Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng dịch vụ an

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 317 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
===o0o===
Tp.HCM, ngày …… tháng …… năm 200
HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ AN NINH
(Số: …../ĐV– ……./04)
- Căn cứ vào pháp lệnh HĐKT của nhà nước Việt Nam ban hành ngày 29/09/1989.
- Căn cứ theo nghị định số 17/HĐBT ngày 16/01/1990 của HĐBT quy định chi tiết về
thực hiện pháp lệnh HĐKT.
BÊN A:
………………………………………………………………………………………………
……..
Địa chỉ:
………………………………………………………………………………………………
……..
Điện thoại: ……………………………………………………
Fax: ……………………………………………………
Đại diện:
- Chức vụ:
Mã số thuế: ……………………………………………………
GPĐTsố: ……………………………………………………
Và
BÊN B: ..............................................................................................................
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
E-mail:
Đại diện:
GPKD số:
Mã số thuế:
Số tài khoản:
Cùng thỏa thuận ký hợp đồng dịch vụ bảo vệ với các điều khoản và điều kiện sau đây:
ĐIỀU 1. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA BÊN B

Căn cứ theo nhu cầu bảo vệ của Bên A, Bên B có trách nhiệm bảo vệ tài sản và an ninh
trật tự cho Bên A tại địa điểm: ............................................ Sau đây gọi là khu vực bảo vệ
theo các hạng mục:
1.1. Bảo vệ an toàn các trang thiết bị, tài sản của Bên A.
1.2. Chủ động phát hiện để phòng chống các hành vi phá hoại hoặc đe dọa phá hoại cơ sở
vật chất, kỹ thuật của Bên A theo đúng luật pháp Việt Nam.
Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về kiểm tra, kiểm
soát, ghi chép sổ sách theo dõi hàng hóa, tài sản, người và phương tiện ra vào khu vực
của Bên A.
1.4. Báo cáo đầy đủ và kịp thời các thông tin có liên quan đến tình hình bảo vệ tài sản và
an ninh trật tự để Bên A có kế hoạch xử lý.
1.5. Thường xuyên tuần tra canh gác phát hiện kịp thời và xử lý trong khả năng cho phép
các sự cố mất an toàn của Bên A (đặc biệt là an toàn PCCC).
Có trách nhiệm kiểm tra vật dụng cá nhân của cán bộ, công nhân viên và khách của Bên
A, kể cả các lái xe có quan hệ hợp đồng vận tải với Bên A khi ra vào khu vực bảo vệ
trong trường hợp Bên A có qui định kiểm tra và các qui định đó phải phù hợp với luật
pháp Việt Nam.
Được quyền bắt giữ ngay và lập biên bản kịp thời khi bắt được các trường hợp phạm
pháp qủa tang theo luật pháp Việt Nam đối với bất kỳ ai có hành vi phá hoại, trộm cắp,
lừa đảo, gian lận… để chiếm đoạt tài sản hoặc gây rối làm mất an toàn trật tự xã hội trong
khu vực bảo vệ của Bên A, đồng thời phải thông báo ngay người có trách nhiệm của Bên
A biết sự việc xảy ra.
Có trách nhiệm giám sát chặt chẽ việc vận chuyển rác thải, phế liệu ra khỏ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hợp đồng dịch vụ an - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hợp đồng dịch vụ an 9 10 488