Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN HỌC Autodesk Land Desktop

Được đăng lên bởi nguyenkhack47
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 6370 lần   |   Lượt tải: 37 lần
HÖÔÙNG DAÃN HOÏC
Autodesk Land Desktop

I - Xaùc laäp baûn veõ :
Môû chöông trình Land desktop, xuaát hieän cöûa soå , choïn New.
Ñaët teân vaøo Name, chæ ñöôøng daãn vaøo choå Save: Browse, OK/ Create Project: choïn
Defaut(Meter), ñaët laïi teân (2 laàn), OK / OK / NO / OK / choïn tyû leä: 1:1000, next / next /
next / next / next / next / choïn côõ chöõ vd: 4mm, next / next / choïn laïi tyû leä: 1:1000, Finish /
OK .
II - Phun ñieåm :
Vaøo Points / Poins setting …/ Marker: choïn kieåu daáu cuûa ñieåm, choïn Size: 0.2 / Text:
boû 2 daáu kieåm ôû Number vaø Description, chæ ñeå thoâng soá cao ñoä, choïn Size: 0.5 / OK.
Vaøo Points / Import-Export points / Import points / hieän baûng Format ManagerImport points : trong Format: choïn PNEZD(comman delimited), trong Source File: chæ
ñöôøng daãn ñeán file soá lieäu ñaõ xöû lyù, ñaùnh daáu kieåm vaøo add points to point group roài ñaët
teân, OK / OK / OK, chôø phun ñieåm / Baám Z / E / Enter.
III - Veõ bình ñoà :
Vaøo Terrain / Terrain Model Explorer / click chuoät phaûi vaøo Terrain, choïn noù, click
chuoät phaûi vaøo Surface, choïn Rename, ñaët teân, OK, click 2 laàn vaøo Terrain, 2 laàn vaøo
Surface vöøa taïo, choïn Point Files, click chuoät phaûi choïn Add Point File, kieåm tra laïi ñöôøng
daãn ñeán File soá lieäu ñaõ xöû lyù, OK, choïn Surface vöøa taïo, click chuoät phaûi choïn Build /
OK / OK / taét baûng Terrain Model Explorer.
Vaøo Terrain / Edit Surface / Import 3D lines, Enter, xuaát hieän caùc löôùi tam giaùc ( coù
theå xoùa ñi nhöõng ñieãm khoâng caàn thieát hoaëc gaàn nhau quaù )
Vaøo Terrain / Edit Surface / Delete Line / xoùa ñi caùc caïnh khoâng caàn thieát ôû vieàn
ngoaøi.
Vaøo Terrain / Contour Style Manager / choïn theû Contour Appearance, choïn Add
Vetices, keùo thöôùc laøm trôn ñöôøng ñoàng möùc tuøy yù, OK .
Vaøo Terrain / Create Contours / kieåm vaøo Both Minor and Major, choïn Minor
Interval : 0.5, töï ñoäng Major Interval : 2.5, kieåm vaøo Polylines, OK / Enter / Xuaát hieän caùc
ñöôøng ñoàng möùc maøu traéng / Vaøo Layer choïn maøu cho caùc ñöôøng ñoàng möùc con –caùi ( coù
theå taét löôùi tam giaùc cho deã nhìn ) .
Vaøo Terrain / Edit Surface / Flip point / nhaáp chuoät vaøo caùc caïnh ñeå xoay laïi sao cho
caùc ñöôøng ñoàng möùc noäi suy cho ñuùng.
Vaøo Terrain / Create Contours / chaïy laïi ñöôøng ñoàng möùc, chuù yù nhôù kieåm vaøo
Polylines / Enter .
Nhôù Save laïi bình ñoà vöøa veõ treân
IV- Veõ maët caét :
1 – Veõ maët caét qua 1 bình ñoà :

