Ktl-icon-tai-lieu

Hoan thiên va nâng cao công tac tiêu thu san phâm cua công ty Cô phân xich̀ lip Đông Anh

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 4437 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chuyên đề thực tâp
̣

MỞ ĐẦU
Tiêu thụ là môt trong những hoat đông quan trong cua doanh nghiêp khi tiên
̣
̣
̣
̣
̉
̣
́
hanh san xuât kinh doanh, đăc biêt khi cac doanh nghiêp đó hoat đông trong nên kinh
̀
̉
́
̣
̣
́
̣
̣
̣
̀
tế thị trường, nó đong vai trò rât quan trong trong quá trinh kinh doanh cua doanh
́
́
̣
̀
̉
nghiêp. Tiêu thụ san phâm là câu nôi giữa san xuât và tiêu dung, là khâu cuôi cung
̣
̉
̉
̀
́
̉
́
̀
́
̀
trong hoat đông san xuât và cung là khâu đâu tiên trong quá trinh tai tao san xuât cua
̣
̣
̉
́
̃
̀
̀
́ ̣
̉
́ ̉
doanh nghiêp, theo đó cac doanh nghiêp sau môi quá trinh san xuât phai tiên hanh
̣
́
̣
̃
̀
̉
́
̉
́
̀
viêc ban san phâm để thu lai những gì đã bỏ ra và có lai. Thông qua hoat đông nay,
̣
́
̉
̉
̣
̃
̣
̣
̀
doanh nghiêp mới có điêu kiên mở rông hoat đông san xuât kinh doanh cua minh. Ta
̣
̀
̣
̣
̣
̣
̉
́
̉
̀
thây răng không có tiêu dung thì không có san xuât. Quá trinh san xuât trong nên kinh
́
̀
̀
̉
́
̀
̉
́
̀
tế thị trường thì phai căn cứ vao viêc tiêu thụ san phâm hay không. Hoat đông tiêu
̉
̀
̣
̉
̉
̣
̣
thụ san phâm là quá trinh chuyên hoa từ hang sang tiên, nhăm thực hiên đanh giá giá
̉
̉
̀
̉
́
̀
̀
̀
̣
́
trị hang hoa san phâm trong kinh doanh cua doanh nghiêp. Hoat đông tiêu thụ bao
̀
́
̉
̉
̉
̣
̣
̣
gôm nhiêu hoat đông khac nhau có liên quan chăt chẽ với nhau: như hoat đông
̀
̀
̣
̣
́
̣
̣
̣
nghiên cứu và dự bao thị trường, xây dựng mang lưới tiêu thu, tổ chức và quan lý
́
̣
̣
̉
hệ thông kho tang, xây dựng chương trinh ban… Muôn cho cac hoat đông nay có
́
̀
̀
́
́
́
̣
̣
̀
hiêu quả thì phai có những biên phap và chinh sach phù hợp để đây nhanh tôc độ
̣
̉
̣
́
́
́
́
́
tiêu thụ san phâm, đam bao cho hang hoa cua doanh nghiêp có thể tiêp xuc môt cach
̉
̉
̉
̉
̀
́
̉
̣
́
́
̣ ́
tôi đa với cac khach hang muc tiêu cua minh, để đứng vững trên thị trường, chiên
́
́
́
̀
̣
̉
̀
́
thăng trong canh tranh và đưa doanh nghiêp ngay cang phat triên lớn manh.
́
̣
̣
̀
̀
́
̉
̣
Trong thực tế hiên nay, công tac tiêu thụ chưa được cac doanh nghiêp chú ý
̣
́
́
̣
môt cach đung mức, đăc biêt là cac doanh nghiêp nhà nước. Cac doanh nghiêp nhà
̣ ́
́
̣
̣
́
̣
́
̣
nước vân chưa hoan toan xoa bỏ được cac ý niêm về tiêu thụ trước đây, viêc tiêu
̃
̀
̀
́
́
̣
̣
thụ hoan toan do Nhà nước thực hiên thông qua cac doanh nghiêp thương nghiêp.
̀
̀
̣
́
̣
̣
Trong nên kinh tế thị trường, cac doanh nghiêp không thể dựa vao Nhà nước giup
̀
́
̣
̀
́
đỡ cho viêc thực hiên hoat đông ...
Chuyên đê th c tâp̀ ự ̣
M Đ U
Tiêu thu la môt trong nh ng hoat đông quan trong cua doanh nghiêp khi tiêṇ ̀ ̣ ữ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ ́
hanh san xuât kinh doanh, đăc biêt khi cac doanh nghiêp đo hoat đông trong nên kinh̀ ̉ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̀
thi tr ng, no đong vai tro rât quan trong trong qua trinh kinh doanh cua doanh́ ̣ ườ ́ ́ ̀ ́ ̣ ́ ̀ ̉
nghiêp. Tiêu thu san phâm la u nôi gi a san xuât va tiêu dung, la khâu cuôi cung̣ ̣ ̉ ̉ ̀ ̀ ́ ữ ̉ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ̀
trong hoat đông san xuât va cung la khâu đâu tiên trong qua trinh tai tao san xuât cuạ ̣ ̉ ́ ̀ ̃ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ̣ ̉ ́ ̉
doanh nghiêp, theo đo cac doanh nghiêp sau môi qua trinh san xuât phai tiên hanḥ ́ ́ ̣ ̃ ́ ̀ ̉ ́ ̉ ́ ̀
