Ktl-icon-tai-lieu

Học CNTT đúng cách

Được đăng lên bởi Tuyen Dak Lak
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 965 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nếu bạn có ý định theo đuổi ngành CNTT một cách nghiêm túc thì hãy bỏ
ngay những thói quen tai hại này bởi vì đây là rào cản lớn nhất cho sự phát
triển.
1. Không chịu đọc tài liệu trước khi dùng:
Đây là một trong những thói quen tệ hại nhất nhưng lại thường gặp nhất. Có lẽ thói
quen này nảy sinh từ tính thân thiện của "giao diện đồ hình" (GUI) khiến cho người
dùng bồi đắp thói quen mò mẫm mà không cần đọc hướng dẫn nhưng cũng sử dụng
được máy. Việc này không có gì đáng ngại đối với người dùng (rất) bình thường. Tuy
nhiên, nếu bạn có ý định theo đuổi ngành CNTT một cách nghiêm túc thì hãy bỏ
ngay thói quen tai hại này bởi vì đây là rào cản lớn nhất cho sự phát triển. Kiến thức
vững chắc không phải... mò mà ra. Tài liệu hướng dẫn không phải vô cớ mà
được viết ra.
2. Đọc lướt:
Đây cũng là một thói quen tệ hại và phổ biến không kém. Ngay trên những diễn đàn,
với những ý kiến và chỉ dẫn bằng tiếng Việt rất cô đọng, rành mạch và dễ hiểu
nhưng vẫn có quá nhiều người chỉ đọc lướt để rồi quay lại tiếp tục thắc mắc. Đây là
thói quen cực kỳ nguy hiểm bởi vì nó rèn cho trí não thói quen đọc lướt. Việc này dẫn
đến chỗ kiến thức thu thập một cách hời hợt, tạm bợ và chắp vá. Nếu những ý kiến
bằng tiếng Việt rất cô đọng, rành mạch và dễ hiểu nhưng vẫn không chịu khó đọc kỹ
và suy gẫm thì việc tham khảo, tổng hợp các sách tiếng nước ngoài gần như là vô
khả thi.
3. Bắt chước mà không suy nghĩ:
Khi bắt đầu làm quen với những thứ trong ngành CNTT, cách dễ nhất là bắt chước
làm theo từng bước. Nếu cứ nhắm mắt làm theo nhưng không hề suy nghĩ lý do tại
sao mình làm như vậy, không thử đặt câu hỏi những gì xảy ra đằng sau những
"bước" ấy thì không chóng thì chày sẽ tạo cho mình một thói quen tai h ại: bắt chước
không suy nghĩ không tư duy như một cỗ máy. Từ chỗ làm theo từng bước có sẵn mà
không suy nghĩ đến chỗ biến thành thói quen thì khả năng nhận định và tư duy sẽ bị
thui chột. Chẳng những vậy, thói quen này kiềm hãm sự thẩm thấu kiến thức xuyên
qua hàng loạt những câu hỏi. Tự đặt câu hỏi chính là cách buộc trí não mình làm việc
và là viên đá đầu tiên để dấn thân vào chỗ phát triển trí tụệ.
4. Sợ khó:
Sợ khó tưởng chừng quá thông thường trên mọi lãnh vực nhưng trong lãnh vực CNTT
thì thói quen "sợ khó" là thói quen giết chết ngay bước đầu làm quen và phát triển.
Chẳng có ngành nghề thực thụ, đòi hỏi trí tuệ mà lại dễ dàng hết. Thói quen "sợ
khó" biểu hiện từ chuyện đơn giản như học ngoại ngữ (để có thể tham khảo thêm tài
liệu ngoại ngữ) cho đến chuyện tự mình đối diện với nhữ...
N u b n có ý nh theo u i ngành CNTT m t cách nghiêm túc thì hãy b ế đị đ
ngay nh ng thói quen tai h i này b i vì ây là rào c n l n nh t cho s phát đ
tri n.
