Ktl-icon-tai-lieu

Hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Phát Triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long Huyện Đức Trọng

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1488 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Phát Triển Nhà
Đồng Bằng Sông Cửu Long Huyện Đức Trọng
Nguyễn Thanh Thảo
Trường Đại học Kinh tế
Luận văn ThS ngành: Tài chính ngân hàng; Mã số: 60 34 20
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Ngọc Thắng
Năm bảo vệ: 2012

Abstract: Phân tích tình hình huy động vốn, cho vay, nợ quá hạn, dự phòng rủi ro trong
quá trình thực hiện hoạt động cho vay tại Ngân hang Ngân hàng Phát Tri ển Nhà Đồng
Bằng Sông Cửu Long (MHB) huyện Đức Trọng. Đưa ra khảo sát những ý kiến, đánh giá
của khách hàng về hoạt động tín dụng của Ngân hàng MHB huyện Đức Trọng nhằm giúp
nội dung các vấn đề nghiên cứu được hoàn thiện, mang tính logic và các tài liệu tóm tắt
với độ tin cậy cao. Đưa ra những nhận xét, đánh giá về kết quả đạt được cũng như hạn
chế của hoạt động tín dụng tại Ngân hàng để từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện và
đẩy mạnh hoạt động tín dụng tại MHB huyện Đức Trọng.
Keywords: Tài chính; Ngân hàng; Hoạt động tín dụng
Content
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, hệ thống Ngân hàng thương mại (NHTM) đang
dần trở thành một bộ phận quan trọng nhất của nền kinh tế Việt Nam trong việc bình ổn thị
trường tiền tệ, kiềm chế và đẩy lùi lạm phát, tạo công ăn việc làm cho người lao động, giúp đỡ
các nhà đầu tư, phát triển thị trường vốn, thị trường ngoại hối. Để đạt được các mục tiêu đề ra về
lợi nhuận kinh doanh, trong chiến lược phát triển của mình đòi hỏi các Ngân hàng cần phải xây
dựng một cơ cấu tổ chức hợp lý, chính sách tín dụng hiệu quả với quy trình ngắn gọn, đội ngũ
nhân viên hết lòng vì khách hàng, năng động, sáng tạo cũng như quản lý rủi ro tín dụng một cách
tốt nhất. Ngân hàng Phát Triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long là một trong những NHTM tại
Việt Nam đã thực hiện rất tốt vấn đề này.
Với tính năng hoạt động nhạy bén trong cạnh tranh, Ngân hàng MHB đã chiếm lĩnh được
thị phần của riêng mình, vượt qua những khó khăn, thách thức của nền kinh tế và trở thành một
trong những Ngân hàng có tốc độ tăng trưởng hàng đầu Việt Nam. MHB đặc biệt chú trọng đến

việc hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ,
xây dựng nhà xưởng để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh đặc biệt là trong lĩnh vức nông
nghiệp. Công tác tín dụng luôn được chú trọng phát triển nhằm mang lại hiệu quả và lợi nhuận
cao nhất cho Ngân hàng.
Tuy nhiên, tại hầu hết các chi nhánh, phòng giao dịch của Ngân hàng MHB trong đó có
MHB Đức Trọng, hoạt động tín dụng vẫn chưa được thực hiện một cách bài bản và ...
Hong tín dng ti Ngân hàng Phát Trin Nhà
ng Bng Sông Cu Long Huyc Trng
Nguyn Thanh Tho
i hc Kinh t
Lu i chính ngân hàng; s: 60 34 20
i ng dn: TS. Nguyn Ngc Thng
o v: 2012
Abstract: ng vn, cho vay, n quá hn, d phòng ri ro trong
quá trình thc hin hong cho vay t
 ng
Bng Sông Cu Long (MHB) huyc Tro sát nhng ý ki
ca khách hàng v hong tín dng ca Ngân hàng MHB huyc Trng nhm giúp
ni dung các v nghiên cc hoàn thin, mang tính logic các tài liu m tt
v tin cng nh kt qu n
ch ca hong tín dng t t  xut mt s gii pháp hoàn thin và
y mnh hong tín dng ti MHB huyc Trng.
Keywords: Tài chính; Ngân hàng; Hong tín dng
Content
PHN M ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong bi cnh toàn cu hóa hin nay, h th
dn tr thành mt b phn quan trng nht ca nn kinh t Vit Nam trong vic bình n th
ng tin t, kim ch y lùi lm phát, t
n th ng vn, th ng ngoi hi c các m ra v
li nhun kinh doanh, trong chic phát trin ci các Ngân ng cn phi xây
dng mu t chc hp lý, chính sách tín dng hiu qu vi quy trình ngn g
nhân viên hng, sáng tn lý ri ro tín dng mt cách
tt nht. Ngân hàng Phát Trin Nng Bng Sông Cu Long mt trong nhng NHTM ti
Vic hin rt tt v này.
Vng nhy bén trong cc
th phn ct qua nhc ca nn kinh t tr thành mt
trong nhng Ngân hàng t u Vic bit chú trn
Hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Phát Triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long Huyện Đức Trọng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Phát Triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long Huyện Đức Trọng - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Phát Triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long Huyện Đức Trọng 9 10 900