Ktl-icon-tai-lieu

Hội nhập việc làm, nghề nghiệp của thanh niên - Khảo sát trên địa bàn thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình (Giai đoạn 2005-2011)

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 2034 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hội nhập việc làm, nghề nghiệp của thanh niên
- Khảo sát trên địa bàn thành phố Ninh Bình,
tỉnh Ninh Bình (Giai đoạn 2005-2011)
Đinh Thị Mai Trâm
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Xã hội học
Chuyên ngành: Xã hội học; Mã số: 60 31 30
Người hướng dẫn: TS. Trương An Quốc
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài “hội nhập việc làm và nghề
nghiệp”. Chỉ ra nhu cầu về việc làm, nghề nghiệp của thanh niên. Làm rõ thực trạng khả
năng đáp ứng (trình độ, kỹ năng) đối với việc làm, nghề nghiệp của thanh niên trong
thời kỳ hội nhập trên địa bàn thành phố Ninh Bình. Cách thức thanh niên trên địa bàn
nghiên cứu tìm kiếm việc làm, lựa chọn nghề nghiệp.
Keywords. Xã hội học; Việc làm; Nghề nghiệp; Thanh niên; Ninh Bình

Content.
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Hội nhập với thế giới và khu vực đem lại nhiều cơ hội nhưng cũng đưa đến
không ít những thách thức đối với nước ta. Đặc biệt với việc gia nhập tổ chức Thương
mại thế giới WTO, bộ mặt kinh tế của đất nước cũng có nhiều thay đổi, tạo ra nhiều
việc làm cho người lao động nhưng cũng đòi hỏi người lao động phải chủ động và tích
cực hơn trong việc tìm kiếm việc làm và thích ứng với những việc làm mới, nghề
nghiệp mới. Do vậy, sự cạnh tranh trên thị trường lao động ngày càng khốc liệt đối với
những người đang tìm kiếm việc làm và cả giữa những người đang có việc làm muốn
duy trì hay cố gắng tìm một công việc tốt hơn. Điều này đặc biệt quan trọng đối với
thanh niên, những người có nhu cầu rất lớn về việc làm, có trình độ, năng lực, sự nhanh
nhạy và khả năng thích ứng cao với cái mới nhưng cũng là người đang chịu áp lực rất
lớn về việc làm, thiếu việc làm và thất nghiệp.
Ninh Bình là một thành phố trong những năm vừa qua có tốc độ tăng trưởng kinh
tế khá mạnh, sự phát triển kinh tế đã tạo ra nhiều việc làm cho người lao động đặc biệt
là những loại hình việc làm mới trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ. Nhưng đây cũng

là thành phố có số người trong độ tuổi lao động rất lớn đặc biệt là tầng lớp thanh niên và
họ cũng đang gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại trong việc tìm kiếm việc làm, lựa chọn
nghề nghiệp cho bản thân. Cùng với sự thay đổi của cơ cấu, tính chất việc làm, những
yêu cầu mới trên thị trường lao động, đòi hỏi thanh niên phải có những điều chỉnh để
thích ứng. Chính vì vậy, tác giả đã quyết định nghiên cứu đề tài: “Hội nhập việc làm,
nghề nghiệp của thanh niên – khảo sát trên địa bàn Thành phố Ninh Bình, tỉnh
Ninh Bình (Giai đoạn 2005-2011)” với mong muốn góp phần đưa ...
Hi nhp việc làm, nghề nghip của thanh niên
- Khảo sát trên địa bàn thành phố Ninh Bình,
tỉnh Ninh Bình (Giai đoạn 2005-2011)
Đinh Thị Mai Trâm
Trường Đại hc Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Xã hội hc
Chuyên ngành: Xã hội học; Mã số: 60 31 30
Người ng dn: TS. Trương An Quốc
Năm bảo v: 2012
Abstract. H thống hóa cơ sở luận và thc tin của đề tài “hội nhp việc làm và nghề
nghiệp”. Chỉ ra nhu cu v việc làm, nghề nghip của thanh niên. Làm rõ thực trng kh
năng đáp ứng (trình độ, k năng) đối vi việc làm, nghề nghip của thanh niên trong
thi k hi nhập trên địa n thành ph Ninh Bình. Cách thức thanh niên trên địa n
nghiên cứu tìm kiếm việc làm, lựa chn ngh nghip.
Keywords. Xã hội hc; Việc làm; Ngh nghip; Thanh niên; Ninh Bình
Content.
M ĐẦU
1. Lý do chọn đ tài
Hi nhp vi thế giới khu vực đem lại nhiều cơ hội nhưng cũng đưa đến
không ít những thách thức đối với nước ta. Đặc bit vi vic gia nhp t chức Thương
mi thế gii WTO, b mt kinh tế của đất ớc cũng nhiều thay đổi, to ra nhiu
việc m cho người lao động nhưng cũng đòi hỏi người lao đng phi ch động tích
cực hơn trong việc m kiếm việc làm thích ng vi nhng việc làm mới, ngh
nghip mi. Do vy, s cạnh tranh trên th trường lao động ngày càng khốc liệt đi vi
những người đang m kiếm việc làm cả gia nhng người đang việc m muốn
duy trì hay c gắng m một công việc tốt hơn. Điều này đặc bit quan trọng đối vi
thanh niên, những người có nhu cu rt ln v việc làm, trình độ, năng lực, s nhanh
nhạy khả năng thích ng cao với cái mới nhưng cũng người đang chịu áp lc rt
ln v việc làm, thiếu việc làm và thất nghip.
Ninh Bình là một thành phố trong những năm vừa qua có tốc độ tăng trưng kinh
tế khá mạnh, s phát triển kinh tế đã tạo ra nhiu việc m cho người lao động đặc bit
là những loại hình việc làm mới trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ. Nhưng đây cũng
Hội nhập việc làm, nghề nghiệp của thanh niên - Khảo sát trên địa bàn thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình (Giai đoạn 2005-2011) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hội nhập việc làm, nghề nghiệp của thanh niên - Khảo sát trên địa bàn thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình (Giai đoạn 2005-2011) - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Hội nhập việc làm, nghề nghiệp của thanh niên - Khảo sát trên địa bàn thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình (Giai đoạn 2005-2011) 9 10 144