Ktl-icon-tai-lieu

học cờ tướng

Được đăng lên bởi dotrduong1403
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 470 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quy trình học tập cờ tướng dành cho người mới
bắt đầu
(dịch từ diễn đàn cờ Trung Quốc) - Go_player
(nguyên tác: Người mới học - đường vào cờ tướng, tác giả Lưu
Điện Trung)

Phần 1: Học cờ như thế nào?
Môn cờ tướng là môn có khá nhiều biến hóa hàm chứa, muốn học cờ
tướng tốt, tất nhiên cần có kinh nghiệm và thời gian, đối với bất kì vấn
đề nào, đều phải trải qua quá trình tìm hiểu: từ lúc chưa hiểu mấy, đến
lúc hiểu kha khá.
Trong quá trình đó, tất nhiêu phải tiêu phí thời gian và sức khỏe, như
người ta thường nói: phải trồng cây mới có thể hái quả. Nếu nôi dung
học tập theo thứ tự hợp lí, lại có phương pháp thích hợp, thì hiệu quả
thu đượclà trong tầm tay: tốc độ tiến bộ nhanh chóng, thậm chí học 1
mà biết 2, 3 .
Người mới học thường có câu hỏi: Nên học cái gì trước, cái gì sau?
Học cái gì thì có hiệu quả thực tế nhất? Những vấn đề này đúng là rất
cần thiết giải đáp. Nếu bạn chưa từng học cờ, mong bạn theo thứ tự
các giai đoạn học tập và nội dung học tập đã sắp xếp lần lượt dưới
đây. Nếu bạn đã có thời gian nghiên cứu học tập nhất định, thì cũng có
thể tự mình đối chiếu thứ tự này với năng lực và quá trình học tập của
bản than, để học cao lên nữa.
A. Giai đoạn nhập môn:
1. Đầu tiên nên hiểu đại khái về lịch sử cờ tướng. Học tập và năm
vững cách đi quân cờ, hiểu sơ lược về phán định kết quả: thắng (ăn
tướng) – thua (bị ăn tướng) - hòa (không ai có khả năng ăn tướng của
ai)
Biết kí hiệu khi ghi chép ván cờ-để tự mình xem sách, hiểu các tri
thức cơ bản, thông thường.
2. Học tập các cách chiếu hết cơ bản và các mẫu cờ tàn thực dụng cơ

bản (đơn giản, rõ ràng nhất). Hiểu được lí do mỗi nước đi (khả năng
phân tích đơn giản) trong các mẫu chiếu hết và các mẫu cờ tàn cơ bản.
3. Biết phân biệt các loại các cách bày trận, nắm phương pháp, lựa
chọn các loại bố cục cơ bản thường gặp để học tập. Nắm được:
phương pháp lí luận cơ bản của bố cục, các chiến thuật cơ bản cùng
với các đòn chiếu hết cơ bản và thực dụng.
4. Từ các mẫu chiếu hết trong trung cục, học tập chiến lược và chiến
thuật trung cục, tiến tới hiểu được nguyên tắc chiến thuật và lí luận cơ
bản của trung cục.
5. Xem đấu cờ hoặc học tập ván cờ của danh thủ, thông qua phân tích,
bình luận của cao thủ mà học các cách vận dụng kĩ chiến thuật của họ.
6. Tiến hành luyện tập thực chiến (với sự kết hợp những gì đã học :
tàn cục, sát pháp, trung cục, bố cục) Hình thức luyện tập có thể là xa
luân chiến (vòng tròn, đánh với nhiều người) hoặc một đối một, hoặc
chơi với cao thủ (cao thủ đánh đồng loạt với nhiều người đ...
Quy trình hc tp c tướng dành cho người mi
bt đầu
(dch t din đàn c Trung Quc) - Go_player
(nguyên tác: Người mi hc - đường vào c tướng, tác gi Lưu
Đin Trung)
Phn 1: Hc c như thế nào?
Môn c tướng là môn có khá nhiu biến hóa hàm cha, mun hc c
tướng tt, tt nhiên cn có kinh nghim và thi gian, đối vi bt kì vn
đề nào, đều phi tri qua quá trình tìm hiu: t lúc chưa hiu my, đến
lúc hiu kha khá.
Trong quá trình đó, tt nhiêu phi tiêu phí thi gian và sc khe, như
người ta thường nói: phi trng cây mi có th hái qu. Nếu nôi dung
hc tp theo th t hp lí, li có phương pháp thích hp, thì hiu qu
thu đượclà trong tm tay: tc độ tiến b nhanh chóng, thm chí hc 1
mà biết 2, 3 .
Người mi hc thường có câu hi: Nên hc cái gì trước, cái gì sau?
Hc cái gì thì có hiu qu thc tế nht? Nhng vn đề này đúng là rt
cn thiết gii đáp. Nếu bn chưa tng hc c, mong bn theo th t
các giai đon hc tp và ni dung hc tp đã sp xếp ln lượt dưới
đây. Nếu bn đã có thi gian nghiên cu hc tp nht định, thì cũng có
th t mình đối chiếu th t này vi năng lc và quá trình hc tp ca
bn than, để hc cao lên na.
A. Giai đon nhp môn:
1. Đầu tiên nên hiu đại khái v lch s c tướng. Hc tp và năm
vng cách đi quân c, hiu sơ lược v phán định kết qu: thng (ăn
tướng) – thua (b ăn tướng) - hòa (không ai có kh năng ăn tướng ca
ai)
Biết kí hiu khi ghi chép ván c-để t mình xem sách, hiu các tri
thc cơ bn, thông thường.
2. Hc tp các cách chiếu hết cơ bn và các mu c tàn thc dng cơ
học cờ tướng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
học cờ tướng - Người đăng: dotrduong1403
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
học cờ tướng 9 10 127