Ktl-icon-tai-lieu

HỌC LÀM NGƯỜI

Được đăng lên bởi Darkhero Nguyen
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 2494 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HOÅC LAÂM NGÛÚÂI

1

MUÅC LUÅC

Sand (caát)......................................................................................... 2
Caách nhòn múái vïì cuöåc söëng ........................................................... 3
Hoáa àún ............................................................................................ 5
Vïët seåo .............................................................................................. 7
Bûác tranh ngûúâi con trai ................................................................ 8
Nhûäng viïn soãi thêìn..................................................................... 11
Phêìn thûúãng .................................................................................. 13
Vïët thûúng ..................................................................................... 14
Gaánh xiïëc ....................................................................................... 16
Meå con Àêåu Àuäa ............................................................................ 18
Ngûúâi hoåc troâ cuä cuãa thêìy Thên .................................................. 24
Vai Diïîn cuöëi cuâng ........................................................................ 29
Giuáp àúä ngûúâi àaä giuáp àúä mònh ................................................... 31
Tuyïåt vúâi......................................................................................... 35
Bûäa tiïåc ngaây cûúái ......................................................................... 36
Maãnh àôa vúä ................................................................................... 39
Chuát suy tû trong ngaây................................................................. 41
Hai viïn gaåch xêëu xñ ..................................................................... 43
Söëng troån veån tûâng ngaây .............................................................. 45
Cö gaái coá möåt böng höìng............................................................... 47
Àiïìu quan troång nhêët cuöåc àúâi baån laâ gò?................................... 49
Chuyïån cêy taáo .............................................................................. 51

http://www.ebooks.vdcmedia.com

HOÅC LAÂM NGÛÚÂI

2

SAND (CAÁT)

Möåt cêu chuyïån kïí rùçng, coá 2 ngûúâi baån thên cuâng bõ laåc àûúâng
trong sa maåc. Hoå cûá ài ài maäi vaâ túái 1 thúâi àiïím trong cuöåc haânh
trònh, hoå bùæt àêìu tranh caäi vúái nhau xem ài hûúáng naâo àïí thoaát ra.
Khöng kiïìm chïë àûúåc sûå bûå...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỌC LÀM NGƯỜI - Người đăng: Darkhero Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
HỌC LÀM NGƯỜI 9 10 730