Ktl-icon-tai-lieu

Hoàn thiện việc trình bày một số khoản mục tài sản trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 691 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HOÀN THIỆN VIỆC TRÌNH BÀY MỘT SỐ KHOẢN MỤC TÀI SẢN TRÊN
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP
ThS. Nguyễn Anh Hiền
Đoạn 37 của chuẩn mực kế toán số 21 – Trình bày báo cáo tài chính (VAS 21) qui
định khi lập bảng cân đối kế toán phải phân loại và trình bày riêng biệt các tài sản thành
ngắn hạn và dài hạn. Đây được xem là yêu cầu cơ bản khi lập bảng cân đối kế toán vì các
thông tin này nếu bị trình bày sai lệch sẽ ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh
nghiệp. Mặc dù chế độ kế toán doanh nghiệp nước ta trong thời gian qua đã có nhiều thay
đổi, hoàn thiện để phù hợp với thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, trên thực tế các doanh nghiệp
vẫn còn lúng túng trong việc phân loại và trình bày một số khoản mục tài sản thành ngắn
hạn và dài hạn trên bảng cân đối kế toán do một số nội dung qui định của chế độ kế toán
doanh nghiệp hiện hành chưa hợp lý.
1/- Các khoản chi phí trả trước:
Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính qui định chi phí trả trước được hạch toán và theo dõi
trên hai tài khoản 142 – “Chi phí trả trước ngắn hạn”, tài khoản 242 – “Chi phí trả trước
dài hạn” với các qui định cụ thể như sau:
Tài khoản 142 chỉ phản ánh những khoản chi phí trả trước ngắn hạn phát sinh có
giá trị lớn liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều kỳ hạch toán trong
một năm tài chính hoặc một chu kỳ kinh doanh không thể tính hết cho kỳ phát sinh chi
phí. Số dư cuối kỳ của tài khoản này được điền vào chỉ tiêu “Chi phí trả trước ngắn hạn”
trên bảng cân đối kế toán.
Tài khoản 242 chỉ phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan
đến kết quả hoạt động SXKD trên một năm tài chính. Số dư cuối kỳ của tài khoản này
được điền vào chỉ tiêu “Chi phí trả trước dài hạn” trên bảng cân đối kế toán.
Do đó, nếu căn cứ theo qui định của chế độ kế toán hiện hành thì tài khoản 142 –
“Chi phí trả trước ngắn hạn” cuối năm số dư sẽ bằng không nghĩa là trên bảng cân đối kế
toán năm của doanh nghiệp chỉ tiêu “Chi phí trả trước ngắn hạn” sẽ không có số liệu.
Trong khi đó, đoạn 40 VAS 21 qui định một tài sản được xếp vào loại tài sản ngắn hạn
khi tài sản này:
- Được dự tính để bán hoặc sử dụng trong khuôn khổ của chu kỳ kinh doanh bình
thường của doanh nghiệp; hoặc

- Được nắm giữ chủ yếu cho mục đích thương mại hoặc cho mục đích ngắn hạn
và dự kiến thu hồi hoặc thanh toán trong vòng 12 tháng kể từ ngày kết thúc niên độ; hoặc
- Là tiền hoặc tài sản tương đương tiền mà việc sử dụng không gặp một hạn chế
nào.
Như vậy...
HOÀN THIỆN VIỆC TRÌNH BÀY MỘT SỐ KHOẢN MỤC TÀI SẢN TRÊN
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP
ThS. Nguyễn Anh Hiền
Đoạn 37 của chuẩn mực kế toán số 21 Trình bày báo cáo tài chính (VAS 21) qui
định khi lập bảng cân đối kế toán phải phân loại và trình bày riêng biệt các tài sản thành
ngắn hạn và dài hạn. Đây được xem là yêu cầu cơ bản khi lập bảng cân đối kế toán vì các
thông tin này nếu bị trình bày sai lệch sẽ ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh
nghiệp. Mặc dù chế độ kế toán doanh nghiệp nước ta trong thời gian qua đã có nhiều thay
đổi, hoàn thiện để phù hợp với thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, trên thực tế các doanh nghiệp
vẫn còn lúng túng trong việc phân loại và trình bày một số khoản mục tài sản thành ngắn
hạn và dài hạn trên bảng cân đối kế toán do một số nội dung qui định của chế độ kế toán
doanh nghiệp hiện hành chưa hợp lý.
1/- Các khoản chi phí trả trước:
Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính qui định chi phí trả trước được hạch toán và theo dõi
trên hai tài khoản 142 – “Chi phí trả trước ngắn hạn”, tài khoản 242 “Chi phí trả trước
dài hạn” với các qui định cụ thể như sau:
Tài khoản 142 chỉ phản ánh những khoản chi phí trả trước ngắn hạn phát sinh có
giá trị lớn liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều kỳ hạch toán trong
một năm tài chính hoặc một chu kỳ kinh doanh không thể tính hết cho kỳ phát sinh chi
phí. Số dư cuối kỳ của tài khoản này được điền vào chỉ tiêu “Chi phí trả trước ngắn hạn”
trên bảng cân đối kế toán.
Tài khoản 242 chỉ phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan
đến kết quả hoạt động SXKD trên một năm tài chính. Số dư cuối kỳ của tài khoản này
được điền vào chỉ tiêu “Chi phí trả trước dài hạn” trên bảng cân đối kế toán.
Do đó, nếu căn cứ theo qui định của chế độ kế toán hiện hành thì tài khoản 142
“Chi phí trả trước ngắn hạn” cuối năm số dư sẽ bằng không nghĩa là trên bảng cân đối kế
toán năm của doanh nghiệp chỉ tiêu “Chi phí trả trước ngắn hạn” sẽ không có số liệu.
Trong khi đó, đoạn 40 VAS 21 qui định một tài sản được xếp vào loại tài sản ngắn hạn
khi tài sản này:
- Được dự tính để bán hoặc sử dụng trong khuôn khổ của chu kỳ kinh doanh bình
thường của doanh nghiệp; hoặc
Hoàn thiện việc trình bày một số khoản mục tài sản trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp - Trang 2
Hoàn thiện việc trình bày một số khoản mục tài sản trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hoàn thiện việc trình bày một số khoản mục tài sản trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp 9 10 915