Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn giám định tổn thất xe cơ giới

Được đăng lên bởi mr-duong
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 3047 lần   |   Lượt tải: 10 lần
C.TY CPGÑHH BAÛO TÍN
CHI NHAÙNH HAÛI PHOØNG
Maõ hieäu:
HD – 06.11.02

Ngaøy ban haønh:
01.06.2004

HÖÔÙNG DAÃN GIAÙM ÑÒNH
TOÅN THAÁT XE CÔ GIÔÙI
Laàn suûa ñoåi/ngaøy:
00

Trang soá: 1/14

Ngöôøi soaïn thaûo:

GIAÙM ÑOÁC
BAN HAØNH

Laàn soaùt xeùt/ngaøy:

Ngöôøi soaùt xeùt:

Traàn Huøng Meänh
PHAÀN MOÄT: MOÄT SOÁ HIEÅU BIEÁT VEÀ XE CÔ GIÔÙI VAØ XE CHUYEÂN DUØNG

1.
1.1.
1.2.
2.

2.1.

ÑÒNH NGHÓA
Xe cô gôùi: Laø caùc loaïi xe otoâ, maùy keùo, xe moâtoâ hai baùnh, xe moâtoâ ba baùnh, xe gaén maùy vaø caùc
loaïi xe töông töï, keå caû xe cô giôùi duøng cho ngöôøi taøn taät.
Xe chuyeân duøng: Laø caùc loaïi xe maùy thi coâng, xe maùy noâng nghieäp, xe maùy laâm nghieäp…
PHAÂN LOAÏI TOÅNG THAØNH CUÛA XE CÔ GIÔÙI VAØ XE CHUYEÂN DUØNG: Coù nhieàu caùch phaân loaïi
toåûng thaønh, tuy nhieân trong taøi lieäu naøy chæ ñeà caäp ñeán caùch phaân loaïi theo loaïi hình baûo hieåm.
Theo tieâu chí naøy xe cô gôùi vaø xe chuyeân duøng ñöôïc chia thaønh baûy nhoùm toång thaønh, caùc chi
tieát, cuïm chi tieát chính naèm trong caùc nhoùm toång thaønh ñöôïc moâ taû döôùi ñaây:
Toång thaønh ñoäng cô goàm:
2.1.1. Ñoäng cô bao goàm:
1. Heä thoáng treo cuûa toå hôïp maùy phaùt ñieän.
2. Thaân xilanh.
3. Naép xilanh.
4. Piston vaø thanh truyeàn.
5. Truïc khuyûu vaø baùnh ñaø.
6. Truïc phaân phoái.
7. Van vaø con ñoäi cuûa van.
8. OÁng goùp thaûi - cuïm oáng xaû.
9. Maùng daàu cuûa thaân xilanh.
10. Bôm daàu.
11. Boä loïc daàu thoâ.
12. Boä taûn nhieät daàu.
13. Heä thoáng thoâng gioù cacte ñoäng cô.
14. Thieát bò laøm noùng tröôùc khôûi ñoäng.
15. Boä loïc daàu ly taâm.
16. Thieát bò hoã trôï khôûi ñoäng.
17. Cô caáu daãn ñoäng caùc thieát bò.
2.1.2. Heä thoáng caáp nhieân lieäu (tröø thuøng vaø naép nhieân lieäu) goàm:
1. oáng daãn nhieân lieäu.
2. baàu loïc thoâ nhieân lieäu.
3. bôm nhieân lieäu thaáp aùp.
1

C.TY CPGÑHH BAÛO TÍN
CHI NHAÙNH HAÛI PHOØNG
Maõ hieäu:
HD – 06.11.02

2.2.

