Ktl-icon-tai-lieu

Hoàn thiện phối thức marketing - Mix tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1503 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Hoàn thiện phối thức marketing - Mix tại
Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương
Việt Nam
Nguyễn Lan Anh
Trường Đại học Kinh tế
Luận văn Thạc sĩ ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 60 34 05
Người hướng dẫn: TS. Phạm Thị Liên
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về Marketing, làm rõ vai trò của marketing trong
hoạt động của ngân hàng thương mại. Nghiên cứu tình hình hoạt động kinh doanh,
hoạt động marketing của Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam và đánh
giá thực trạng hoạt động Marketing Mix trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng
thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam. Đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện
hoạt động Marketing Mix tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam
trong thời gian tới.
Keywords: Quản trị kinh doanh; Marketing; Ngân hàng; Quản lý tiếp thị
Content
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Dịch vụ ngân hàng được dự báo là lĩnh vực cạnh tranh rất khốc liệt khi “vòng” bảo hộ
cho ngân hàng thương mại trong nước không còn. Nhà nước thực hiện mở cửa hoàn toàn thị
trường dịch vụ ngân hàng; loại bỏ căn bản các hạn chế, tiếp cận thị trường dịch vụ ngân hàng
trong nước, các giới hạn hoạt động ngân hàng (qui mô, tổng số dịch vụ ngân hàng được
phép…) đối với các tổ chức tín dụng nước ngoài, thực hiện đối xử công bằng giữa tổ chức tín
dụng trong nước và tổ chức tín dụng nước ngoài; giữa các tổ chức tín dụng nước ngoài với
nhau theo các nguyên tắc đối xử tối huệ quốc, đối xử quốc gia và các nguyên tắc khác trong
thoả thuận GATS/WTO và các thoả thuận quốc tế khác không mâu thuẫn với thoả thuận
GATS/WTO”.
Để nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm và chủ động hội nhập quốc tế có
hiệu quả, các ngân hàng thương mại Việt Nam cần phải thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp cho sự
phát triển của thị trường dịch vụ ngân hàng.

Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng là vấn đề sống còn trong cạnh tranh của các
doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính. Để nâng cao chất lượng dịch vụ tài chính các
doanh nghiệp cần chú trọng các biện pháp nâng cao trình độ nghiệp vụ, kĩ năng khai thác
dịch vụ, thái độ phục vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên của mình; hoàn thiện các qui trình
nghiệp vụ; đồng thời tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát và quản lý rủi ro; nâng
cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng.
Trong những năm vừa qua, hoạt động ngân hàng nước ta đã có những chuyển biến sâu
sắc. Quy mô kinh doanh ngày càng mở rộng cả về số lượng lẫn phạm vi, các loại hình kinh
doanh đa dạng và phong phú hơn. Từ đó, việc tiếp thị các sản ph...
Hoàn thiện phối thức marketing - Mix tại
Ngân hàng Thương mại cổ phần K thương
Việt Nam
Nguyễn Lan Anh
Trường Đại hc Kinh tế
Luận văn Thạc ngành: Quản tr kinh doanh; Mã số: 60 34 05
Người hướng dẫn: TS. Phạm Thị Liên
m bảo v: 2011
Abstract: Trình bày s luận vMarketing, làm vai tcủa marketing trong
hoạt động của ngân hàng thương mại. Nghiên cứu tình hình hoạt động kinh doanh,
hoạt đng marketing của Ngân hàng thương mại cổ phần k thương Việt Nam và đánh
giá thực trạng hoạt động Marketing Mix trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng
thương mại cổ phần kthương Việt Nam. Đưa ra mt số gii pháp nhm hoàn thiện
hoạt động Marketing Mix tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam
trong thời gian tới.
Keywords: Quản trị kinh doanh; Marketing; Ngân hàng; Quản tiếp thị
Content
M ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Dịch vngân hàng được dự báo là lĩnh vực cạnh tranh rất khốc liệt khi “vòng” bảo hộ
cho ngân hàng thương mại trong nước không n. Nhà nước thực hiện m cửa hoàn toàn thị
trường dịch vụ ngân hàng; loại b căn bản các hạn chế, tiếp cận thị trường dịch vụ ngân hàng
trong nước, các giới hn hoạt động ngân hàng (qui mô, tổng số dịch vụ nn hàng được
phép…) đối với các tổ chức tín dụng nước ngoài, thực hin đối xng bng giữa tổ chức tín
dụng trong nước tổ chức tín dụng nước ngoài; giữa c tchức tín dụng nước ngoài vi
nhau theo các nguyên tắc đối xử tối huệ quốc, đối xử quốc gia các nguyên tắc khác trong
thothuận GATS/WTO các thoả thuận quốc tế khác không mâu thuẫn với tho thuận
GATS/WTO”.
Để ng cao năng lực cạnh tranh của c sn phẩm và ch động hội nhp quốc tế có
hiu quả, các ngân hàng thương mi Việt Nam cần phải thc hiện đồng bộ nhiều biện pháp cho s
phát triển ca th tng dịch v ngân hàng.
Hoàn thiện phối thức marketing - Mix tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoàn thiện phối thức marketing - Mix tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Hoàn thiện phối thức marketing - Mix tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam 9 10 462