Ktl-icon-tai-lieu

Học AutoCAD

Được đăng lên bởi nguyenkhack47
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 2917 lần   |   Lượt tải: 0 lần
4 Phiếu

Những vấn đề cơ bản về Layout
Started by bemove, Mar 18 2007 02:12 PM

1. Làm việc với model
Trong không gian model, bạn vẽ với tỷ lệ 1:1, và bạn có thể tùy ý quyết định một đơn vị (unit)
của autocad tương ứng với 1mm, 1inch, 1 foot, hay bất kể 1 đơn vị đo lường nào thuận tiện
trong công việc của bạn.
Trong Model tab, bạn có thể view hay edit đối tượng, Con trỏ có thể hoạt động ở bất cứ chỗ nào
trong không gian vẽ. Đây là cách vẽ thông thường nhất mà mọi người thường sử dụng khi tạo
bản vẽ trong Autocad.

2. Làm việc với Layout
Layout tabs hay còn gọi là không gian giấy (paper space). Trong không gian gi ấy, b ạn có th ể v ẽ
khung tên, tạo các khung nhìn (viewpots), dim bản vẽ hay thêm các chú thích.

3. Tạo và chỉnh sửa khung nhìn (layout viewports)
Bạn có thể tạo một khung nhìn hay nhiều khung nhìn để hiển thị bản vẽ trong không gian giấy.
Với mỗi khung nhìn bạn có thể thay đổi kích thước của khung nhìn cũng như có thể thay đổi tỉ
lệ, di chuyển để trình bày 1 bản vẽ với nhiều tỉ lệ khác nhau với bố cục bản vẽ hợp lý

Chú ý: Một vấn đề quan trong khi tạo một khung nhìn là bạn nên tạo một layer riêng để qu ản lí
các khung nhìn. Để khi xuất bản vẽ bạn có thể tắt layer này để bản vẽ xuất ra không hiển thị
các đường bo của khung nhìn
Với lệnh Mview (MV), bạn tạo một hay nhiều khung nhin và cũng có thể copy hay array các
khung nhìn
• Tạo một khung nhìn không phải là hình chữ nhật
Bạn có thể tạo một khung nhìn không phải là hình chữ nhật bằng cách convert một đối tượng
đã vẽ trong không gian giấy thành một khung nhìn
Lệnh Mview có hai lựa chọn để bạn có thể thực hiện việc này
- Với lựa chọn Object, bạn có thể lựa chọn một đối tượng khép kín như đường tròn, polyline
khép kín trong không gian giấy để convert thành 1 khung nhìn.
- Với lựa chọn Polyonal bạn có thể dùng để tạo một khung nhìn là một polyline bằng cách pick
các điểm tạo thành 1 vòng khép kín
• Thay đổi kích thước khung nhìn
Nếu bạn muốn thay đổi kích thước khung nhìn để bố cục bản vẽ thêm thuận tiện. thì việc edit
khung nhìn tương tự như bạn edit 1 polyline với các lệnh như bình thường
• Cắt một khung nhìn
Bạn có thể cắt một khung nhìn bằng lệnh VPCLIP.

4. Tỷ lệ của khung nhìn
Để đặt tỉ lệ cho mỗi khung nhìn trong không gian giấy. Bạn vào properties của khung nhìn ấy
chọn standard scale theo tỷ lệ bạn cần chẳng hạn như 1:100. Có thể quản lí list scale này bằng
cách vào Option - User Preferences - Edit Scale List...
Khi đã đặt được tỷ lệ cho khung nhìn bạn cần phải lock khung nhìn để tỷ lệ k...
4 Phi uế
Nh ng v n c b n v Layout đề ơ
Started by bemove, Mar 18 2007 02:12 PM
1. Làm vi c v i model
Trong không gian model, b n v v i t l 1:1, và b n có th tùy ý quy t nh m t n v (unit) ế đị đơ
c a autocad t ng ng v i 1mm, 1inch, 1 foot, hay b t k 1 n v o l ng nào thu n ti n ươ đơ ị đ ườ
trong công vi c c a b n.
Trong Model tab, b n có th view hay edit i t ng, Con tr có th ho t ng b t c ch nào đố ượ đ
trong không gian v . ây là cách v thông th ng nh t mà m i ng i th ng s d ng khi t o Đ ườ ườ ườ
b n v trong Autocad.
2. Làm vi c v i Layout
Layout tabs hay còn g i là không gian gi y (paper space). Trong không gian gi y, b n có th v
khung tên, t o các khung nhìn (viewpots), dim b n v hay thêm các chú thích.
3. T o và ch nh s a khung nhìn (layout viewports)
B n có th t o m t khung nhìn hay nhi u khung nhìn hi n th b n v trong không gian gi y. để
V i m i khung nhìn b n có th thay i kích th c c a khung nhìn c ng nh có th thay i t đổ ướ ũ ư đổ
l , di chuy n trình bày 1 b n v v i nhi u t l khác nhau v i b c c b n v h p lý để
Học AutoCAD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Học AutoCAD - Người đăng: nguyenkhack47
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Học AutoCAD 9 10 810