Ktl-icon-tai-lieu

Hội thảo: Phòng ngừa và Kiểm soát bạo lực gia đình

Được đăng lên bởi le-dieu-linh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 677 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hi tho ðối thoi Chính sách v ñiu phi ña ngành v Phòng nga và Kim soát
Bo lc gia ñình nhm hưởng ng Ngày Quc tế xa b bo lc vi ph n
21/11/2012, 8:30 – 12:00, Khách sn Melia, Hà Ni
Kính thưa
Ông Hunh Vĩnh Ái, Th trưởng b VH,TT& DL
Bà Yuriko Shoji, ðiu phi viên Thường trú Lâm thi LHQ ti Vit Nam
Tiến sĩ Nguyn Hu Minh, Giám ñốc Vin nghiên cu Gia ñình và Gii, Vit Nam
ðại din ca B Văn hóa, Th thao và Du lch và cng ñồng quc tế
Thưa các quý khách
Thay mt cho Liên minh châu Âu, tôi hân hnh ñược chào ñón tt c các quý v ti Hi tho
ðối thoi Chính sách v ñiu phi ña ngành v Phòng nga Kim soát Bo lc gia ñình
nhm hưởng ng Ngày Quc tế xa b bo lc vi ph n
Bo lc ngun gc t gii tác ñộng - theo nhiu phương thc mc ñộ- ti mt na dân
s thế gii. xy ra theo nhiu dng, bao gm quy ri tình dc, hiếp dâm buôn bán, ti
nhà, trường hc và nơi làm vicnh hưởng ti ph n và tr em gái sut cuc ñời ca h.
Trên bình din toàn cu, 70% ph n tr em gái tng tri nghim bo lc trong cuc ñời
mình. C 5 người thì có mt người tr thành nn nhân ca hiếp dâm hoc âm mưu hiếp dâm.
Ngân hàng thế gii d tính rng ph n trong ñộ tui t 15 ti 44 nguy cơ b hãm hiếp
bo lc gia ñình cao hơn bnh ung thư, tai nn giao thông, chiến tranh hoc st rét.
Thc tin vic kết hôn sm ph biến trên toàn thế gii, và thường dn ti ri ro v sc
khe, phơi nhim HIV và aids hu qu xu ñối vi tr em gái trong vic theo hc
các cơ hi kiếm sng tương lai. Nhng vn ñề này c thc tin có hi khác tác ñộng ti
hàng triu ph n trên toàn thế gii không nhng làm mt thanh danh nn nhân th phm
ca nhng bo lc như vây còng làm yếu ñi s gn kết cng ñồng hy hoi nhng n
lc phát trin ca chính ph và cng ñồng.
Các tác ñộng ca bo lc gii ñã ñược quc tế công nhn cuc ñấu tranh chng bo lc
gii da trên cơ s Công ước Liên hp quc v xóa b mi hình thc phân bit ñối x
vi ph n (CEDAW). V quan nim, công ước ñược xem như mt kế hoch chi tiết nhm
chm dt bt bình ñẳng gii cũng như s phân bit ñối x vi ph n, Vit Nam nm
trong s nhng nước ñã phê chun hoàn toàn công ước này.
Bo lc gii, ñặc bit bo lc gia ñình, cũng ph biến Vit Nam như các nước khác
trên thế gii. Mc gn ñây Vit Nam ñã ñạt ñược nhng tiến b rt tiến ti bình ñẳng
gii nhng tiến b thun li trong mt s ch s gii ch cht, Vit Nam vn tiếp tc
Hội thảo: Phòng ngừa và Kiểm soát bạo lực gia đình - Trang 2
Hội thảo: Phòng ngừa và Kiểm soát bạo lực gia đình - Người đăng: le-dieu-linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hội thảo: Phòng ngừa và Kiểm soát bạo lực gia đình 9 10 476