Ktl-icon-tai-lieu

Hoạt động đầu tư tài chính của Tổng công ty bảo hiểm Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 2079 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Hoạt động đầu tư tài chính của Tổng công ty bảo
hiểm Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
Lê Hoàng Oanh
Trường Đại học Kinh tế
Luận văn ThS ngành: Tài chính ngân hàng; Mã số: 60 34 20
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Trúc
Năm bảo vệ: 2012

Abstract: Nghiên cứu và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về hoạt động đầu tư tài chính
của doanh nghiệp bảo hiểm. Nghiên cứu thực trạng hoạt động đầu tư tài chính của Công ty
bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam trên các phương diện huy động, tạo lập
và sử dùng vốn đầu tư. Đề xuất các giải pháp cơ bản nhằm phát triển hoạt động đầu tư tài
chính của Công ty bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam.
Keywords: Tài chính; Ngân hàng đầu tư; Hoạt động đầu tư; Bảo hiểm

Content
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Hoạt động bảo hiểm giữ vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế không chỉ góp phần phòng chống, hạn
chế, khắc phục các thiệt hại, tổn thất cho nền kinh tế mà còn đóng vai trò là một trong những tổ chức đầu tư lớn
trên thị trường tài chính. Thực tế kinh doanh bảo hiểm trên thế giới đã chứng tỏ rằng kết quả kinh doanh của
phần lớn các công ty bảo hiểm là nhờ vào hoạt động đầu tư. Hoạt động đầu tư nói chung và đầu tư tài chính nói
riêng có vai trò quan trọng, quyết định sự tồn tại và phát triển của bất kỳ doanh nghiệp bảo hiểm nào.
Hoạt động kinh doanh của Tổng công ty bảo hiểm ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam trong
những năm qua đã có những bước phát triển vượt bậc. Tuy nhiên, hoạt động đầu tư tài chính của Tổng công
ty bảo hiểm ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chưa đạt hiệu quả cao do tỷ trọng đầu tư chưa cao,
phạm vi quá bó hẹp, quá thuần tuý, tính chuyên nghiệp trong quản lý chưa đồng bộ, mức độ tập trung hóa, đa
dạng hóa còn thấp. Khi nền kinh tế đang phát triển ngày một sôi động đòi hỏi Tổng công ty bảo hiểm ngân
hàng đầu tư và phát triển Việt Nam cần phải nâng cao hoàn thiện hóa đồng bộ các hoạt động đầu tư để đem
lại khả năng cạnh tranh và đứng vững trên thị trường. Để thực hiện được công việc này thì đòi hỏi phải có
những phân tích, đánh giá quá trình hoạt động đầu tư tài chính tại công ty. Do vậy, tác giả chọn đề tài “Hoạt
động đầu tƣ tài chính của Tổng công ty bảo hiểm ngân hàng đầu tƣ và phát triển Việt Nam” làm đề tài
nghiên cứu.

2

2. Tình hình nghiên cứu
Trong những năm gần đây vấn đề hoạt động đầu tư tài chính trong doanh nghiệp bảo hiểm đã được
nghiên cứu và đề cập ở nhiều góc độ và khía cạnh khác nhau. Một số chủ đề được nêu ra trong các công trình
nghiên cứu vào nhữn...
2
Hoạt động đầu tư tài chính của Tổng công ty bảo
hiểm Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
Hoàng Oanh
Trường Đại học Kinh tế
Luận văn ThS ngành: Tài chính ngân hàng; Mã số: 60 34 20
Người hướng dẫn: TS. Nguyn Trúc
m bảo v: 2012
Abstract: Nghiên cứu làm sáng tỏ những vấn đề lý luận vhoạt động đầu tài cnh
của doanh nghiệp bo hiểm. Nghiên cứu thực trạng hoạt động đầu tư tài chính của Công ty
bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam trên c phương diện huy động, tạo lập
sử ng vốn đầu tư. Đề xuất các giải pháp cơ bản nhằm phát triển hoạt động đầu i
chính của Công ty bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam.
Keywords: Tài chính; Ngân hàng đầu tư; Hoạt động đầu tư; Bảo hiểm
Content
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Hoạt động bảo hiểm giữ vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế kng ch góp phần phòng chống, hạn
chế, khắc phục các thit hại, tổn thất cho nền kinh tế mà còn đóng vai trò là mt trong những tổ chức đầu tư lớn
trên thị trường tài chính. Thực tế kinh doanh bảo hiểm tn thế giới đã chứng tỏ rằng kết quả kinh doanh của
phần lớn các ng ty bảo hiểm là nhờ vào hoạt động đầu tư. Hoạt động đầu tư nói chung và đầu tư tài chính nói
riêng có vai t quan trọng, quyết định sự tồn tại và phát trin của bất kỳ doanh nghiệp bảo hiểm nào.
Hoạt động kinh doanh của Tng công ty bảo hiểm ngân hàng đầu và phát triển Việt Nam trong
những năm qua đã những bước phát triển vượt bậc. Tuy nhiên, hoạt động đầu tư tài chính của Tổng công
ty bảo hiểm ngân hàng đầu và phát triển Việt Nam chưa đạt hiệu quả cao do ttrọng đầu chưa cao,
phạm vi quá bó hẹp, quá thuần tuý, tính chuyên nghiệp trong quản lý chưa đồng bộ, mức đ tập trung hóa, đa
dạng a còn thấp. Khi nền kinh tế đang phát triển ngày một sôi động đòi hỏi Tổng công ty bảo hiểm ngân
hàng đầu tư và phát triển Việt Nam cần phải nâng cao hoàn thiện hóa đồng bộ các hoạt đng đầu tư để đem
lại khả năng cạnh tranh và đứng vững trên thtrường. Để thực hiện được công việc này t đòi hỏi phải
những phân tích, đánh giá qtrình hoạt động đầu tư tài chính tại công ty. Do vậy, tác giả chọn đề tài “Hoạt
động đầu tƣ tài chính của Tổng công ty bảo hiểm ngân hàng đầuvà phát triển Việt Nam” m đ tài
nghiên cứu.
Hoạt động đầu tư tài chính của Tổng công ty bảo hiểm Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoạt động đầu tư tài chính của Tổng công ty bảo hiểm Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Hoạt động đầu tư tài chính của Tổng công ty bảo hiểm Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam 9 10 56