Ktl-icon-tai-lieu

Hoạt động của các công ty xuyên quốc gia tại Hà Nội

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 879 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hoạt động của các công ty xuyên quốc gia tại
Hà Nội
Nguyễn Thị Hương
Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Luận văn ThS ngành: Kinh tế chính trị; Mã số: 60 31 01
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Bích
Năm bảo vệ: 2008
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận của việc phân tích đầu tư của các công ty xuyên quốc
gia (TNCs) tại Hà Nội, đặc biệt là lợi ích từ sự hoạt động của TNCs đối với các nước có
nền kinh tế kém phát triển và quan điểm của Việt Nam đối với việc thu hút đầu tư từ
TNCs. Tìm hiểu thực trạng hoạt động của các công ty xuyên quốc gia trong thời gian qua
tại Hà Nội thông qua việc đánh giá môi trường tiếp nhận đầu tư của TNCs tại Hà Nội về
tài chính, đất đai, lao động, phát triển hệ thống hạ tầng, thị trường, tổ chức quản lý; đồng
thời nghiên cứu những hình thức đầu tư trực tiếp của TNCs tại Hà Nội như: doanh nghiệp
liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng
xây dựng – kinh doanh - chuyển giao. Từ đó đánh giá kết quả hoạt động của TNCs và
đưa ra những phương hướng nhiệm vụ, giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt
động của TNCs tại Thủ đô Hà Nội.
Keywords: Công ty xuyên quốc gia; Hợp tác kinh tế; Kinh tế Việt Nam; Kinh tế quốc tế

Content
Më ®Çu
1. Lý do chän ®Ò tµi.
Thêi ®¹i ngµy nay xÐt vÒ ph-¬ng kinh tÕ lµ thêi ®¹i ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña khoa häc
c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµ xu thÕ toµn cÇu ho¸ kinh tÕ. Sù vËn ®éng cña hµng ho¸, dÞch vô cña c¸c
luång vèn ®Çu t- ®· v-ît khái biªn giíi c¸c quèc gia ®-îc thùc hiÖn trªn ph¹m vi toµn cÇu. Sù
ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia (Transnational Coporation - TNCs) ®ang vµ sÏ lµ lùc
l-îng chñ ®¹o thóc ®Èy qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸, chi phèi mäi lÜnh vùc ®êi sèng kinh tÕ x· héi trªn
ph¹m vi quèc tÕ. Víi tiÒm lùc kinh tÕ to lín, hÖ thèng chi nh¸nh tr¶i réng kh¾p thÕ giíi, c¸c c«ng ty
nµy ®· g¾n kÕt c¸c bé phËn cÊu thµnh cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi, thùc hiÖn quèc tÕ ho¸ s¶n xuÊt vµ l-u
th«ng mét c¸ch s©u réng. TNCs trong qu¸ tr×nh thóc ®Èy qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸ kinh tÕ, võa hîp t¸c,
võa c¹nh tranh d-íi nh÷ng h×nh thøc míi, phong phó, ®a d¹ng.

§Æc ®iÓm ®ã võa t¹o ra nh÷ng c¬ héi, th¸ch thøc ®èi víi tÊt c¶ c¸c n-íc, ®Æc biÖt lµ víi
c¸c n-íc kÐm ph¸t triÓn. Nh÷ng n¨m võa qua §¶ng ta x¸c ®Þnh mét trong nh÷ng nh©n tè quan
träng thóc ®Èy nÒn kinh tÕ n-íc ta ph¸t triÓn lµ nguån vèn ®Çu t- n-íc ngoµi, trong ®ã c¸c c«ng
ty xuyªn quèc gia chiÕm gi÷ mét vai trß quan träng. V¨n kiÖn ®¹i héi §¶ng lÇn thø IX kh¼ng
®Þnh: “C¸c c«ng ty xuyªn quèc gia tiÕp tôc cÊu tróc l¹i, t×n...
Hoạt động ca các công ty xuyên quc gia ti
Hà Ni
Nguyn Th Hương
Trungm Đào to, bồi dưỡng ging viên lun chính tr
Lun văn ThS ngành: Kinh tế chính tr; Mã s: 60 31 01
Người hướng dn: TS. Nguyn Bích
m bảo v: 2008
Abstract: Trình bày sở lun ca việc phân ch đầu của các công ty xuyên quc
gia (TNCs) ti Hà Ni, đặc bit là li ích t s hoạt đng của TNCs đối với các nước
nn kinh tế m phát triển quan đim ca Việt Nam đối vi việc thu hút đầu tư từ
TNCs. Tìm hiu thc trng hoạt đng ca cácng ty xuyên quc gia trong thi gian qua
ti Ni thông qua việc đánh giá môi tng tiếp nhận đầu của TNCs ti Hà Ni v
tài chính, đất đai, lao đng, phát trin h thng h tng, th trường, t chc qun ; đồng
thi nghiên cu nhng nh thức đầu tư trực tiếp ca TNCs ti Hà Nội như: doanh nghiệp
liên doanh, doanh nghip 100% vốn c ngoài, hợp đng hp tác kinh doanh, hợp đồng
xây dng kinh doanh - chuyn giao. T đó đánh giá kết qu hoạt động ca TNCs
đưa ra những phương hướng nhim v, giải pháp bn nhm nâng cao hiu qu hot
động ca TNCs ti Th đô Hà Ni.
Keywords: ng ty xuyên quc gia; Hp tác kinh tế; Kinh tế Vit Nam; Kinh tế quc tế
Content
Më ®Çu
1. Lý do chän ®Ò tµi.
Thêi ®¹i ngµy nay xÐt vÒ ph-¬ng kinh thêi ®¹i ph¸t triÓn m¹nh cña khoa häc
c«ng nghÖ hiÖn ®¹i xu thÕ toµn u ho¸ kinh tÕ. Sù vËn ®éng cña ng ho¸, dÞch vô cña c¸c
luång vèn ®Çu t- ®· v-ît khái biªn giíi c¸c quèc gia ®-îc thùc hiÖn trªn ph¹m vi toµn cÇu. Sù
ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia (Transnational Coporation - TNCs) ®ang vµ lùc
l-îng chñ ®¹o thóc ®Èy qu¸ tnh tn u h, chi pi mäi lÜnh vùc ®êi sèng kinh héi trªn
pm vi quèc tÕ. Víi tiÒm lùc kinh tÕ to lín, hÖ thèng chi nh¸nh ti réng kh¾p t giíi, c¸c c«ng ty
y ®· n t c¸c bé phËn cÊu thµnh cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi, thùc hiÖn quèc tÕ ho¸ s¶n xuÊt vµ l-u
th«ng mét c¸ch s©u réng. TNCs trong qu¸ tr×nh thóc ®Èy qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸ kinh tÕ, võa hîpc,
võa c¹nh tranh d-íi nh÷ngnh thøci, phong phó, ®a d¹ng.
Hoạt động của các công ty xuyên quốc gia tại Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoạt động của các công ty xuyên quốc gia tại Hà Nội - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hoạt động của các công ty xuyên quốc gia tại Hà Nội 9 10 690