Ktl-icon-tai-lieu

Hỏi đáp về ACFTA

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 2784 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VĂN PHÒNG UỶ BAN QUỐC GIA
VỀ HỢP TÁC KINH TẾ QUỐC TẾ

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
BỘ TÀI CHÍNH

HỎI ĐÁP VỀ THUẾ
ACFTA

HÀ NỘI, THÁNG 9/2006

MỤC LỤC
Phần I: Các vấn đề chung ................................................................................................... 8
Câu hỏi 1: ACFTA là gì? .............................................................................................. 8
Câu hỏi 2: Ưu đãi ACFTA là gì? .................................................................................. 8
Câu hỏi 3: Mục tiêu của ACFTA là gì? ........................................................................ 8
Câu hỏi 4: Ngoài cắt giảm và xoá bỏ thuế quan thì ACFTA còn làm những gì? ......... 8
Câu hỏi 5: Các sản phẩm, mặt hàng nào sẽ phải cắt giảm hay xoá bỏ thuế nhập
khẩu trong ACFTA ........................................................................................ 9
Câu hỏi 6: Những mặt hàng nào không phải giảm thuế nhập khẩu trong ACFTA ...... 9
Câu hỏi 7: Để biết được các thông tin về lộ trình giảm, xoá bỏ thuế nhập khẩu
trong ACFTA thì phải tìm trong các văn bản pháp lý nào?........................... 9
Câu hỏi 8: Tại sao lại gọi là “Thu hoạch sớm”? ......................................................... 10
Câu hỏi 9: Phạm vi của Chương trình Thu hoạch sớm bao gồm những mặt hàng
nào? .............................................................................................................. 10
Câu hỏi 10: Danh mục Thông thường là gì? Mô hình cắt giảm thuế của các mặt
hàng thuộc Danh mục này như thế nào? ...................................................... 11
Câu hỏi 11: Danh mục nhạy cảm là gì? Mô hình giảm thuế của các mặt hàng
thuộc Danh mục nhạy cảm này như thế nào? .............................................. 12
Câu hỏi 12: Các mặt hàng có thể được chuyển từ danh mục này sang danh mục
khác không? ................................................................................................. 12
Câu hỏi 13: Cắt giảm thuế quan phải đúng theo lộ trình đã quy định hay có thể
nhanh hơn hoặc chậm hơn?.......................................................................... 12
Câu hỏi 14: Nguyên tắc có đi có lại để một mặt hàng nhập khẩu được hưởng
mức thuế suất ACFTA là gì? ....................................................................... 12
Câu hỏi 15: Hàng hoá nhập khẩu từ những nước nào thì được hưởng mức thuế
suất ACFTA? ............................................................................................... 13
Câu hỏi 1...
VĂN PHÒNG U BAN QUC GIA
V HP TÁC KINH T QUC T
V HP TÁC QUC T
B TÀI CHÍNH
HI ĐÁP V THU
ACFTA
HÀ NI, THÁNG 9/2006
Hỏi đáp về ACFTA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hỏi đáp về ACFTA - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Hỏi đáp về ACFTA 9 10 116