Vaøo Terrain / Sections / Import Quic...
HÖÔÙNG DAÃN HOÏC
Autodesk Land Desktop
I - Xaùc laäp baûn veõ :
Môû chöông trình Land desktop, xuaát hieän cöûa soå , choïn New.
Ñaët teân vaøo Name, chæ ñöôøng daãn vaøo choå Save: Browse, OK/ Create Project: choïn
Defaut(Meter), ñaët laïi teân (2 laàn), OK / OK / NO / OK / choïn tyû leä: 1:1000, next / next /
next / next / next / next / choïn côõ chöõ vd: 4mm, next / next / choïn laïi tyû leä: 1:1000, Finish /
OK .
II - Phun ñieåm :
Vaøo Points / Poins setting …/ Marker: choïn kieåu daáu cuûa ñieåm, choïn Size: 0.2 / Text:
boû 2 daáu kieåm ôû Number vaø Description, chæ ñeå thoâng soá cao ñoä, choïn Size: 0.5 / OK.
Vaøo Points / Import-Export points / Import points / hieän baûng Format Manager-
Import points : trong Format: choïn PNEZD(comman delimited), trong Source File: chæ
ñöôøng daãn ñeán file soá lieäu ñaõ xöû lyù, ñaùnh daáu kieåm vaøo add points to point group roài ñaët
teân, OK / OK / OK, chôø phun ñieåm / Baám Z / E / Enter.
III - Veõ bình ñoà :
Vaøo Terrain / Terrain Model Explorer / click chuoät phaûi vaøo Terrain, choïn noù, click
chuoät phaûi vaøo Surface, choïn Rename, ñaët teân, OK, click 2 laàn vaøo Terrain, 2 laàn vaøo
Surface vöøa taïo, choïn Point Files, click chuoät phaûi choïn Add Point File, kieåm tra laïi ñöôøng
daãn ñeán File soá lieäu ñ xöû lyù, OK, choïn Surface vöøa taïo, click chuoät phaûi choïn Build /
OK / OK / taét baûng Terrain Model Explorer.
Vaøo Terrain / Edit Surface / Import 3D lines, Enter, xuaát hieän caùc löôùi tam giaùc ( coù
theå xoùa ñi nhöõng ñieãm khoâng caàn thieát hoaëc gaàn nhau quaù )
Vaøo Terrain / Edit Surface / Delete Line / xa ñi caùc caïnh khoâng caàn thieát ôû vieàn
ngoaøi.
Vaøo Terrain / Contour Style Manager / choïn theû Contour Appearance, choïn Add
Vetices, keùo thöôùc laøm trôn ñöôøng ñoàng möùc tuøy yù, OK .
Vaøo Terrain / Create Contours / kieåm vaøo Both Minor and Major, choïn Minor
Interval : 0.5, töï ñoäng Major Interval : 2.5, kieåm vaøo Polylines, OK / Enter / Xuaát hieän caùc
ñöôøng ñoàng möùc maøu traéng / Vaøo Layer choïn maøu cho caùc ñöôøng ñoàng möùc con –caùi ( coù
theå taét löôùi tam giaùc cho deã nhìn ) .
Vaøo Terrain / Edit Surface / Flip point / nhaáp chuoät vaøo caùc caïnh ñeå xoay laïi sao cho
caùc ñöôøng ñoàng möùc noäi suy cho ñuùng.
Vaøo Terrain / Create Contours / chaïy laïi ñöôøng ñoàng möùc, chuù nhôù kieåm vaøo
Polylines / Enter .
Nhôù Save laïi bình ñoà vöøa veõ treân
IV- Veõ maët caét :
1 – Veõ maët caét qua 1 bình ñoà :
HƯỚNG DẪN HỌC Autodesk Land Desktop - Trang 2
HƯỚNG DẪN HỌC Autodesk Land Desktop - Người đăng: nguyenkhack47
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
HƯỚNG DẪN HỌC Autodesk Land Desktop 9 10 459