Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn chuyển đổi hệ tọa độ

Được đăng lên bởi dungvan1206
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 193 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ EK
WWW .EKGIS.COM.VN

HƯỚNG DẪN
CHUYỂN ĐỔI HỆ TỌA ĐỘ
PHIÊN BẢN 1.0

HÀ NỘI 2010

1

MỤC LỤC
CHƯƠNG I - GIỚI THIỆU .......................................................................................... 4
1. Đặt vấn đề ................................................................................................................... 4
2. Giải thích từ viết tắt và thuật ngữ ................................................................................ 4
2.1. Từ viết tắt........................................................................................................... 4
2.2. Thuật ngữ .......................................................................................................... 4
3. Các hệ tọa độ của dữ liệu địa lý tại Việt Nam(*).......................................................... 6
3.1 Hệ tọa độ HN-72 ................................................................................................. 6
3.2 Hệ tọa độ INDIAN-1954 ...................................................................................... 6
3.3 Hệ tọa độ Hệ tọa độ WGS-1984 ......................................................................... 7
3.4 Hệ tọa độ VN-2000 ............................................................................................. 7
CHƯƠNG II – HƯỚNG DẪN CHUYỂN HỆ TỌA ĐỘ ................................................ 9
1. Quy trình kỹ thuật chung ............................................................................................. 9
2. Quy trình công nghệ chuyển đổi hệ tọa độ trong ArcGIS .......................................... 10
2.1 Quy trình chung ................................................................................................ 10
2.2 Định nghĩa hệ tọa độ......................................................................................... 10
2.2.1 Định nghĩa hệ tọa độ địa lý ............................................................................ 10
2.2.2 Định nghĩa hệ tọa độ quy chiếu ..................................................................... 13
2.2.3 Định nghĩa hệ tọa độ độ cao .......................................................................... 16
2.3 Định nghĩa phép chuyển hệ tọa độ ................................................................... 18
2.4 Chuyển hệ tọa độ.............................................................................................. 20
3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm GeoTools(*).................
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ
EK
W
W W
. EK GI S
. C
O M . V
N
HƯỚNG DẪN
CHUYỂN ĐỔI HỆ TỌA
ĐỘ
PHIÊN BẢN
1.0
NỘI
2010
1
hướng dẫn chuyển đổi hệ tọa độ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hướng dẫn chuyển đổi hệ tọa độ - Người đăng: dungvan1206
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
hướng dẫn chuyển đổi hệ tọa độ 9 10 766