Ktl-icon-tai-lieu

Hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh ở ATK Trung ương những năm 1947 – 1954

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1577 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh ở ATK
Trung ương những năm 1947 – 1954
Lê Thùy Linh
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Hồ Chí Minh học; Mã số: 60 31 27
Người hướng dẫn: TS. Văn Thị Thanh Mai
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Khẳng định tính đúng đắn của chủ trương xây dựng ATK Trung ương ở
Bắc Cạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên - nơi sống và làm việc của "bộ não kháng
chiến" trong những năm 1947 - 1954. Nghiên cứu quan điểm, sự chỉ đạo và những
hoạt động chính của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ATK Trung ương về kháng chiến và
kiến quốc, góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
Keywords. Hồ Chí Minh học; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối lãnh đạo; Đảng
cộng sản Việt Nam
Content
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
“Việt Bắc” trong tiến trình vận động Cách mạng Tháng Tám năm 1945 chính là tên
gọi của Khu giải phóng bao gồm sáu tỉnh: Cao Bằng - Bắc Cạn - Lạng Sơn - Hà Giang Tuyên Quang - Thái Nguyên. Đó là địa bàn sau gần 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước xa
Tổ quốc, khi trở về vào ngày 28/1/1941, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã chọn làm điểm
dừng chân. Người chọn Pác Bó (Cao Bằng), và từ đây, cùng với việc trực tiếp lãnh đạo phong
trào cách mạng cả nước, Người chủ trương xây dựng Việt Bắc làm căn cứ địa cách mạng.
Tiếp đó, cùng với sự phát triển của tiến trình cách mạng Việt Nam, Người chỉ đạo xây dựng
con đường “Nam tiến” nối liền căn cứ địa Cao Bằng với Bắc Cạn, Thái Nguyên và Tuyên
Quang. Tháng 5/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh chuyển về Tân Trào, lập “Thủ đô của Khu giải
phóng” lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám thắng lợi. Sau đó, ngày 2/9/1945, tại Thủ
đô Hà Nội, Người đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Tuy nhiên, với tầm nhìn chiến lược, Người sớm nhận định: “Cách mạng đã do Việt
Bắc mà thành công thì kháng chiến sẽ do Việt Bắc mà thắng lợi”. Và không chỉ chú trọng xây
dựng căn cứ địa Việt Bắc, Người còn quan tâm, chỉ đạo việc chuẩn bị và xây dựng các an
toàn khu - các ATK Trung ương trong lòng căn cứ địa Việt Bắc. Khi cuộc kháng chiến chống
thực dân Pháp bùng nổ trong toàn quốc và ngày một lan rộng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng
Trung ương Đảng, Chính phủ và Quốc hội quay trở lại Việt Bắc. Việt Bắc - Căn cứ đầu não
kháng chiến, vùng rừng núi này đã mở rộng vòng tay đón Người, các đồng chí lãnh đạo
Đảng, Nhà nước và Quốc hội cùng hàng vạn cán bộ, chiến sỹ trong điều kiện hết sức thiếu
thốn, khó khăn. Đồng bào các dân tộc Việt Bắc “bát cơm sẻ nửa, chăn sui đắp cùng” đã đùm
bọc, che trở, bảo vệ ...
Hoạt động ca ch tch H Chí Minh ở ATK
Trung ương những năm 1947 – 1954
Lê Thùy Linh
Trường Đại hc Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: H Chí Minh học; Mã s: 60 31 27
Người hướng dn: TS. Văn Thị Thanh Mai
Năm bảo v: 2012
Abstract. Khẳng định tính đúng đắn ca ch trương y dựng ATK Trung ương
Bc Cạn, Tun Quang, Thái Nguyên - nơi sống làm việc ca "b não kháng
chiến" trong những năm 1947 - 1954. Nghiên cứu quan điểm, s ch đạo những
hoạt động chính của Ch tch H Chí Minh tại ATK Trung ương v kháng chiến
kiến quốc, góp phần vào thắng li ca cuộc kháng chiến chng thực dân Pháp.
Keywords. H Chí Minh học; tưởng H Chí Minh; Đường lối lãnh đạo; Đảng
cng sn Vit Nam
Content
M ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
“Việt Bắc” trong tiến trình vận động ch mạng Tháng Tám năm 1945 chính tên
gi ca Khu giải phóng bao gồm sáu tỉnh: Cao Bng - Bc Cn - Lng Sơn - Giang -
Tuyên Quang - Thái Nguyên. Đó địa bàn sau gn 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước xa
T quc, khi tr v vào ngày 28/1/1941, Nguyễn Ái Quốc - H Chí Minh đã chọn làm điểm
dừng chân. Người chọn Pác Bó (Cao Bằng), và từ đây, cùng với vic trc tiếp lãnh đạo phong
trào cách mạng c nước, Người ch trương xây dựng Vit Bắc làm căn cứ địa ch mạng.
Tiếp đó, cùng vi s phát triển ca tiến trình cách mạng Việt Nam, Người ch đạo xây dựng
con đường “Nam tiến” nối liền căn cứ địa Cao Bng vi Bc Cạn, Thái Nguyên Tun
Quang. Tháng 5/1945, Ch tch H Chí Minh chuyn v Tân Trào, lập “Thủ đô của Khu gii
phóng” lãnh đo cuc Tng khởi nghĩa Tháng Tám thắng lợi. Sau đó, ngày 2/9/1945, tại Th
đô Hà Nội, Người đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Vit Nam Dân chủ Cộng hòa.
Tuy nhiên, với tầm nhìn chiến lược, Người sm nhận định: “Cách mạng đã do Việt
Bắc mà thành công thì kháng chiến s do Vit Bắc mà thắng li”. Và không chỉ chú trọng xây
dựng căn cứ địa Vit Bắc, Người còn quan tâm, chỉ đạo vic chun b và xây dựng các an
toàn khu - các ATK Trung ương trong lòng căn cứ địa Vit Bc. Khi cuộc kháng chiến chng
thực dân Pháp bùng nổ trong toàn quốc và ngày một lan rng, Ch tch H Chí Minh đã cùng
Trung ương Đảng, Chính phủ Quốc hi quay tr li Vit Bc. Vit Bc - Căn c đầu não
kháng chiến, vùng rừng núi y đã m rộng ng tay đón Người, các đồng chí lãnh đạo
Đảng, Nhà nước Quốc hội cùng hàng vạn cán bộ, chiến s trong điu kin hết sc thiếu
thốn, khó khăn. Đồng bào các n tộc Vit Bắc bát cơm sẻ nửa, chăn sui đắp cùng” đã đùm
bc, che tr, bo v các cơ quan đầu não trong suốt hành trình kháng chiến.
Vừa Chủ tịch nước, Ch tịch Chính phủ, đồng thời lãnh tụ của Đảng, trong
Hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh ở ATK Trung ương những năm 1947 – 1954 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh ở ATK Trung ương những năm 1947 – 1954 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh ở ATK Trung ương những năm 1947 – 1954 9 10 811