Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn làm bài tập Project hay Đồ án môn học

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 819 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn làm bài tập Project hay Đồ án môn học
---oOo--1. Phạm vi áp dụng:
Hướng dẫn này được áp dụng cho các bài thực hành giữa kỳ (bài tập project) vàv
các bài đồ án cộng điểm của các môn học sau:
- CTDL 1 & 2
- Lập trình C trên Windows
- OOP
2. Yêu cầu chung:
- Thường các bài tập Project hay đồ án sẽ được yêu cầu nộp 2 phần chính:
ƒ Sưu liệu: là phần tài liệu .DOC đi kèm, để mô tả bài tập. Chỉ nộp
file. Xem phần [3] để biết nội dung sưu liệu.
ƒ Chương trình: xem phần [4] để biết cấu trúc đĩa nộp.
- Để tránh tình trạng kiện cáo mất bài nộp sau này, yêu cầu thực hiện theo các
qui định sau:
ƒ Lớp trưởng chỉ nộp cho GV 1 đĩa CD duy nhất chứa tất cả bài
nộp của các bạn trong lớp. GV sẽ không nhận nộp đĩa mềm vì có
thể thất lạc hay hư hỏng.
ƒ GV sẽ không nhận bất kỳ bài nộp nào qua email, vì bất kỳ lý do
gì. GV cũng sẽ không trả lời email gởi nộp bài, và đương nhiên,
bài nộp đó coi như không có.
3. Gợi ý viết báo cáo sưu liệu: (không nhất thiết phải có đủ các mục)
Phần 1: Mở đầu
- Nêu mục tiêu và nội dung của đồ án/project.
Phần 2: Mục lục
Phần 3: Các cơ sở lý thuyết
- Trình bày các cơ sở lý thuyết liên quan đến các nội dung mà đồ án sẽ giải
quyết.
- Phân tích các hướng tiếp cận khác nhau (nếu có)
- Chọn ra phương pháp được sử dụng trong đồ án
Phần 4: Phân tích và thiết kế chương trình
- Các thuật toán quan trọng
- Trình bày trên phương diện lý thuyết các thuật toán then chốt trong chương
trình. Minh họa bằng lưu đồ. Đánh giá, phân tích.
- Thiết kế chi tiết của chương trình: các CTDL, các hàm quan trọng, các giải
thuật, các bước thực hiện cài đặt...
- Các cấu trúc dữ liệu cần thiết. Nêu mô tả, ý nghĩa từng cấu trúc, các field, lý
do chọn lựa CTDL.
- Các hàm quan trọng: nêu prototype, ý nghĩa các tham số, kết quả trả về, nội
dung của hàm
Phần 5: Hướng dẫn & Trợ giúp
- Hướng dẫn sử dụng và cài đặt chương trình
- Môi trường hoạt động của chương trình: OS, các phần mềm tiện ích, thư viện
cần có khác...
Phần 6: Đánh giá

Nguyen Tri Tuan – Khoa CNTT – DH KHTN Tp.HCM

1/2

- Ưu khuyết điểm của chương trình, đồ án.
- Đánh giá kết quả thực hiện: phần nào đã hoàn thành, phần nào chưa ?
- Hướng mở rộng của chương trình ?
Phần 7: Tài liệu tham khảo
- Liệt kê cụ thể các tài liệu tham khảo, tên tác giả, tựa, năm xuất bản, trang nào ?
- Liệt kê cụ thể địa chỉ Web-site
4. Cấu trúc đĩa nộp:
Mỗi người có 1 thư mục duy nhất, tên thư mục là mã SV. VD. 012123. Trong thư
mục có những phần sau đây:
o Thư mục con <SOURCE> chứa toàn bộ chương trình nguồn của project
o Thư mục con <...
Nguyen Tri Tuan – Khoa CNTT – DH KHTN Tp.HCM 1/2
Hướng dn làm bài tp Project hay Đồ án môn hc
---oOo---
1. Phm vi áp dng:
Hướng dn này được áp dng cho các bài thc hành gia k (bài tp project) vàv
các bài đồ án cng đim ca các môn hc sau:
- CTDL 1 & 2
- Lp trình C trên Windows
- OOP
2. Yêu cu chung:
- Thường các bài tp Project hay đồ án s được yêu cu np 2 phn chính:
Sưu liu: là phn tài liu .DOC đi kèm, để t bài tp. Ch np
file. Xem phn [3] để biết ni dung sưu liu.
Chương trình: xem phn [4] để biết cu trúc đĩa np.
- Để tránh tình trng kin cáo mt bài np sau này, yêu cu thc hin theo các
qui định sau:
Lp trưởng ch np cho GV 1 đĩa CD duy nht cha tt c bài
np ca các bn trong lp. GV s không nhn np đĩa mm vì có
th tht lc hay hư hng.
GV s không nhn bt k bài np nào qua email, vì bt k lý do
gì. GV cũng s không tr li email gi np bài, và đương nhiên,
bài np đó coi như không có.
3. Gi ý viết báo cáo sưu liu: (không nht thiết phi có đủ các mc)
Phn 1: M đầu
- Nêu mc tiêu và ni dung ca đồ án/project.
Phn 2: Mc lc
Phn 3: Các cơ s lý thuyết
- Trình bày các cơ s lý thuyết liên quan đến các ni dung mà đồ án s gii
quyết.
- Phân tích các hướng tiếp cn khác nhau (nếu có)
- Chn ra phương pháp được s dng trong đồ án
Phn 4: Phân tích và thiết kế chương trình
- Các thut toán quan trng
- Trình bày trên phương din lý thuyết các thut toán then cht trong chương
trình. Minh ha bng lưu đồ. Đánh giá, phân tích.
- Thiết kế chi tiết ca chương trình: các CTDL, các hàm quan trng, các gii
thut, các bước thc hin cài đặt...
- Các cu trúc d liu cn thiết. Nêu mô t, ý nghĩa tng cu trúc, các field, lý
do chn la CTDL.
- Các hàm quan trng: nêu prototype, ý nghĩa các tham s, kết qu tr v, ni
dung ca hàm
Phn 5: Hướng dn & Tr giúp
- Hướng dn s dng và cài đặt chương trình
- Môi trường hot động ca chương trình: OS, các phn mm tin ích, thư vin
cn có khác...
Phn 6: Đánh giá
Hướng dẫn làm bài tập Project hay Đồ án môn học - Trang 2
Hướng dẫn làm bài tập Project hay Đồ án môn học - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hướng dẫn làm bài tập Project hay Đồ án môn học 9 10 331