Ktl-icon-tai-lieu

Hợp tác trong cung ứng nguyên liệu giữa các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuốc thú y trên địa bàn Hà Nội

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 784 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tạp chí Khoa học và Phát triển 2011: Tập 9, số 4: 690 - 696

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

HîP T¸C TRONG CUNG øNG NGUY£N LIÖU GI÷A C¸C DOANH NGHIÖP
S¶N XUÊT - KINH DOANH THUèC THó Y TR£N §ÞA BμN Hμ NéI
The Cooperation in Raw Material Supply among Enterprises of
Manufacturing and Trading Veterinary Medicine in Hanoi
Đặng Thị Hồng Tuyết1,2, Đỗ Kim Chung2
1

Trường Trung học Quản lý và Công nghệ (Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội), Nghiên cứu sinh
2
Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Địa chỉ email tác giả liên lạc: hongtuyet75@yahoo.com
Ngày gửi đăng: 26.04.2011;
Ngày chấp nhận: 26.06.2011
TÓM TẮT

Hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh thuốc thú y trên địa bàn Hà Nội đang đứng
trước khó khăn về nguồn cung ứng nguyên liệu do trong nước chưa tự sản xuất ra, số lượng nhà
phân phối chuyên nghiệp về nguyên liệu thuốc thú y không nhiều, các doanh nghiệp có khả năng tự
nhập khẩu thuốc thú y ít. Yêu cầu sản phẩm thuốc thú y phải đạt tiêu chuẩn chất lượng toàn diện để
phục vụ chăn nuôi theo hướng bền vững đồng thời có thể cạnh tranh được với thuốc thú y ngoại
nhập đòi hỏi nguyên liệu thuốc thú y phải đảm bảo cả về số lượng, chất lượng và giá cả. Chính vì thế,
48,57% số doanh nghiệp thuốc thú y trên địa bàn Hà Nội đã hợp tác với nhau để tạo ra nguồn nguyên
liệu dồi dào, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, giúp quá trình sản xuất - kinh doanh thuốc thú y diễn ra
thường xuyên, liên tục và không bị gián đoạn. Sự hợp tác trong cung ứng nguyên liệu giữa các
doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh thuốc thú y trên địa bàn Hà Nội có cả thuận lợi và khó khăn
nhưng bước đầu đã đạt được những thành công nhất định trong việc mang lại lợi ích cho các doanh
nghiệp tham gia. Bài viết này tập trung phân tích tình hình hợp tác trong cung ứng nguyên liệu giữa
các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh thuốc thú y trên địa bàn Hà Nội, trên cơ sở đó đưa ra một số
giải pháp thúc đẩy sự hợp tác trong cung ứng nguyên liệu giữa các doanh nghiệp.
Từ khóa: Doanh nghiệp, hợp tác, sản xuất - kinh doanh thuốc thú y.

SUMMARY
Currently, enterprises of manufacturing - trading veterinary medicine in Hanoi is facing
difficulties in source of raw materials because it can not produce by itself in domestic, there is not
many professional distributors of raw materials and few enterprises are able to import raw materials.
Requiring comprehensive quality standards for veterinary medicine products to serve the sustainable
livestock and can compete with imported veterinary medi...
Tp chí Khoa hc và Phát trin 2011: Tp 9, s 4: 690 - 696 TRƯỜNG ĐẠI HC NÔNG NGHIP HÀ NI
HîP T¸C TRONG CUNG øNG NGUY£N LIÖU GI÷A C¸C DOANH NGHIÖP
S¶N XUÊT - KINH DOANH THUèC THó Y TR£N §ÞA BμN Hμ NéI
The Cooperation in Raw Material Supply among Enterprises of
Manufacturing and Trading Veterinary Medicine in Hanoi
Đặng Th Hng Tuyết
1,2
, Đỗ Kim Chung
2
1
Trường Trung hc Qun lý và Công ngh (Dương Xá, Gia Lâm, Hà Ni), Nghiên cu sinh
2
Khoa Kinh tế và Phát trin nông thôn, Trường Đại hc Nông nghip Hà Ni
Địa ch email tác gi liên lc: hongtuyet75@yahoo.com
Ngày gi đăng: 26.04.2011; Ngày chp nhn: 26.06.2011
TÓM TT
Hin nay, các doanh nghip sn xut - kinh doanh thuc thú y trên địa bàn Hà Ni đang đứng
trước khó khăn v ngun cung ng nguyên liu do trong nước chưa t sn xut ra, s lượng nhà
phân phi chuyên nghip v nguyên liu thuc thú y không nhiu, các doanh nghip có kh năng t
nhp khu thuc thú y ít. Yêu cu sn phm thuc thú y phi đạt tiêu chun cht lượng toàn din để
phc v chăn nuôi theo hướng bn vng đồng thi có th cnh tranh được vi thuc thú y ngoi
nhp đòi hi nguyên liu thuc thú y phi đảm bo c v s lượng, cht lượng và giá c. Chính vì thế,
48,57% s doanh nghip thuc thú y trên địa bàn Hà Ni đã hp tác vi nhau để to ra ngun nguyên
liu di dào, đáp ng yêu cu v cht lượng, giúp quá trình sn xut - kinh doanh thuc thú y din ra
thường xuyên, liên tc và không b gián đon. S hp tác trong cung ng nguyên liu gia các
doanh nghip sn xut - kinh doanh thuc thú y trên địa bàn Hà Ni có c thun li và khó khăn
nhưng bước đầu đã đạt đưc nhng thành công nht định trong vic mang li li ích cho các doanh
nghip tham gia. Bài viết này tp trung phân tích tình hình hp tác trong cung ng nguyên liu gia
các doanh nghip sn xut - kinh doanh thuc thú y trên địa bàn Hà Ni, trên cơ s đó đưa ra mt s
gii pháp thúc đẩy s hp tác trong cung ng nguyên liu gia các doanh nghip.
T khóa: Doanh nghip, hp tác, sn xut - kinh doanh thuc thú y.
SUMMARY
Currently, enterprises of manufacturing - trading veterinary medicine in Hanoi is facing
difficulties in source of raw materials because it can not produce by itself in domestic, there is not
many professional distributors of raw materials and few enterprises are able to import raw materials.
Requiring comprehensive quality standards for veterinary medicine products to serve the sustainable
livestock and can compete with imported veterinary medicines needs raw materials of veterinary to
ensure the quantity, quality and price. Therefore, 48,57% of enterprises of manufacturing - trading
veterinary medicine in Hanoi has cooperated with each other to create abundant resource, to meet the
requirements for quality and make the process of trading - manufacturing veterinary medicine
frequent, continuous and uninterrupted. The cooperation in the supply of raw materials among
enterprises of manufacturing - trading veterinary medicine in Hanoi had both advantages and
difficulties but initially it has achieved successes in give benefits for participating enterprises. This
paper focuses on analysis of cooperation in the supply of raw materials among enterprises of trading
- manufacturing veterinary medicine in Hanoi, on that basis offers some solutions to promote
cooperation in supply of raw materials.
Key words: Cooperation, enterprise, trading - manufacturing veterinary medicine.
690
Hợp tác trong cung ứng nguyên liệu giữa các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuốc thú y trên địa bàn Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hợp tác trong cung ứng nguyên liệu giữa các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuốc thú y trên địa bàn Hà Nội - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hợp tác trong cung ứng nguyên liệu giữa các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuốc thú y trên địa bàn Hà Nội 9 10 876