1. Không ch u c tài li u tr c khi dùng: đọ ướ
ây là m t trong nh ng thói quen t h i nh t nh ng l i th ng g p nh t. Có l thói Đ ư ườ
quen này n y sinh t tính thân thi n c a "giao di n hình" (GUI) khi n cho ng i đồ ế ườ
dùng b i p thói quen mò m m mà không c n c h ng d n nh ng c ng s d ng ồ đ đọ ướ ư ũ
c máy. Vi c này không có gì áng ng i i v i ng i dùng (r t) bình th ng. Tuy đượ đ ạ đố ư ườ
nhiên, n u b n có ý nh theo u i ngành CNTT m t cách nghiêm túc thì hãy b ế đ đ ổ
ngay thói quen tai h i này b i vì ây là rào c n l n nh t cho s phát tri n. Ki n th c đ ế
v ng ch c không ph i... mò mà ra. Tài li u h ng d n không ph i vô c ướ
c vi t ra.đượ ế
2. c l t:Đọ ướ
ây c ng là m t thói quen t h i và ph bi n không kém. Ngay trên nh ng di n àn,Đ ũ ế đ
v i nh ng ý ki n và ch d n b ng ti ng Vi t r t ng, rành m ch và d hi u ế ế đ
nh ng v n có quá nhi u ng i ch c l t r i quay l i ti p t c th c m c. ây là ư ườ đọ ướ đ ế Đ
thói quen c c k nguy hi m b i vì nó rèn cho trí não thói quen c l t. Vi c này d n đọ ướ
n ch ki n th c thu th p m t cách h i h t, t m b và ch p vá. N u nh ng ý ki n đế ế ế ế
b ng ti ng Vi t r t ng, rành m ch và d hi u nh ng v n không ch u khó c k ế đ ư đọ
và suy g m thì vi c tham kh o, t ng h p các sách ti ng n c ngoài g n nh là vô ế ướ ư
kh thi.
3. B t ch c mà không suy ngh : ướ ĩ
Khi b t u làm quen v i nh ng th trong ngành CNTT, cách d nh t là b t ch c đ ướ
làm theo t ng b c. N u c nh m m t làm theo nh ng không h suy ngh lý do t i ướ ế ư ĩ
sao mình làm nh v y, không th t câu h i nh ng gì x y ra ng sau nh ng ư đặ đằ
"b c" y thì không chóng thì chày s t o cho mình m t thói quen tai h i: b t ch c ướ ướ
không suy ngh không t duy nh m t c máy. T ch làm theo t ng b c có s n màĩ ư ư ư
không suy ngh n ch bi n thành thói quen thì kh n ng nh n nh và t duy s b ĩ đế ế ă đị ư
thui ch t. Ch ng nh ng v y, thói quen này ki m hãm s th m th u ki n th c xuyên ế
qua hàng lo t nh ng câu h i. T t câu h i chính là cách bu c trí não mình làm vi c đ
và là viên á u tiên d n thân vào ch phát tri n trí t .đ đ để ụệ
4. S khó:
S khó t ng ch ng quá thông th ng trên m i lãnh v c nh ng trong lãnh v c CNTT ưở ườ ư
thì thói quen "s khó" là thói quen gi t ch t ngay b c u làm quen và phát tri n. ế ế ư đầ
Ch ng có ngành ngh th c th , òi h i trí tu mà l i d dàng h t. Thói quen "s đ ế
khó" bi u hi n t chuy n n gi n nh h c ngo i ng ( có th tham kh o thêm tài đơ ư đ
li u ngo i ng ) cho n chuy n t mình i di n v i nh ng khó kh n trong khi trau đế đ ă
d i ki n th c và kinh nghi m. Thói quen này lâu d n n sâu và d n n ch không ế ă đế
mu n và không th gi i quy t c i u gì n u ch c m th y có tr ng i. Nên tránh ế đượ đ ế
xa câu này: v n s kh i u nan, gian nan b t u n n. đầ đ
5. Vi n c :
Quá trình tích l y ki n th c luôn luôn có nh ng khó kh n và tr ng i. N u chính b n ũ ế ă ế
thân mình không t k lu t và t nghiêm kh c thì ch ng còn ai trên i này k lu t đ
Học CNTT đúng cách - Trang 2
Học CNTT đúng cách - Người đăng: Tuyen Dak Lak
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Học CNTT đúng cách 9 10 504