Ktl-icon-tai-lieu

Hoạt động Marketing của tổ chức giáo dục và đào tạo Apolo Việt Nam tại miền Bắc

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 4705 lần   |   Lượt tải: 25 lần
1

LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Từ giữa những năm 90, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng lên rõ rệt. Môi trường làm
việc năng động và hiệu quả cũng yêu cầu ở những người trẻ tuổi của Việt Nam kiến thức kinh
tế, văn hoá, xã hội sâu rộng hơn. Để có được điều này, ngoại ngữ là một công cụ quan trọng, là
cầu nối để người lao động Việt Nam thành công trong những vị trí quan trọng tại các văn
phòng đại diện và công ty 100% vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.
Nhận biết được xu hướng đó, các tổ chức giáo dục quốc tế đã tiên phong đầu tư vào Việt
Nam với mục tiêu phổ biến tiếng Anh diện rộng và liên kết các chương trình đào tạo cao đẳng,
đại học quốc tế. Các công ty này đã gặt hái được rất nhiều thành công trong thời gian qua, có
thể kể đến như Hội Đồng Anh (1993), Tổ chức Giáo dục và Đào tạo Apollo Việt Nam (1994),
LanguageLink Việt Nam (1996) hay Trung tâm Giáo Dục và Đào tạo Úc – ACET (2002).
Tuy nhiên, với chính sách về kinh doanh giáo dục ngày càng thông thoáng và thị trường
mở rộng, các tổ chức giáo dục trên không ngừng bị cạnh tranh bởi các công ty giáo dục và
trung tâm ngoại ngữ mới thành lập. Do đó, họ phải lựa chọn lại cấu trúc và điều chỉnh cách
thức hoạt động cho phù hợp nâng cao khả năng cạnh tranh của bản thân mà hoạt động
Marketing hiệu quả là một nhân tố đóng vai trò vô cùng quan trọng.
Trong thực tế đã có nhiều đề tài nghiên cứu hoạt động Marketing trong các lĩnh vực
khác nhau như Marketing trong lĩnh vực sản xuất: Hoàn Thiện Marketing dịch vụ nhằm nâng
cao khả năng cạnh tranh của Công ty may xuất khẩu Sơn Hà khi hội nhập AFTA, Ứng dụng
Marketing vào hoạt động phân phối bán lẻ của Tổng Công ty thương mại Hà Nội hay
Marketing trong lĩnh vực dịch vụ: Các giải pháp Marketing nhằm tăng sức cạnh tranh trong
kinh doanh vận chuyển hành khách của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vận dụng
Marketing nhằm phát triển hoạt động tư vấn và đào tạo tại Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh
nghiệp vừa và nhỏ, Quản trị trường đại học theo mô hình tổ chức cung ứng dịch vụ - nghiên
cứu từ góc độ Marketing dịch vụ ….
Điểm chung của các luận văn trên là đều đi từ vai trò và nội dung trong Marketing (4P
với sản xuất và 7P với dịch vụ), kết hợp với phân tích thực trạng hoạt động của từng đối tượng
nghiên cứu (ngành, công ty) để đưa ra các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoặc hoàn thiện các hoạt
động Marketing này.

2

Mặt khác, tác giả nhận thấy chưa có đề tài luận văn nào liên quan đến hoạt động
Marketing của các tổ chức giáo dục quốc tế trên được nghiên...
1
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Tgiữa những năm 90, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng lên rõ rệt. Môi trường làm
việc năng động và hiệu quả cũng yêu cầu những người trẻ tuổi của Việt Nam kiến thức kinh
tế, văn hoá, xã hi sâu rộng hơn. Để có được điều này, ngoại ngữ là mt công cụ quan trọng, là
cầu nối để người lao động Việt Nam thành công trong những vị trí quan trọng tại c văn
phòng đại diện và công ty 100% vốn nước ngoài hot động tại Việt Nam.
Nhn biết được xu hướng đó, các tổ chức giáo dục quốc tế đã tiên phong đầu tư vào Việt
Nam với mục tiêu phbiến tiếng Anh diện rộng và liên kết các chương trình đào tạo cao đẳng,
đại học quốc tế. Các công ty này đã gặt hái được rất nhiều thành công trong thi gian qua,
thkể đến như Hội Đồng Anh (1993), Tổ chức Giáo dục và Đào tạo Apollo Việt Nam (1994),
LanguageLink Việt Nam (1996) hay Trung tâm Giáo Dục và Đào tạo Úc – ACET (2002).
Tuy nhiên, vi chính sách về kinh doanh giáo dục ngày càng thông thoáng thị trường
mrộng, các tchức giáo dục trên không ngừng bị cnh tranh bởi các công ty giáo dục và
trung m ngoại ngữ mới thành lp. Do đó, họ phải lựa chọn lại cấu trúc và điều chỉnh ch
thức hoạt động cho phù hợp nâng cao khả năng cạnh tranh của bản thân mà hoạt động
Marketing hiệu quả là một nhân tố đóng vai trò vô cùng quan trọng.
Trong thực tế đã có nhiu đề tài nghiên cứu hoạt động Marketing trong các nh vực
khác nhau như Marketing trong lĩnh vực sản xuất: Hoàn Thiện Marketing dịch vụ nhằm nâng
cao khnăng cạnh tranh của Công ty may xuất khẩu Sơn khi hội nhp AFTA, Ứng dụng
Marketing vào hoạt động phân phối bán lẻ của Tổng Công ty thương mại Hà Nội hay
Marketing trong lĩnh vực dịch vụ: Các giải pháp Marketing nhằm tăng sức cạnh tranh trong
kinh doanh vận chuyn hành khách của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vận dụng
Marketing nhằm phát triển hoạt động vấn đào tạo tại Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh
nghip vừa và nhỏ, Quản trị trường đại học theo hình tchức cung ứng dịch vụ - nghiên
cứu tgóc độ Marketing dịch vụ ….
Điểm chung của các luận văn trên đều đi từ vai trò ni dung trong Marketing (4P
với sản xuất và 7P với dịch vụ), kết hợp với phân tích thực trạng hoạt động của từng đối tượng
nghn cứu (ngành, công ty) đđưa ra các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoặc hoàn thin các hoạt
động Marketing này.
Hoạt động Marketing của tổ chức giáo dục và đào tạo Apolo Việt Nam tại miền Bắc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoạt động Marketing của tổ chức giáo dục và đào tạo Apolo Việt Nam tại miền Bắc - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Hoạt động Marketing của tổ chức giáo dục và đào tạo Apolo Việt Nam tại miền Bắc 9 10 862