Ktl-icon-tai-lieu

Học thuyết tam quyền phân lập với việc hoàn thiện tổ chức bộ máy nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1439 lần   |   Lượt tải: 16 lần
Học thuyết tam quyền phân lập với việc hoàn
thiện tổ chức bộ máy nhà nước ở Việt Nam
hiện nay
Vũ Duy Tú
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Chính trị học; Mã số: 60 31 20
Người hướng dẫn: TS. Lưu Minh Văn
Năm bảo vệ: 2010
Abstract. Làm rõ nội dung, giá trị và quá trình hình thành, phát triển của tư tưởng
tam quyền phân lập trong tổ chức bộ máy nhà nước ở một số nước Phương Tây.
Làm rõ sự nhận thức và vận dụng ho ̣c thuyế t tam quy ền phân lập đối với tổ chức bộ
máy quyền lực Nhà nước trong qua trình xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Việt
Nam hiện nay, cụ thể là sự vận dụng những giá trị của học thuyết tam quyền phân
lập trong tổ chức bộ máy Nhà nước ở Việt Nam hiện nay qua các Hiến pháp. Một
vài kiến nghị về hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Bộ máy Nhà nước.
Keywords. Bộ máy nhà nước; Học thuyết tam quyền phân lập; Việt Nam; Chính trị
học
Content
1. Tính cấp thiết của đề tài
Có thể nói trong các di sản của lịch sử tư tưởng học thuyết chính trị của nhân loại, vấn
đề nhà nước luôn luôn giữ vị trí quan trọng.
Ngược dòng thời gian, ta thấy tư tưởng phân chia quyền lực Nhà nước có từ thời cổ
đại, được thể hiện trong việc tổ chức bộ máy Nhà nước Hy Lạp, La Mã lúc đó và được thể
hiện trong tư tưởng của Aristote và một số tác giả khác. Sau đó tư tưởng này đư ợc phát triển
khá mạnh trong thời kỳ Cách mạng tư sản thế kỷ XVII - XVIII mà điể n hinh là John Locke,
̀
Montesquieu kế thừa, phát triển và coi đó là cơ sở để bảo đảm quyề n lực của nhân dân và
chố ng chế đô ̣ đô ̣c tài chuyên chế . Tư tưởng phân chia quyền lực Nhà nước có ảnh hưởng lớn
tới việc tổ chức bộ máy nhà nước tư sản, nó đã trở thành một trong những nguyên tắc cơ bản
cho việc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước tư sản kể từ ngày đầu Cách mạng tư sản
cho đến ngày nay, mặc dù sự áp dụng đó có mức độ khác nhau tùy theo điều kiện hoàn cảnh
cụ thể của mỗi quốc gia. Tư tưởng phân chia quyền lực Nhà nước đã đươ ̣c ghi nhâ ̣n mô ̣t cách
trang tro ̣ng trong các bản Tuyên ngôn và Hiế n pháp của mô ̣t số qu ốc gia như : Điều 16 của
Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp lại nhấn mạnh rằng: "Một xã
hội trong đó không bảo đảm việc sử dụng các quyền và không thực hiện sự phân quyền thì
không có Hiến pháp" [40]. Đó chinh là sự thừa nhâ ̣n và k hẳ ng đinh giá tri của tư tưởng phân
̣
̣
́
chia quyề n lực nhà nước trong thực tế , mà đỉnh cao là tư tưởng phân chia quyền lực của
Montesquieu với ho ̣c thuyế t tam quyề n...
Hc thuyt tam quyp vi vi
thin t chc b c Vit Nam
hin nay

i hc Khoa h
Lu ThS.   hc: 60 31 20
ng dn: 
o v: 2010
Abstract.  n cng
tam quyp trong t chc b c mt s 
 nhn thn d
 i vi t chc b
n li ch  Vit
Nam hin nay, c th  vn dng nh ca hc thuyt tam quy
lp trong t chc b c Vit Nam hit
n ngh v n t chng ca B c.
Keywords. B c; Hc thuyt tam quyp; Vit Nam; 
hc
Content
1. Tính cấp thiết của đề tài
C n ca lch s ng hc thuy ci, vn
  v ng.
i gian, ta thn l thi c
c th hin trong vic t chc b c Hy Lc th
hing ct s  . 

 n
nh trong thi k n 
 - 



John Locke,
Montesquieu 
,  










 n lng ln
ti vic t chc b  t trong nhn
cho vic t chng ca b n k t n
  u kinh
c th ca mi qun l












  : u 16 ca
n cch mi nhn mnh rng: "M
hm vic s dc hin s 
. 






 










 , 



.
Học thuyết tam quyền phân lập với việc hoàn thiện tổ chức bộ máy nhà nước ở Việt Nam hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Học thuyết tam quyền phân lập với việc hoàn thiện tổ chức bộ máy nhà nước ở Việt Nam hiện nay - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Học thuyết tam quyền phân lập với việc hoàn thiện tổ chức bộ máy nhà nước ở Việt Nam hiện nay 9 10 185