Ktl-icon-tai-lieu

Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa

Được đăng lên bởi thanhphong125
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 20284 lần   |   Lượt tải: 86 lần
Phần thứ hai

Học thuyết kinh tế
của chủ nghĩa Mác-Lênin
về phương thức sản xuất
tư bản chủ nghĩa
1

Học thuyết kinh tế của Mác là “nội dung
chủ yếu của chủ nghĩa Mác”

- Là kết quả vận dụng thế giới quan duy vật và phương
phỏp luận biện chứng duy vật vào quỏ trỡnh nghiờn cứu
PTSX TBCN
Bộ Tư bản chính là công trỡnh khoa học vĩ đại nhất của
C.Mác.
Lờnin đó chỉ rừ: “Mục đích cuối cùng của bộ sách này là
phát hiện ra quy luật kinh tế của sự vận động của xã hội
hiện đại, nghĩa là của xã hội tư bản chủ nghĩa, của xã hội
tư sản. Nghiên cứu sự phát sinh, phát triển và suy tàn của
những quan hệ sản xuất của một xã hội nhất định trong
lịch sử, đó là nội dung của học thuyết kinh tế của Mác”
mà trọng tõm của nú là học thuyết giỏ trị và học thuyết giỏ
trị thặng dư
2

Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa MácLênin về phương thức sản xuất tư bản chủ
nghĩa không chỉ bao gồm các học thuyết
của C.Mác về giá trị , giá trị thặng dư.....
mà còn bao gồm học thuyết kinh tế của
V.I. Lênin về chủ nghĩa tư bản độc quyền
và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước.
3

Phần thứ hai

Chương IV:

Học thuyết giá trị
Chương V: Học thuyết giá trị thặng dư
Chương VI: Học thuyết về chủ nghĩa tư
bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản
độc quyền nhà nước
4

Chương IV

Học thuyết giá trị

5

Học thuyết giá trị (học thuyết giá trị - lao động) là xuất
phát điểm trong toàn bộ lý luận kinh tế của C.Mác
- Trong học thuyết này C. Mác nghiên cứu mối quan hệ giữa
người với người, có liên quan với vật và biểu hiện dưới hình
thái quan hệ giữa vật với vật. Cơ sở về kinh tế để xác lập
quan hệ giữa người với người thông qua quan hệ giữa vật với
vật ở đây chính là lao động, cái thực thể, yếu tố cấu thành
giá trị của hàng hóa. Đú chớnh là trọng tõm của học thuyết
giỏ trị.
- Dựa trên lý luận nền tảng là học thuyết giá trị, C.Mác đã
xây dựng nên học thuyết giá trị thặng dư - hòn đá tảng trong
toàn bộ lý luận kinh tế của ông
6

I- ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI, ĐẶC TRƯNG VÀ ƯU THẾ
CỦA SẢN XUẤT HÀNG HểA

II- HÀNG HểA
III- TIỀN TỆ
IV- QUY LUẬT GIÁ TRỊ

7

I- ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI, ĐẶC TRƯNG, ƯU THẾ CỦA SẢN
XUẤT HÀNG HểA
1- Điều kiện ra đời và tồn tại của sản xuất hàng húa
a – Phõn cụng lao động xó hội
b - Sự tách biệt tương đối về mặt kinh tế giữa những người
sản xuất
2- Đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng húa

8

I- ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI, ĐẶC TRƯNG, ƯU THẾ CỦA
SẢN XUẤT HÀNG HểA
1- Điều kiện ra đời và tồn tại của sản xuất hàng húa
Lịch sử phỏt triển của nền sản xuất xó hội đó và đang trải qua
hai kiểu tổ chức kinh tế, đú là sản xuất tự cấp ...
1
PhÇn thø hai
PhÇn thø hai
Häc thuyÕt kinh tÕ
Häc thuyÕt kinh tÕ
cña chñ nghÜa M¸c-Lªnin
cña chñ nghÜa M¸c-Lªnin
vÒ ph¬ng thøc s¶n xuÊt
vÒ ph¬ng thøc s¶n xuÊt
t b¶n chñ nghÜa
t b¶n chñ nghÜa
Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa - Người đăng: thanhphong125
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa 9 10 881