Ktl-icon-tai-lieu

Hoàn thiện quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2010

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1461 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Hoàn thiện quản lý thu ngân sách nhà nước trên
địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2010
Nguyễn Thị Hải Yến
Trường Đại học Kinh tế
Luận văn ThS ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 60 34 05
Người hướng dẫn: TS. Lê Văn Hoạt
Năm bảo vệ: 2008
Abstract: Khái quát những vấn đề cơ bản về thu và quản lý thu ngân sách nhà nước
(NSNN): nêu lên khái niệm, phân loại, vai trò và các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý thu
NSNN... Giới thiệu khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội
và những đặc điểm có ảnh hưởng tới công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn. Nghiên
cứu tình hình, kết quả thu NSNN trên địa bàn thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2001 –
2007 dưới góc độ quy mô, tốc độ, cơ cấu thu ngân sách và phân tích thực trạng quản lý
thu NSNN về công tác dự toán thu hàng năm, quản lý thu ngân sách, đánh giá khái quát
về ưu điểm, hạn chế tình hình quản lý thu ngân sách trên địa bàn thành phố trong giai
đoạn 2001 – 2007. Dự báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, các nhân tố ảnh hưởng,
các quan điểm, định hướng thu, quản lý thu và một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý
thu NSNN tại Hà Nội đến năm 2010
Keywords: Ngân sách nhà nước; Quản lý tài chính; Hà Nội

Content
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu:
Quản lý thống nhất nền tài chính quốc gia, nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của các
cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN), củng cố
kỷ luật tài chính, sử dụng có hiệu quả ngân sách và tài sản của nhà nước, tăng tích lũy là mối
quan tâm hàng đầu của nhiều quốc gia trên thế giới đặc biệt là Việt Nam.
Hà Nội là trung tâm về chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học, giáo dục và giáo dục quốc tế
của cả nước. Công cuộc đổi mới thời gian qua đã tạo nên nhiều chuyển biến sâu sắc trong đời
sống kinh tế- xã hội của Thủ đô. Cùng với thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội đã trở thành một đầu
tàu về kinh tế của nhà nước. Hà Nội là cực tăng trưởng lớn trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc

Bộ, bộ mặt của thủ đô đang được thay đổi từng ngày, đời sống của nhân dân được nâng cao một
bước đáng kể, phúc lợi xã hội không ngừng được cải thiện, vị thế của thủ đô ngày một nâng cao.
Tuy đã đạt được một số thành tựu đáng kể song Hà Nội vẫn phải giải quyết một số vấn đề trong
đó có vấn đề thu và quản lý thu NSNN. Đây là lĩnh vực quan trọng, liên quan trực tiếp đến sự
phát triển bền vững kinh tế - xã hội Thủ đô.
Mặc dù có sự đổi mới về các cơ chế chính sách và công tác chỉ đạo thu ngân sách của chính
phủ, các Bộ các ngành, các địa phươ...
Hoàn thin quản lý thu ngân sách nhà nước trên
địa bàn thành ph Ni đến năm 2010
Nguyn Th Hi Yến
Trường Đại hc Kinh tế
Lun văn ThS ngành: Qun tr kinh doanh; Mã s: 60 34 05
Người hướng dn: TS. Lê Văn Hoạt
m bảo v: 2008
Abstract: Khái quát nhng vấn đ bản v thu qun thu ngân sách nhà nước
(NSNN): nêu lên khái nim, phân loi, vai t các nhân t ảnh hưởng đến qun thu
NSNN... Gii thiu khái quát v điu kin t nhiên, kinh tế - hi ca Th đô Nội
những đặc điểm ảnh hưởng ting tác qun lý thu ngân sách trên đa bàn. Nghiên
cu tình hình, kết qu thu NSNN trên đa bàn thành ph Nội trong giai đon 2001
2007 dưới c độ quy mô, tc độ, cấu thu ngân sách phân tích thc trng qun lý
thu NSNN v ng tác d toán thu hàng năm, quản thu ngân sách, đánh giá khái quát
v ưu đim, hn chế tình nh qun thu nn sách trên địa bàn thành ph trong giai
đoạn 2001 2007. D báo tình hình phát trin kinh tế - hi, các nhân t ảnh hưởng,
các quan điểm, định hướng thu, qun thu mt s gii pháp nhm hoàn thin qun
thu NSNN tiNội đến năm 2010
Keywords: Ngân sách nhà nước; Qun lý i chính; Hà Ni
Content
M ĐẦU
1. Tính cp thiết của đ tài nghiên cu:
Quản thống nhất nền tài cnh quốc gia, nâng cao tính chủ động trách nhiệm của các
quan, tổ chức, nhân trong việc quản sdụng ngân sách nhà nước (NSNN), củng cố
kỷ luật tài chính, sử dụng hiệu quả ngân sách tài sản của nhà nước, tăng tích lũy là mi
quan m hàng đầu của nhiều quốc gia trên thế giới đặc biệt là Việt Nam.
Nội trung tâm về chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học, giáo dục giáo dục quốc tế
của cả nước. ng cuộc đổi mới thời gian qua đã tạo nên nhiều chuyển biến sâu sắc trong đời
sống kinh tế- xã hội của Th đô. Cùng với thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội đã trở thành mt đầu
tàu về kinh tế của nhà nước. Nội cực tăng trưởng lớn trong vùng kinh tế trọng đim Bắc
Hoàn thiện quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2010 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoàn thiện quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2010 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Hoàn thiện quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2010 9 10 567