Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán

Được đăng lên bởi trung.gcompany
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1299 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 03 : 2009/BXD
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ PHÂN LOẠI, PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN
DỤNG, CÔNG NGHIỆP VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ
Vietnam Building Code on Classifications and Grading of Civil and
Industrial Buildings and Urban Infrastructures

HÀ NỘI – 2009

Lời nói đầu

QCVN 03 : 2009/BXD do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học
Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số:
33/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2009.

QCVN 03 : 2009/BXD

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ PHÂN LOẠI, PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN
DỤNG, CÔNG NGHIỆP VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ
Vietnam Building Code on Classifications and Grading of Civil
and Industrial Buildings and Urban Infrastructures
1 QUY ĐỊNH CHUNG
1.1

Phạm vi điều chỉnh

Qui chuẩn này qui định loại và cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ
thuật đô thị, bao gồm công trình xây mới và cải tạo sửa chữa.

1.2

Đối tượng áp dụng

Qui chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xây dựng
các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị trên lãnh thổ Việt
Nam.

1.3

Giải thích từ ngữ

Trong qui chuẩn này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1.3.1

Công trình xây dựng

Sản phẩm được tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt
vào công trình, được liên kết định vị với đất, có thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trên
mặt đất, phần dưới mặt nước, phần trên mặt nước, được xây dựng theo thiết kế.
1.3.2

Loại công trình xây dựng

Khái niệm chỉ rõ công năng sử dụng của công trình (nhà ở, trường học, bệnh viện, nhà máy
sản xuất xi măng, cấp nước …). Một dự án đầu tư có thể có nhiều loại công trình.
1.3.3

Cấp công trình

Khái niệm thể hiện qui mô của công trình (chiều cao, diện tích, công suất …) hoặc tầm quan
trọng của công trình (cấp quốc tế, quốc gia, tỉnh, ngành, huyện, xã hoặc hậu quả về kinh tế,
xã hội, môi trường sinh thái khi công trình bị sự cố).
Một loại công trình có thể có nhiều cấp khác nhau. Cấp công trình được xác định cho từng
công trình đơn lẻ của dự án đầu tư (một ngôi nhà chung cư, một nhà học thuộc trường học,
một nhà phẫu thuật thuộc bệnh viện, công trình tháp trao đổi nhiệt của một nhà máy sản
xuất xi măng …).
1.3.4

Nhà ở riêng lẻ

Công trình được xây dựng trong khuôn viên đất ở thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, cá
nhân.
3

QCVN 03 : 2009/BXD
1.3.5

Biệt thự

Nhà ở riêng lẻ có sân vườn (cây xanh, thảm cỏ, ...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QCVN 03 : 2009/BXD
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ PHÂN LOẠI, PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN
DỤNG, CÔNG NGHIỆP VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ
Vietnam Building Code on Classifications and Grading of Civil and
Industrial Buildings and Urban Infrastructures
HÀ NỘI – 2009
Hướng dẫn điều chỉnh dự toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn điều chỉnh dự toán - Người đăng: trung.gcompany
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Hướng dẫn điều chỉnh dự toán 9 10 943