Ktl-icon-tai-lieu

Hỏi đáp về chính sách tài chính

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 232 trang   |   Lượt xem: 1140 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Hoãi àaáp vïì chñnh saách taâi chñnh 1
MUÅC LUÅC
Hoãi: Cuåc Thuïë caác tónh, thaânh phöë trûåc thuöåc Trung ûúng hoãi vïì viïåc thay àöíi
giêëy in hoáa àún nùm 2002 - coá àiïím gò khaác so vúái nùm trûúác?..............................14
Hoãi: Cuåc thuïë tónh Haâ Têy coá cöng vùn hoãi vïì viïåc khêëu trûâ thuïë GTGT àêìu vaâo
àöëi vúái göî böì àïì?..........................................................................................................15
Hoãi: Nhûäng hûúáng dêîn vïì viïåc thu lïå phñ giaám àõnh vùn hoaá phêím xuêët nhêåp
khêíu? ...........................................................................................................................16
Hoãi: Töíng cuåc Haãi quan coá kiïën nghõ vïì viïåc aáp duång maä söë vaâ tñnh thuïë nhêåp
khêíu mùåt haânh àêåu haåt lupin?..................................................................................17
Hoãi: Möåt söë Doanh nghiïåp phaãn aánh nhûäng vûúáng mùæc trong quaá trònh thûåc hiïån
nöåp chïnh lïåch giaá theo quy àõnh taåi Quyïët àõnh söë 35/2001/QÀ/BTC..................17
Hoãi: Cuåc thuïë Tónh Gia Lai hoãi vïì viïåc tñnh phaåt chêåm nöåp tiïìn thuïë, tiïìn phaåt?
......................................................................................................................................19
Hoãi: Cöng vùn söë 3138TCT/NV5 ngaây 14/8/2001 cuãa Töíng cuåc thuïë àïì nghõ caác .20
Hoãi: Cuåc thuïë tónh Kon Tum coá cöng vùn hoãi vïì viïåc vûúáng mùæc trong quaá trònh
thûåc hiïån thuïë GTGT àöëi vúái saãn phêím ào àaåc àõa chñnh?.....................................21
Hoãi: Töíng cuåc Haãi quan coá cöng vùn söë 6053/TCHQ-KTTT ngaây 31/12/2001 phaãn
aánh vûúáng mùæc vïì viïåc aáp duång thuïë suêët thuïë Giaá trõ gia tùng àöëi vúái mùåt haâng
àaá maâi..........................................................................................................................22
Hoãi: Cöng ty TNHH Dïåt súåi KYROS coá cöng vùn hoãi vïì viïåc aáp maä söë thuïë cuãa
mùåt haâng phuå tuâng thay thïë cuãa maáy dïåt, maáy keáo súåi? ........................................22
Hoãi: Cöng ty TNHH Metro Cash vaâ Carry (MCC) kiïn nghõ vïì möåt söë vêën àïì liïn
quan túái haåch toaán vaâ kï khai nöåp thuïë GTGT?......................................................23
Hoãi: Chi nhaánh cöng ty Vêåt tû ngên haâng coá cöng vùn söë 103/CV-CNVTNH hoãi vïì
thuïë suêët thuïë GTGT.................................................................................................26
Hoãi: Tònh hònh thûåc hiïån caác quy àõnh cuãa Phaáp luêåt vïì phñ, lïå phñ úã möåt söë traåm
thu phñ cêìu àûúâng böå?................................................................................................27
Hoãi: Cöng ty CNK Ytïë Àöìng Thaáp (DOMESCO) coá cöng vùn khiïëu naåi viïåc tñnh
thuïë nhêåp khêíu mùåt haâng viïn nang "Luåc baão linh chi".........................................27
Hoãi: Cöng ty TNHH Red Bull Viïåt Nam àïì nghõ taåm ngûng viïåc tiïën haânh caác thuã
tuåc truy thu thuïë nhêåp khêíu, khöng tñnh phaåt chêåm nöåp, khöng thûåc hiïån cûúäng
Hỏi đáp về chính sách tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hỏi đáp về chính sách tài chính - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
232 Vietnamese
Hỏi đáp về chính sách tài chính 9 10 164