viêc ban san phâm đê thu lai nh ng gi đa bo ra va co lai. Tng qua hoat đông nay,̣ ́ ̉ ̉ ̉ ̣ ữ ̀ ̃ ̉ ̀ ́ ̃ ̣ ̣ ̀
doanh nghiêp m i co điêu kiên m rông hoat đông san xuât kinh doanh cua minh. Tạ ớ ́ ̀ ̣ ở ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ̉ ̀
thây răng không co tiêu dung thi không co san xuât. Qua trinh san xuât trong nên kinh́ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̉ ́ ́ ̀ ̉ ́ ̀
thi tr ng thi phai căn c vao viêc tiêu thu san phâm hay không. Hoat đông tiêú ̣ ườ ̀ ̉ ứ ̀ ̣ ̣ ̉ ̉ ̣ ̣
thu san phâm la qua trinh chun hoa t hang sang tiên, nhăm th c hiên đanh gia giạ ̉ ̉ ̀ ́ ̀ ̉ ́ ừ ̀ ̀ ̀ ự ̣ ́ ́ ́
tri hang hoa san phâm trong kinh doanh cua doanh nghiêp. Hoat đông tiêu thu baọ ̀ ́ ̉ ̉ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣
m nhiêu hoat đông khac nhau co liên quan chăt che v i nhau: nh hoat đông̀ ̀ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̃ ớ ư ̣ ̣
nghiên c u va d bao thi tr ng, y d ng mang l i tiêu thu, ch c va quan lyứ ̀ ự ́ ̣ ườ ự ̣ ướ ̣ ̉ ứ ̀ ̉ ́
thông kho tang, xây d ng ch ng trinh ban Muôn cho cac hoat đông nay cọ ́ ̀ ự ươ ̀ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̀ ́
hiêu qua thi phai co nh ng biên phap va chinh sach phu h p đê đây nhanh tôc độ ̉ ̀ ̉ ́ ữ ̣ ́ ̀ ́ ́ ̀ ợ ̉ ́ ́ ̣
tiêu thu san phâm, đam bao cho hang hoa cua doanh nghiêp co thê tiêp xuc môt cacḥ ̉ ̉ ̉ ̉ ̀ ́ ̉ ̣ ́ ̉ ́ ́ ̣ ́
tôi đa v i cac khach hang muc tiêu cua minh, đê đ ng v ng tn thi tr ng, chń ớ ́ ́ ̀ ̣ ̉ ̀ ̉ ứ ữ ̣ ườ ́
thăng trong canh tranh va đ a doanh nghiêp ngay cang phat triên l n manh.́ ̣ ̀ ư ̣ ̀ ̀ ́ ̉ ớ ̣
Trong th c tê hiên nay, công tac tiêu thu ch a đ c cac doanh nghiêp chu yự ́ ̣ ́ ̣ ư ượ ́ ̣ ́ ́
t cach đung m c, đăc biêt la cac doanh nghiêp nha n c. Cac doanh nghiêp nhạ ́ ́ ứ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ̀ ướ ́ ̣ ̀
n c vân ch a hoan toan xoa bo đ c cac y niêm tiêu thu tr c đây, viêc tiêuướ ̃ ư ̀ ̀ ́ ̉ ượ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ướ ̣
thu hoan toan do Nha n c th c hiên thông qua cac doanh nghiêp th ng nghiêp.̣ ̀ ̀ ̀ ướ ự ̣ ́ ̣ ươ ̣
Trong nên kinh tê thi tr ng, cac doanh nghiêp không thê d a vao Nha n c giup̀ ́ ̣ ườ ́ ̣ ̉ ự ̀ ̀ ướ ́
đ cho viêc th c hiên hoat đông tiêu thu, cac doanh nghiêp phai t minh xây d ngỡ ̣ ự ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̉ ự ̀ ự
cho minh ch ng trinh thich h p nhăm đam bao cho tiêu thu đ ci đa san pm̀ ươ ̀ ́ ợ ̀ ̉ ̉ ̣ ượ ́ ̉ ̉
ma minh san xuât. Môt trong cac ch ng trinh đo la công tac hoan thiên va nâng caò ̀ ̉ ́ ̣ ́ ươ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ̣ ̀
ng tac tiêu thu san phâm. ́ ̣ ̉ ̉
Do đo, trong qua trinh th c tâp taing ty pn xich lip Đông Anh, đ ć ́ ̀ ự ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ́ ượ
s chi bao tân tinh cua giao viên h ng dân: Thac si Pham Hông Hai va s giup đự ̉ ̉ ̣ ̀ ̉ ́ ướ ̃ ̣ ̃ ̣ ̀ ̉ ̀ ự ́ ỡ
nhiêt tinh cua ban lanh đao, cac anh chi cac phong ban cuang ty, cung v i kiêṇ ̀ ̉ ̃ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̉ ̀ ớ ́
th c tich luy đ c trong qua trinh hoc, em xin manh dan chon đê tai: ự ́ ̃ ượ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀
Nguyên Thi Quyêñ ̣ ́ QTKDTH49C
1
Hoan thiên va nâng cao công tac tiêu thu san phâm cua công ty Cô phân xich̀ lip Đông Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoan thiên va nâng cao công tac tiêu thu san phâm cua công ty Cô phân xich̀ lip Đông Anh - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Hoan thiên va nâng cao công tac tiêu thu san phâm cua công ty Cô phân xich̀ lip Đông Anh 9 10 828