. Đánh giá chung ưu điểm của về công tác kế toán tại Trung tâm và kê toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh Cước. 77
3.1.1. Nhận xét chung về công tác kế toán tại Trung tâm 78
3.1.2. Đánh giá ưu điểm kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh Cước dịch vụ Viễn thông tại Trung tâm Viễn thông Di động Điện lực 84
3.2. Nhược điểm và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán nói chung và hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh Cước dịch vụ Viễn thông86
3.2.1. Về công tác kế toán tại Trung tâm86
3.2.2. Về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh Cước dịch vụ Viễn thông tại Trung tâm91
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh (luận văn của trường KTQD) - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh (luận văn của trường KTQD) 9 10 569