Ktl-icon-tai-lieu

Hội dệt may thêu đan tp.HCM

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 542 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chöông 3Toång Quan veà Hoäi Deät May Theâu Ñan Tp.Hoà Chí Minh - AGTEK
CHÖÔNG 3
TOÅNG QUAN VEÀ HOÄI DEÄT MAY THEÂU ÑAN TP. HCM -
AGTEK
3.1GIÔÙI THIEÄU CHUNG VEÀ HOAÏT ÑOÄNG CUÛA MOÄT HOÄI CHUYEÂN NGAØNH
Trong thöông maïi quoác teá ngaøy nay vai troø cuûa caùc toå chöùc Hoäi ngaøy caøng quan troïng,
ñaëc bieät laø trong boái caûnh töï do hoùa thöông maïi vaø môû ûa thò tröôøng trôû thaønh yeâu
caàu baét buoäc cuûa nhieàu toå chöùc kinh teá, thöông maïi khu vöïc vaø quoác teá. Theo ñoù, ñoàng
thôøi vôùi vieäc giaûm thueá, môû cöûa thò tröôøng, caùc quoác gia phaûi giaûm thieåu caùc raøo caûn
phi thueá, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho ñaàu Ñieàu naøy ñaõ taïo neân moâi tröôøng kinh
doanh bình ñaúng hôn vaø ñi theo ñoù laø söï caïnh tranh quyeát lieät treân bình dieän toaøn caàu.
Ñoaøn keát taïo ra söùc maïnh, Hoäi ñöôïc xem laø moät caùch thöùc ñ ñaït ñöôïc nhöõng gì maø
moät c nhaân ñôn leû khoâng theå ñaït ñöôïc. Do ñoù vai troø quan troïng cuûa caùc hoäi ngaønh
ngheà laø taïo moâi tröôøng kinh doanh thuaän lôïi cho caùc thaønh vieân thoâng qua caùc chöông
trình vaø hoaït ñoäng cuûa noù seõ hoã trôï caùc doanh nghieäp taêng cöôøng v naâng cao naêng
löïc cuûa chính mình, giuùp caùc doanh nghieäp tìm kieám thò tröôøng, baïn haøng ñeå ñaåy maïnh
hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa hoï.
Hoaït ñoäng chuû yeáu cuûa moät hoäi chuyeân ngaønh bao goàm nhöõng lónh vöïc chính sau:
Dòch vuï thoâng tin: Thu thaäp, xöû lyù vaø phoå bieán thoâng tin cho caùc doanh nghieäp veà
nhöõng vaán ñeà nhö: caùc thay ñoåi veà chính saùch, thoâng tin veà thò tröôøng, söùc mua cuûa
daân cö, nhu caàu thò hieáu tieâu duøng, tình hình xuaát nhaäp khaåu, xu höôùng phaùt trieån cuûa
thò tröôøng trong thôøi gian tôùi, nhaèm giuùp caùc doanh nghieäp naém baét cô hoäi kinh doanh,
chieám lónh thò tröôøng, duy trì vaøû roäng maïng löôùi baùn haøng, thoâng qua vieäc xuaát
baûn caùc aán phaåm veà thöông maïi vaø thò tröôøng, thieát laäp heä thoáng trao ñoåi döõ lieäu thoâng
tin …
Vaän ñoäng chính saùch: tham vaán vôùi caùc doanh nghieäp veà nhöõng vaán ñeà caàn ñieàu
chænh vaø kieán nghò vôùi caùc quan hoaïch ñònh chính saùch,ùi chính phuû ñeå söûa ñoåi,
boå sung hoaëc hoaøn thieän heä thoáng chính saùch quaûn l kinh teá, thöông maïi nhaèm phaùt
huy toái ña tieàm naêng cuûa caùc doanh nghieäp.
12
Hội dệt may thêu đan tp.HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hội dệt may thêu đan tp.HCM - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Hội dệt may thêu đan tp.HCM 9 10 562