Ngaøy ban haønh:
01.06.2004

HÖÔÙNG DAÃN GIAÙM ÑÒNH
TOÅN THAÁT XE CÔ GIÔÙI
Laàn suûa ñoåi/ngaøy:
00

Laàn soaùt xeùt/ngaøy:

4. oä ñieàu chænh taàn soá quay.
5. boä taêng toác.
6. baàu loïc khoâng khí.
7. bôm nhieân lieäu cao aùp.
8. voøi phun.
9. oáng naïp.
10. baàu loïc tinh.
11. khôùp ñieàu chænh goùc phun sôùm nhieân lieäu.
12. bôm xaêng.
13. cheá hoaø khí.
14. buzi.
15. maùy neùn khí…
2.1.3. Heä thoáng laøm maùt (tröø caùnh chôùp boä taûn nhieät) goàm:
1. boä taûn nhieät nöôùc.
2. giaù treo boä taûn nhieät.
3. oáng daãn vaø oáng meàm.
4. nuùt boä taûn nhieät.
5. voøi xaû.
6. van nhieät.
7. bôm nö...
C.TY CPGÑHH BAÛO TÍN
CHI NHAÙNH HAÛI PHOØNG
HÖÔÙNG DAÃN GIAÙM ÑÒNH
TOÅN THAÁT XE CÔ GIÔÙI
Maõ hieäu:
HD – 06.11.02
Ngaøy ban haønh:
01.06.2004
Laàn suûa ñoåi/ngaøy:
00
Laàn soaùt xeùt/ngaøy: Trang soá: 1/14
GIAÙM ÑOÁC
BAN HAØNH
Ngöôøi soaïn thaûo: Ngöôøi soaùt xeùt:
Traàn Huøng Meänh
PHAÀN MOÄT: MOÄT SOÁ HIEÅU BIEÁT VEÀ XE CÔ GIÔÙI VAØ XE CHUYEÂN DUØNG
1. ÑÒNH NGHÓA
1.1. Xe cô gôùi: Laø caùc loaïi xe otoâ, maùy keùo, xe moâtoâ hai baùnh, xe moâtoâ ba baùnh, xe gaén maùy vaø caùc
loaïi xe töông töï, keå caû xe cô giôùi duøng cho ngöôøi taøn taät.
1.2. Xe chuyeân duøng: Laø caùc loaïi xe maùy thi coâng, xe maùy noâng nghieäp, xe maùy laâm nghieäp…
2. PHAÂN LOAÏI TOÅNG THAØNH CUÛA XE GIÔÙI VAØ XE CHUYEÂN DUØNG: Coù nhieàu caùch phaân loaïi
toåûng thaønh, tuy nhieân trong taøi lieäu naøy chæ ñeà caäp ñeán caùch phaân loaïi theo loaïi hình baûo hieåm.
Theo tieâu chí naøy xe gôùi v xe chuyeân duøng ñöôïc chia thaønh baûy nhoùm toång thaønh, caùc chi
tieát, cuïm chi tieát chính naèm trong caùc nhoùm toång thaønh ñöôïc moâ taû döôùi ñaây:
2.1. Toång thaønh ñoäng cô goàm:
2.1.1. Ñoäng cô bao goàm:
1. Heä thoáng treo cuûa toå hôïp maùy phaùt ñieän.
2. Thaân xilanh.
3. Naép xilanh.
4. Piston vaø thanh truyeàn.
5. Truïc khuyûu vaø baùnh ñaø.
6. Truïc phaân phoái.
7. Van vaø con ñoäi cuûa van.
8. OÁng goùp thaûi - cuïm oáng xaû.
9. Maùng daàu cuûa thaân xilanh.
10. Bôm daàu.
11. Boä loïc daàu thoâ.
12. Boä taûn nhieät daàu.
13. Heä thoáng thoâng gioù cacte ñoäng cô.
14. Thieát bò laøm noùng tröôùc khôûi ñoäng.
15. Boä loïc daàu ly taâm.
16. Thieát bò hoã trôï khôûi ñoäng.
17. Cô caáu daãn ñoäng caùc thieát bò.
2.1.2. Heä thoáng caáp nhieân lieäu (tröø thuøng vaø naép nhieân lieäu) goàm:
1. oáng daãn nhieân lieäu.
2. baàu loïc thoâ nhieân lieäu.
3. bôm nhieân lieäu thaáp aùp.
1
Hướng dẫn giám định tổn thất xe cơ giới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn giám định tổn thất xe cơ giới - Người đăng: mr-duong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Hướng dẫn giám định tổn thất xe cơ giới 9 10 966