Ktl-icon-tai-lieu

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - Thị trường Chứng khoán

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1731 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Tài liệu tham khảo

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Giáo trình Thị trường chứng khoán, Học
viện tài chính Nhà xuất bản Tài chính 2008
chính,
chính,
 Giáo trình Thị trường chứng khoán, ĐH
Kinh
Ki h tế TP HCM Nhà xuất bả Tài chính,
HCM,
ất bản
hí h
2008
 Luật chứng khoán 2006
 Luật doanh nghiệp 2005


BÀI GIẢNG MÔN

THỊ TRƯỜNG
CHỨNG KHOÁN
Giảng viên:
g

ThS. Vũ Quang Kết
g

Điện thoại/E-mail: quangketvu@gmail.com
Khoa:

Tài chính - Kế toán
1

Giảng viên VŨ QUANG KẾT
KHOA TÀI CHÍNH KẾ TOÁN 1

Một số Website hữu ích

Đánh giá


htt //
h tp


http://www ssi com vn

Giảng viên VŨ QUANG KẾT
KHOA TÀI CHÍNH KẾ TOÁN 1

2

Chuyên cần :
10%
 Kiểm tra và bài tập lớn: 20%
ể
 Thi cuối kỳ:
70 %


3

Giảng viên VŨ QUANG KẾT
KHOA TÀI CHÍNH KẾ TOÁN 1

4

Nội dung và kết cấu môn học
Chương 1: Tổng quan về thị trường chứng khoán
Chương 2 Chứ kh á
Ch
2: Chứng khoán
Chương 3: Thị trường chứng khoán sơ cấp
g
g
g
p
Chương 4: Thị trường chứng khoán thứ cấp
Chương 5: Công ty chứng khoán và quĩ đầu tư
chứng khoán
Chương 6: Phân tích và đầu tư chứng khoán
ầ
Chương 7: Thị trường trái phiếu quốc tế
Giảng viên VŨ QUANG KẾT
KHOA TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN1 1

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG
CHỨNG KHOÁN
Ứ
Á

Giảng viên VŨ QUANG KẾT
KHOA TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN 1

5

Nội dung chính







Khái quát về thị trường tài chính
Khái niệm thị trường tài chính
iệ
t ờ
hí h

Khái quát về thị trường tài chính
Khái niệm và phân l i thị t ờ CK
iệ
à hâ loại
trường
Chức năng của TTCK
g
Mục tiêu và nguyên tắc hoạt động của
TTCK
Chủ thể tham gia TTCK
Cơ chế điều hành và giám sát TTCK
Giảng viên VŨ QUANG KẾT
KHOA TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN 1

6

Thị trường tài chính là nơi diễn ra hoạt động giao
dịch và mua bán quyền sử dụng những khoản vốn
thông qua các phương thức giao dịch và những
công cụ tài chính nhất định



7

Đối tượng được mua bán trên thị trường tài chính là
quyền sử dụng các khoản vốn
Để mua bán các khoản vốn này người ta sử dụng các
này,
công cụ giao dịch nhất định
Giảng viên VŨ QUANG KẾT
KHOA TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN 1

8

Khái quát về thị trường tài chính
Kênh gián tiếp

Khái quát về thị trường tài chính
Cấu trúc của thị trường tài chính
Thị trường
tài chính
hí h

Trung gian
tài chính

Vốn

Thị trường vốn

Thị trường tiền tệ
ị
g
ệ
Vốn
Vốn
Vố

Người
cho vay

Vốn
Vố

Các thị trường
tài chính

Vốn

Người đi
g
vay

Thị
trường
tín
ụ g
dụng
ngắn
hạn

Thị
trường
ngoại
...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - Thị trường Chứng khoán - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - Thị trường Chứng khoán 9 10 11